Хаяг

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн байр 506 тоот Хуульчдын гудамж 1, Чингэлтэй дүүрэг, Улаанбаатар

Холбоо барих

Утас: +976-11315734

И-мэйл: uyanga_e@legalinstitute.mn

Э.Уянга

Эрдэм шинжилгээний ажилтан

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн

Боловсрол

 1. 2020

  Докторант

  Удирдлагын академийн Удирдахуйн ухааны сургуулийн төрийн удирдлагын сургууль
 2. 2008

  Хууль зүйн магистр (LL.M)

  Батлан хамгаалахын их сургууль
 3. 2002

  Боловсролын удирдлагын арга зүйч, менежер

  Удирдлагын академи
 4. 2000

  Эрх зүй

  МУИС-ийн Хууль зүйн сургууль

Ажлын туршлага

 1. 2012-Одоо
  Эрдэм шинжилгээний ажилтан
  Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн
 2. 2009-2012
  Хуулийн давхардал, зөрчил, хийдлийг тогтоох ажлын хэсэгт багийн ахлагч
  Хууль зүй, дотоод хэргийн яам-Германы техникийн хамтын ажиллагааны нийгэмлэг
 3. 2008-2009
  Сургалтын менежер
  Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн
 4. 2002-2008
  БСХХ төслийн зохицуулагч
  Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны яам
 5. 2000-2002
  Хуулийн зөвлөх
  “Отгон ажнай” ХХК, “ААДС” ХХК

Судалгааны чиглэл: Үндсэн хуулийн эрх зүй

Гадаад хэл: Англи хэл (Яриа болон бигийн хэл дунд зэрэг), Орос хэл (Яриа болон бигийн хэл дунд зэрэг)

БҮТЭЭЛ

Судалгааны аждын хүрээнд:
Дангаар болон багаар хийж гүйцэтгэсэн эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажил:

