2020-11-28
+(976)-11-315735 | Монгол хэл | English

Захирал

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн захирал нь хүрээлэнгийн судалгаа, мэдээлэл, сургалт, сурталчилгааны нэгдсэн бодлогыг хариуцан ажиллахын зэрэгцээ хүрээлэн, түүний нэгжүүдийн үйл ажиллагааны жилийн төлөвлөгөөг батлах, гүйцэтгэлд нь хяналт тавих, үр дүнг үнэлэх дүгнэх, төвүүдийн үйл ажиллагааг мэргэжил, арга зүйн удирдлагаар хангах, ажлын уялдаа холбоог хангах, баталсан төсвийн хүрээнд хөрөнгө захиран зарцуулах, төвийн эрхлэгч, бусад албан тушаалтан, ажилтныг ажилд томилох, чөлөөлөх, шагнаж урамшуулах, хариуцлага тооцох болон хууль тогтоомжоор олгогдсон бусад эрх, үүргийг хэрэгжүүлдэг.

Хүрээлэнгийн захирал Доктор /Ph.D/ Х.Эрдэм-Ундрах

Хүрээлэнгийн захирлаар ажиллаж байсан хүмүүс:

  • 2002-2009 онд Академич Ж.АМАРСАНАА
  • 2009-2010 онд Н.МЯГМАР
  • 2010-2012 онд Д.БАТЖАРГАЛ /Бригадын генерал/
  • 2012-2013 онд Доктор/Sc.D/, профессор Н.ЛҮНДЭНДОРЖ
  • 2013-2015 онд Х.НОМИНГЭРЭЛ
  • 2015-2016 онд Доктор /Ph.D/, профессор Э.БАТБАЯР
  • 2016-2020 онд С.ЭНХЦЭЦЭГ