2020-09-22
+(976)-11-315735 | Монгол хэл | English

ХҮҮХДИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦАХ ХОРООНЫ ДҮРМИЙГ БОЛОВСРОНГУЙ БОЛГОХ, ХУУЛЬД НЭМЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ХУУЛИЙН ТӨСӨЛ БОЛОВСРУУЛАХ

Судалгааны товч

Монгол Улсад захиргааны зөрчил , гэмт хэрэг, хүчирхийлэл , дарангуйлал, мөлжлөг гэх зэрэг хүүхэд , гэр бүлд сөргөөр нөлөөлж болох нөхцөлөөс урьдчилан сэргийлэх , гэр бүл, найз нөхөд, сургууль зэрэг орчинд хууль зөрчих явдлыг гаргуулахгүй байх , зөрчлийг таслан зогсоох , зөрчил гарахад нөлөөлсөн шалтгаан нөхцөлийг арилгах , хүүхдэд учирч буй бэрхшээлийг тодорхойлох , шийдвэрлэх , хүүхдийг со ён гэгээрүүлэх , гэмт хэрэгт холбогдсон хүүхдийн асуудлыг шийдвэрлэх буюу тэднийг хохирогчтой эвлэрүүлэх ,
хүмүүжүүлэх , нийгэмшүүлэх зэрэг арга хэмжээг хэрэгжүүлэх чиг үүрэг бүхий байгууллагын эрх зүйн үндсийг тодорхойлох , бий болгох зорилгоор НҮБ-ын Хүүхдийн сангийн “Хүүхэд хамгаалал ” хөтөлбөрийн захиалгаар энэхүү судалгааны ажлыг хийж гүйцэтгэсэн болно.

Судалгаа хийсэн огноо: 2009

Хуудас: 20

Төрөл: Бодлогын судалгаа, Нийтийн эрх зүй, Эрүүгийн эрх зүй