2020-01-26 12:37
+(976)-11-315735 | @: info@legalinstitute.mn | English

Өргөдөл гомдлын мэдээ

2015 оны өргөдөл гомдлын мэдээ

Энэ хугацаанд нийт 34 өргөдөл ирсэн. Үүнээс:

  • Ажлаас чөлөөлөгдөх хүсэлт 8,
  • Ажилд орох 6,
  • чөлөө хүссэн 8,
  • Тэтгэмж хүссэн 2,
  • Бусад 10 өргөдөл ирсэн .

Өргөдлийн дагуу захирлын тушаал 24 гарсан бөгөөд бусад өргөдлийг цаг тухайд шийдвэрлэсэн байна.

2016 оны өргөдөл гомдлын мэдээ

Энэ хугацаанд нийт 28 өргөдөл ирсэн. Үүнээс:

–          Ажлаас чөлөөлөгдөх хүсэлт 1,
–          Ажилд орох хүсэлт – 3,
–         Чөлөө хүсэх болон хүүхэд асрах,  жирэмсний болон амаржсаны амралт авах тухай нийт 24 өргөдөл хүлээн авсан.
Өргөдлийн дагуу хүрээлэнгийн захирлын тушаал 13 удаа гарсан бөгөөд бусад өргөдлийг холбогдох журмын хүрээнд цаг тухайд нь хариуг өгч шийдвэрлэсэн байна.

2017 оны өргөдөл гомдлын мэдээ

Энэ хугацаанд нийт 39 өргөдөл ирсэн. Үүнээс:

–          Ажлаас чөлөөлөгдөх хүсэлт 6,
–          Ажлын цагаас чөлөө хүссэн хүсэлт-19
–          Хүүхэд асрах чөлөө хүсэх тухай хүсэлт-1,
–          Ажилдаа эргэж орохыг хүссэн тухай хүсэлт-3,
–          Хүүхэд асрах чөлөөг сунгахыг хүссэн тухай хүсэлт-1,
–          Ээлжийн амралтын хуваарьт өөрчлөлт оруулахыг хүссэн тухай хүсэлт- 9 тус тус ирсэн байна.

Өргөдлийн дагуу хүрээлэнгийн захирлын тушаал 21 удаа гарсан бөгөөд бусад өргөдлийг холбогдох журмын хүрээнд цаг тухайд нь хариуг өгч шийдвэрлэсэн байна.