2020-04-05 06:22
+(976)-11-315735 | @: info@nli.gov.mn | English

Та үүнийг мэдэх үү?

#ТаҮүнийгМэдэхҮҮ
Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгээс хууль тогтоомж болон нийтээр дагаж мөрдөх хэм хэмжээ тогтоосон актад иргэн таны мэдвэл зохих зохицуулалт, хязгаарлалт хэрхэн туссаныг танилцуулдаг “Та үүнийг мэдэх үү?” цахим цувралыг бэлтгэн хүргэдэг.

Энэ удаа “Та үүнийг мэдэх үү?” цувралаар ” Зөрчлийн тухай /Шинэчилсэн найруулга/ хуулийн 5.13 дугаар зүйл. “Гамшгаас хамгаалах тухай хууль зөрчих” талаар бэлтгэлээ.
#ТаҮүнийгМэдэхҮҮ

Төрөл: Мэдээ