2020-06-07
+(976)-11-315735 | Монгол хэл | English

Та үүнийг мэдэх үү?

#ТаҮүнийгМэдэхҮҮ
Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгээс хууль тогтоомж болон нийтээр дагаж мөрдөх хэм хэмжээ тогтоосон актад иргэн таны мэдвэл зохих зохицуулалт, хязгаарлалт хэрхэн туссаныг танилцуулдаг “Та үүнийг мэдэх үү?” цахим цувралыг бэлтгэн хүргэдэг.

Энэ удаа “Та үүнийг мэдэх үү?” цувралаар Эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуулийн 13 дугаар зүйлээс хэсэгчлэн бэлтгэлээ.

Төрөл: Мэдээ