2020-11-28
+(976)-11-315735 | Монгол хэл | English

Өргөдөл гомдлын мэдээ

2015 оны өргөдөл гомдлын мэдээ

Энэ хугацаанд нийт 34 өргөдөл ирсэн. Үүнээс:

 • Ажлаас чөлөөлөгдөх хүсэлт 8,
 • Ажилд орох 6,
 • чөлөө хүссэн 8,
 • Тэтгэмж хүссэн 2,
 • Бусад 10 өргөдөл ирсэн .

Өргөдлийн дагуу захирлын тушаал 24 гарсан бөгөөд бусад өргөдлийг цаг тухайд шийдвэрлэсэн байна.

2016 оны өргөдөл гомдлын мэдээ

Энэ хугацаанд нийт 28 өргөдөл ирсэн. Үүнээс:

–          Ажлаас чөлөөлөгдөх хүсэлт 1,
–          Ажилд орох хүсэлт – 3,
–         Чөлөө хүсэх болон хүүхэд асрах,  жирэмсний болон амаржсаны амралт авах тухай нийт 24 өргөдөл хүлээн авсан.
Өргөдлийн дагуу хүрээлэнгийн захирлын тушаал 13 удаа гарсан бөгөөд бусад өргөдлийг холбогдох журмын хүрээнд цаг тухайд нь хариуг өгч шийдвэрлэсэн байна.

2017 оны өргөдөл гомдлын мэдээ

Энэ хугацаанд нийт 39 өргөдөл ирсэн. Үүнээс:

–          Ажлаас чөлөөлөгдөх хүсэлт 6,
–          Ажлын цагаас чөлөө хүссэн хүсэлт-19
–          Хүүхэд асрах чөлөө хүсэх тухай хүсэлт-1,
–          Ажилдаа эргэж орохыг хүссэн тухай хүсэлт-3,
–          Хүүхэд асрах чөлөөг сунгахыг хүссэн тухай хүсэлт-1,
–          Ээлжийн амралтын хуваарьт өөрчлөлт оруулахыг хүссэн тухай хүсэлт- 9 тус тус ирсэн байна.

Өргөдлийн дагуу хүрээлэнгийн захирлын тушаал 21 удаа гарсан бөгөөд бусад өргөдлийг холбогдох журмын хүрээнд цаг тухайд нь хариуг өгч шийдвэрлэсэн байна.

2018 оны Өргөдөл, гомдлын мэдээ

2018 оны байдлаар  нийт 51 өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлт ирсэн. Үүнээс:

 • Хөдөлмөрийн гэрээг цуцлах хүсэлт- 10;
 • Өөр албан тушаалд шилжин ажиллах хүсэлт- 2;
 • Үндсэн ажилтнаар ажиллах хүсэлт- 8;
 • Ажлын цагаас чөлөө хүссэн хүсэлт- 10;
 • Жирэмсний болон амаржсны амралт авах хүсэлт- 1;
 • Хүүхэд асрах чөлөө хүсэх тухай хүсэлт-1;
 • Хүүхэд асрах чөлөөг сунгах тухай хүсэлт – 1;
 • Ажилдаа эргэж орохыг хүссэн тухай хүсэлт-4,
 • Сажлын цагаас сургалтын чөлөө хүссэн хүсэлт – 9;
 • Суралцах чөлөөг сунгахыг хүссэн тухай хүсэлт- 1;
 • Ээлжийн амралтын хуваарьт өөрчлөлт оруулах хүсэлт- 3;
 • Хөлсөөр ажиллах гэрээнд зарим заалтыг тусгуулах хүсэлт- 2 тус тус ирсэн байна.

Хүсэлтийн дагуу хүрээлэнгийн захирлын тушаал 37 удаа гарсан бөгөөд бусад хүсэлтийг холбогдох журмын хүрээнд цаг тухайд нь хариуг өгч шийдвэрлэсэн байна.

2019 оны өргөдөл, гомдлын мэдээ

Тайлант хугацаанд 43 өргөдөл, гомдлыг хүлээн авч тухай бүр шийдвэрлэж ажилласан. Үүнээс:

 • Хөлсөөр ажиллах гэрээг цуцлах хүсэлт- 1;
 • Үндсэн ажилтнаар ажиллах хүсэлт- 7;
 • Ажлын цагаас чөлөө хүссэн хүсэлт- 18;
 • Жирэмсний болон амаржсаны амралт авах хүсэлт- 2;
 • Хүүхэд асрах чөлөө хүсэх тухай хүсэлт-1;
 • Ажилдаа эргэж орохыг хүссэн тухай хүсэлт-1,
 • Ээлжийн амралтын хуваарьт өөрчлөлт оруулах хүсэлт- 4;
 • Нэг удаагийн буцалтгүй тусламж, дэмжлэг хүсэх тухай хүсэлт- 2;
 • Бусад асуудлаар – 7 хүсэлт тус тус ирсэн байна.

Хүсэлтийн дагуу хүрээлэнгийн захирлын тушаал 26 удаа гарсан бөгөөд бусад хүсэлтийг холбогдох журмын хүрээнд цаг тухайд нь шийдвэрлэж, хариуг өгч ажилласан.