2018-12-19 11:58
+(976)-11-315735 | @: info@legalinstitute.mn | English

Эрдмийн зөвлөл

Эрдмийн зөвлөл нь хүрээлэнгийн судалгаа, мэдээлэл, сургалт, сурталчилгааны ажлын үндсэн чиглэлийг тогтоох, хэрэгжилтийг хэлэлцэж үнэлэлт өгөх, санал дүгнэлт гаргах, судалгааны ажлын сэдэв, сургалтын хөтөлбөр батлах зэрэг чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.

Эрдмийн зөвлөл 9 хүний бүрэлдэхүүнтэй байна. Бүрэлдэхүүнд Хүрээлэнгийн захирал, эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга орох ба хууль зүйн салбарын зрдмийн зэрэг, цолтой бусад төлөөлөл байна. Эрдмийн зөвлөлийг Хүрээлэнгийн захирал удирдана.

Эрдмийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүн, ажиллах журмыг Хүрээлэнгийн захирал батална.

Хууль тогтоомжийг сурталчлах, хэрэглээнд хялбар дөхөм болгон хэвлэх, эрх зүйн мэдээллийн нэгдсэн сүлжээ, түүний системчлэлийг боловсронгуй болгох, иргэдийн эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэх ажлыг зохион байгуулах;

Хууль зүйн мэдээлэл, сурталчилгааны төв нь хэвлэх үйлдвэрийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг зохион байгуулан, хяналт тавьж ажиллана.

Эрх зүйч, хуульч, хуулийн байгууллагын ажилтны мэдлэг, ёс зүй, ур чадварыг дээшлүүлэхэд чиглэсэн сургалтыг зохион байгуулах;

Иргэдийн эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэх албан бус сургалтыг зохион байгуулах;

Хууль тогтоомжийн төсөл болон хэрэгжилтийн үр нөлөөг үнэлзх аргачлалын дагуу сургалтыг төрийн захиргааны төв байгууллагуудад тогтмол зохион байгуулах.