2020-06-05
+(976)-11-315735 | Монгол хэл | English

Эрүүгийн хуулийн хэрэгжилтийн үр дагаварт хэсэгчлэн үнэлгээ хийлээ

Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдаас өгсөн чиглэлийн дагуу Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 17.1 дүгээр зүйлийн тайлбар хэсэгт Засгийн газрын 2016 оны 59 дүгээр тогтоолын 6 дугаар хавсралтад заасан “Хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийн үр дагаварт үнэлгээ хийх аргачлал”-ыг баримтлан, уг судалгааг хийж гүйцэтгэн, судалгааны тайланг Хууль зүй, дотоод хэргийн яаманд хүргүүллээ.

Төрөл: Мэдээ