2019-11-12 14:33
+(976)-11-315735 | @: info@legalinstitute.mn | English

ХЗҮХ-ийн санхүүжилт

Хүрээлэнгийн үйл ажиллгагааг дараах үүсвэрээс санхүүжүүлнэ. Үүнд:

  • Улсын төсвийн хөрөнгө;
  • Үйл ажиллагааны орлого;
  • Гадаадын зэзл, тусламжийн хөрөнгө;
  • Хууль тогтоомжоор хориглоогүй санхүүгийн бусад эх үүсвэр;