2019-10-16 09:13
+(976)-11-315735 | @: info@legalinstitute.mn | English

Үйл ажиллагааны тайлан

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн стратегийн зорилтыг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны 2015-2018 оны төлөвлөгөөний дагуу хийж буй ажил

ХЗҮХ-ийн 2015 оны хагас жилийн тайлан

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн 2014 оны үйл ажиллагааны тайлан

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн 2014 оны хагас жилийн тайлан

ХЗҮХ-ийн 2013 оны мониторингийн тайлан

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн 2013 оны хагас жилийн тайлан

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн 2012 оны хагас жилийн тайлан

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн 2011 оны үйл ажиллагааны тайлан

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн хөгжлийн стратегийн зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний 2011 оны хэрэгжилтийн тайлан

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн 2011 оны хагас жилийн тайлан