2020-05-29
+(976)-11-315735 | Монгол хэл | English

Шинэ номын мэдээ

Байгаль орчин /эрх зүйн эмхэтгэл/

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгээс Нийслэлийн байгаль орчны газартай хамтран “Байгаль орчин” эрх зүйн актын эмхэтгэлийг  хэвлэлээ. Тус эмхэтгэлд байгаль орчны холбогдолтой эрх зүйн 96 акт багтсан бөгөөд үүнээс Ерөнхийлөгчийн зарлиг-3, Улсын Их Хурлын тогтоол 10, Засгийн газрын тогтоол 36, Сайдын тушаал 42, Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн тогтоол 5 тус тус орсон байна.

Төрөл: Шинэ ном