2017-04-27 16:02
+(976)-11-315735 | @: info@legalinstitute.mn | English

Дүрэм журам

Судалгаа болон эрх зүйн үйлчилгээг захиалгаар гүйцэтгэх журам

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн дүрэм

Эрх зүйн мэдээллийн нэгдсэн системийн цахим хуудаст хууль зүйн холбогдолтой зурагт сурталчилгаа, мэдээ, мэдээлэл байршуулах журам

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн цахим хуудаст мэдээлэл оруулах, шинэчлэх журам

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн үйл ажиллагаанд дотоод хяналт, шалгалтыг зохион байгуулах журам

Хууль зүйн мэдээлэл, сургалт, сурталчилгааны төвийн үйл ажиллагааны журам

Хууль зүйн сургалт, сурталчилгааны лэд дэлгэцээр мэдээ, мэдээлэл, зар сурталчилгаа түгээх журам

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн ажилтны ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх, ур чадварын нэмэгдэл олгох журам

Мэдээллийн технологийн талаар мөрдөх журам

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн албан хаагчийн ec зүйн дүрэм