2018-02-21 22:30
+(976)-11-315735 | @: info@legalinstitute.mn | English

Author Archives: admin

Хэвлэлийн эрх чөлөөний тухай хуультай холбоотой судалгаа

ЗАХИРГААНЫ ХАРИУЦЛАГЫН ТУХАЙ ХУУЛЬТАЙ ХОЛБООТОЙ СУДАЛГАА

КОМПАНИ ХУДАЛДАН АВАХ, ӨӨРЧЛӨН БАЙГУУЛАХ ҮНДСЭН АРГУУД: ГАДААД ОРНУУДЫН ТУРШЛАГА

ЕВРОПЫН ЭРХ ЗҮЙН ТОГТОЛЦОО: ҮҮСЭЛ, ХӨГЖЛИЙН ЧИГ ХАНДЛАГА

“ТӨРИЙН БУС БАЙГУУЛЛАГЫН ЭРХ ЗҮЙН ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ЗАРИМ АСУУДАЛ”

Цахим орчин дахь хүүхдийн эрхийн хамгаалалт

УУЛ УУРХАЙГААС ОЛОХ ЭХ ҮҮСВЭР БҮХИЙ ТУСГАЙ САНГИЙН ЭРХ ЗҮЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ

“ГАЛТ ЗЭВСГИЙН ЗОХИЦУУЛАЛТЫН САЙН ТУРШЛАГА” ЛАВЛАГАА

ҮНДЭСТЭН ДАМНАСАН ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТТАЙ ГЭМТ ХЭРЭГ, ТҮҮНТЭЙ ТЭМЦЭХ АСУУДАЛ

Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн эрх зүйн орчин: Бүртгэл, тусгай зөвшөөрөл, эзэмшил, татаасын асуудал