2020-10-26
+(976)-11-315735 | Монгол хэл | English

Ил тод байдал

Хууль зүйн мэдээлэл, сургалт, сурталчилгааны төвийн 2016 оны нэгдүгээр улирлын ажлын тайлан

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн хууль зүйн судалгааны төвийн 2016 оны I улирлын үйл ажиллагааны тайлан

ХЗҮХ-ийн 2015 оны жилийн тайлан

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн хууль зүйн судалгааны төвийн 2015 оны iii улирлын байдлаар гүйцэтгэсэн судалгааны бүтээгдэхүүн

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн стратегийн зорилтыг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны 2015-2018 оны төлөвлөгөөний дагуу хийж буй ажил

ХЗҮХ-ийн 2015 оны хагас жилийн тайлан

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн 2014 оны үйл ажиллагааны тайлан

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн 2014 оны хагас жилийн тайлан

ХЗҮХ-ийн 2013 оны мониторингийн тайлан

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн 2013 оны хагас жилийн тайлан