2020-09-22
+(976)-11-315735 | Монгол хэл | English

Ил тод байдал

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн 2012 оны хагас жилийн тайлан

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн 2011 оны үйл ажиллагааны тайлан

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн хөгжлийн стратегийн зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний 2011 оны хэрэгжилтийн тайлан

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн 2011 оны хагас жилийн тайлан

ХЗҮХ-ийн 2010 оны үйл ажиллагааны тайлан

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн хөгжлийн стратегийн зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний 2010 оны хэрэгжилтийн тайлан

ХЗҮХ-ийн 2010 оны эхний хагас жилийн үйл ажиллагааны тайлан

ХЗҮХ-ийн 2009 оны үйл ажиллагааны тайлан

Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүнтэй гүйлгээ /2016 оны 3-р сар/

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн төсвийн гүйцэтгэлийн 2016 оны 3 дугаар сарын мэдээ