2020-07-05
+(976)-11-315735 | Монгол хэл | English

Дүрэм журам

Эрх зүйн мэдээллийн нэгдсэн системийн цахим хуудаст хууль зүйн холбогдолтой зурагт сурталчилгаа, мэдээ, мэдээлэл байршуулах журам

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн цахим хуудаст мэдээлэл оруулах, шинэчлэх журам

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн үйл ажиллагаанд дотоод хяналт, шалгалтыг зохион байгуулах журам

Хууль зүйн мэдээлэл, сургалт, сурталчилгааны төвийн үйл ажиллагааны журам

Хууль зүйн сургалт, сурталчилгааны лэд дэлгэцээр мэдээ, мэдээлэл, зар сурталчилгаа түгээх журам

Мэдээллийн технологийн талаар мөрдөх журам

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн албан хаагчийн ec зүйн дүрэм

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн хөдөлмөрийн дотоод журам

“Хууль дээдлэх ёс сэтгүүл”-ийн журам

Хууль зүйн судалгааны төвийн ажиллах журам