2020-08-11
+(976)-11-315735 | Монгол хэл | English

ШҮҮХИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ЭРХ ЗҮЙН БАЙДЛЫН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ҮР ДАГАВАРТ ХИЙСЭН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

Судалгаа хийсэн огноо: 2018

Хуудас: 18

Төрөл: Бодлогын судалгаа