2020-11-28
+(976)-11-315735 | Монгол хэл | English

Захиргааны зөвлөл

3ахиргааны зөвлөл захирал, эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга, хууль зүйн мэдээлэл, сургалт, сурталчилгааны төвийн эрхлэгч, захиргааны хэлтсийн эрхлэгч нягтлан бодогч зэрэг ажилтнаас бүрдэнэ. 3ахиргааны зөвлөлөөр хэлэлцэх асуудлыг захирал, захиргааны зөвлөлийн гишүүн санаачилна. Захиргааны зөвлөл хэлэлцсэн асуудлаар протокол хөтөлнө.