Судалгааны тайлан хайх

Судалгааны тайланг хайхдаа гарчиг болон хураангуйд агуулсан байж болох түлхүүр үг оруулна!


Гарчиг Ангилал Огноо Үзсэн

Уул уурхайгаас олох эх үүсвэр бүхий тусгай сангийн эрх зүйн зохицуулалт

Захиргааны эрх зүй, Нийтийн эрх зүй, Судалгааны тайлан 2013-06-21 1,185

“Галт зэвсгийн зохицуулалтын сайн туршлага” лавлагаа

Захиргааны эрх зүй, Нийтийн эрх зүй, Судалгааны тайлан, Эрүүгийн эрх зүй 2013-06-21 1,327

Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн эрх зүйн орчин: Бүртгэл, тусгай зөвшөөрөл, эзэмшил, татаасын асуудал

Захиргааны эрх зүй, Нийтийн эрх зүй, Судалгааны тайлан, Үндсэн хуулийн эрх зүй 2013-06-21 3,213

Төрийн албан хэрэг хөтлөх үйл ажиллагааг хуулиар зохицуулах шаардлага байгаа эсэх, гадаадын зарим улсын эрх зүйн орчин, туршлага

Захиргааны эрх зүй, Нийтийн эрх зүй, Судалгааны тайлан 2013-06-21 902

Төрийн бус байгууллагад төрийн зарим чиг үүргийг гэрээний үндсэн дээр шилжүүлэх нь – Харьцуулсан судалгаа

Захиргааны эрх зүй, Нийтийн эрх зүй, Судалгааны тайлан 2013-06-19 4,391

УИХ-д ажлаа тайлагнадаг буюу хараат бус зарим байгууллагын нийтээр дагаж мөрдөх хэм хэмжээний актыг судлах

Захиргааны эрх зүй, Нийтийн эрх зүй, Судалгааны тайлан 2005-06-21 1,226

Захиргааны хариуцлагын тухай хуультай холбоотой судалгаа

Захиргааны эрх зүй, Нийтийн эрх зүй, Судалгааны тайлан 2004-06-21 2,942

Судалгааны тайлангийн жагсаалтыг 10 судалгаа бүрээр хуудаслав.