2020-11-28
+(976)-11-315735 | Монгол хэл | English

ХЗҮХ-ийн санхүүжилт

Хүрээлэнгийн үйл ажиллгагааг дараах үүсвэрээс санхүүжүүлнэ. Үүнд:

  • Улсын төсвийн хөрөнгө;
  • Үйл ажиллагааны орлого;
  • Гадаадын зэзл, тусламжийн хөрөнгө;
  • Хууль тогтоомжоор хориглоогүй санхүүгийн бусад эх үүсвэр;