2020-10-26
+(976)-11-315735 | Монгол хэл | English

Ил тод байдал

Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүнтэй гүйлгээ /2016 оны 5-р сар/

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн 2016 оны эхний хагас жилийн үйл ажиллагааны тайлан

Төсвийн байгууллагын батлагдсан төсөв, гүйцэтгэл, хэтрэлт хэмнэлтийн шалтгаан тайлбарын хамт /2016 оны 4-р сар/

Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүнтэй гүйлгээ /2016 оны 4-р сар/

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн 2012 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

ХЗҮХ-ийн хөгжлийн стратеги хөтөлбөр /2009-2021 он хүртэл/

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн стратеги төлөвлөгөө /2015-2018/

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн 2014 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн 2013 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн 2015 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө