2020-07-13
+(976)-11-315735 | Монгол хэл | English

Эрх зүйн албан бус сургалт

Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2010 оны 67 дугаар тушаалаар “Эрх зүйн сурталчилгааны дунд хугацааны хөтөлбөр”, “Эрх зүйн сурталчилгааг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө”, Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны төрийн нарийн бичгийн даргын 2011 оны 124 дүгээр тушаалаар батлагдсан “Сум, дүүрэгт эрх зүйн хөтөч /ухуулагч/-ийн ажиллах журмын дагуу эрх зүйн хөтөч /ухуулагч/ нарын эрх зүйн мэдлэгийг дээшлүүлэх, тэдэнд иргэдийн мэдвэл зохих хууль тогтоомжийн мэдлэг олгох, онол арга зүйн зөвлөгөө өгөх болон иргэдэд хууль эрх зүй сурталчилах, тэдний эрх зүйн мэдлэгийг дээшлүүлэх, эрх зүйн сургалт сурталчилгааны ажлын хүртээмжийг дээшлүүлэх зорилготой.