 1. 2009 он, Эд хөрөнгө өмчлөх эрх, түүнтэй холбоотой эд хөрөнгийн бусад эрхийн бүртгэлийн тухай хуулийн давхардал, зөрчил, хийдлийг тогтоох, уялдаа холбоог хангах. ХЗДХЯ-ГОУХАН /хамтарсан судалгаа/;
 2. 2009 он, Банк, эрх бүхий хуулийн этгээдийн мөнгөн хадгаламж, төлбөр тооцоо, зээлийн үйл ажиллагааны тухай хуулийн давхардал, зөрчил, хийдлийг тогтоох, уялдаа холбоог хангах. ХЗДХЯ-ГОУХАН /хамтарсан судалгаа/;
 3. 2009 он, Банкин дахь мөнгөн хадгаламжид баталгаа гаргах тухай хуулийн давхардал, зөрчил, хийдлийг тогтоох, уялдаа холбоог хангах, ХЗДХЯ-ГОУХАН /хамтарсан судалгаа/;
 4. 2010 он, Валютын зохицуулалтын тухай хуулийн давхардал, зөрчил, хийдлийг тогтоох, уялдаа холбоог хангах. ХЗДХЯ-ГОУХАН /хамтарсан судалгаа/
 5. 2010 он, Орлогыг нь тухай бүр тодорхойлох боломжгүй ажил, үйлчилгээ хувиараа эрхлэгч иргэний орлогын албан татварын тухай хуулийн давхардал, зөрчил, хийдлийг тогтоох, уялдаа холбоог хангах. ХЗДХЯ-ГОУХАН /хамтарсан судалгаа/;
 6. 2010 он, Жижиг, дунд үйлдвэрийн тухай хуулийн давхардал, зөрчил, хийдлийг тогтоох, уялдаа холбоог хангах. ХЗДХЯ-ГОУХАН;
 7. 2010 он, Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн тухай хуулийн давхардал, зөрчил, хийдлийг тогтоох, уялдаа холбоог хангах. ХЗДХЯ-ГОУХАН;
 8. 2010 он, Тариалангийн тухай хуулийн давхардал, зөрчил, хийдлийг тогтоох, уялдаа холбоог хангах. ХЗДХЯ-ГОУХАН;
 9. 2010 он, Үрийн тариалангийн даатгалын тухай хуулийн давхардал, зөрчил, хийдлийг тогтоох, уялдаа холбоог хангах. ХХААХЯ;
 10. 2010 он, Зарим нийлэг хальсан уутны хэрэглээг хориглох тухай хуулийн давхардал, зөрчил, хийдлийг тогтоох, уялдаа холбоог хангах. ХХААХҮЯ;
 11. Хүнсний тухай хуулийн давхардал, зөрчил, хийдлийг тогтоох, уялдаа холбоог хангах. ХХААХҮЯ., 2010 он.
 12. Төрийн аудитын тухай хуулийн давхардал, зөрчил, хийдлийг тогтоох, уялдаа холбоог хангах. ХЗДХЯ-ХЗҮХ., 2011 он.
 13. Төр, сүм хийдийн харилцааны тухай хуулийн давхардал, зөрчил, хийдлийг тогтоох, уялдаа холбоог хангах. ХЗДХЯ-ХЗҮХ., 2011 он.
 14. Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн эргэлтэд хяналт тавих тухай хуулийн давхардал, зөрчил, хийдлийг тогтоох, уялдаа холбоог хангах, ХЗДХЯ-ХЗҮХ., 2011 он.
 15. Үндсэн хуулийн цэцэд маргаан хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн давхардал, зөрчил, хийдлийг тогтоох, уялдаа холбоог хангах. ХЗДХЯ-ХЗҮХ., 2011 он.
 16. Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн тухай хуулийн давхардал, зөрчил, хийдлийг тогтоох, уялдаа холбоог хангах. ХЗДХЯ-ХЗҮХ., 2011 он.
 17. Ард нийтийн санал асуулгын тухай хуулийн давхардал, зөрчил, хийдлийг тогтоох, уялдаа холбоог хангах. ХЗДХЯ-ХЗҮХ., 2011 он.
 18. Үндсэн хуулийн эрх зүйн шинэ үеийн хөгжил, цаашдын хандлага, ХЗҮХ., 2012 он.
 19. Захиргааны ерөнхий хуулийн төслийн үр нөлөө. ХЗДХЯ., 2013 он. /хамтарсан судалгаа/
 20. Мэргэшсэн хуульч бэлтгэх тогтолцоо. ХЗҮХ., 2014 он. /хамтарсан судалгаа/
 21. Монгол Улс дахь эрх зүйн бакалаврын зэрэг олгох сургалтын өнөөгийн нөхцөл байдал, ХЗҮХ., 2015 он. /хамтарсан судалгаа/
 22. Мансууруулах эмийн ба сэтгэцэд нөлөөлөх бодисын хууль бус эргэлттэй тэмцэх талаарх олон улсын стандарт. ХЗҮХ., 2015 он. /хамтарсан судалгаа/
 23. Хууль зүйн дипломын бус боловсролын тогтолцоог нэвтрүүлэх арга зам. ХЗҮХ., 2015 он. /хамтарсан судалгаа/
 24. Эрх зүйн боловсрол олгох, мэдээлэл түгээх үр нөлөөтэй арга хэлбэр. ХЗҮХ., 2016 он. /хамтарсан судалгаа/
 25. Зөрчлийн тухай хууль болон бусад хүчин төгөлдөр хууль тогтоомжид хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнийг ялгаварлан гадуурхсан заалт буй эсэхэд үнэлгээ хийх, бусад орны хууль тогтоомжийн талаар харьцуулсан судалгаа. ХЗДХЯ-ХЗҮХ., 2018 он.
 26. Төрийн албан хаагчийн хариуцлагын тухай хуулийн хэрэгцээ, шаардлагыг урьдчилан тандах судалгаа. ЗГХЭГ-ХЗҮХ., 2018 он. /хамтарсан судалгаа/
 27. Төрийн албан хаагчийн хариуцлагын тухай хуулийн төслийн үр нөлөөг үнэлэх үнэлгээ. ЗГХЭГ-ХЗҮХ., 2018 он. /хамтарсан судалгаа/
 28. Гэрч, хохирогчийг хамгаалах тухай хуулийн төслийн үр нөлөөг үнэлэх үнэлгээ. ХЗДХЯ-ХЗҮХ., 2018 он. /хамтарсан судалгаа/
 29. Гэрч, хохирогчийг хамгаалах тухай хуулийн төслийн зардлын тооцоо. 2018 он. ХЗДХЯ-ХЗҮХ., /хамтарсан судалгаа/
 30. Гадаадын иргэний эрх зүйн байдлын тухай хуулийн хэрэгжилтийн үр дагаварт хийсэн үнэлгээ. ХЗДХЯ-ХЗҮХ., 2018 он. /хамтарсан судалгаа/
 31. Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэх тухай хуулийн хэрэгжилтийн үр дагаварт хийсэн үнэлгээ. ХЗДХЯ-ХЗҮХ., 2018 он. /хамтарсан судалгаа/
 32. “Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын сонгуулийн тухай” хуулийн төслийн үр нөлөөний үнэлгээ. УИХ-ын тамгын газар, ХЗҮХ., 2019 он. /хамтарсан судалгаа/
 33. Ялгаварлан гадуурхахын эсрэг тусгайлсан зохицуулалт бүхий хууль боловсруулах шаардлагатай эсэх талаарх тандан судалгаа. ХЗДХЯ-ХЗҮХ., 2019 он. /хамтарсан судалгаа/
 34. Гадаад орны зарим судалгааны хүрээлэнгийн мэдээлэл /харьцуулсан лавлагаа/. ХЗДХЯ-ХЗҮХ., 2019 он.
 35. “Монгол Улсын Үндсэн хууль дахь Ерөнхийлөгчийн инститүдийн зарим нэр томьёо” ХЗҮХ., 2019 он. /хамтарсан судалгаа/
 36. Иргэний болон улс төрийн эрхийн олон улсын пактын 19 дүгээр зүйлтэй үндэсний хууль тогтоомж нийцэж байгаа эсэх болон тэдгээр хуулийн хэрэгжилтийн үр дагаварт хийсэн үнэлгээ. ХЗДХЯ-ХЗҮХ., 2019 он. /хамтарсан судалгаа/
 37. Шүгэл үлээгчийн эрхийг хамгаалах тухай хуулийн хэрэгцээ шаардлагыг урьдчилан тандан судлах судалгаа. Авлигатай тэмцэх газар-ХЗҮХ., 2019 он. /хамтарсан судалгаа
 38. “Арбитр дахь шүүхийн оролцооны онолын асуудал, чиг хандлага”. 2019 он. /хамтарсан судалгаа/
 39. “Арбитрын дэргэдэх шинжээч”/харьцуулсан лавлагаа/. 2019 он
 40. “Арбитрын байгууллагын харьяалал”. 2020 он. /хамтарсан судалгаа/
 41. “Арбитрын тухай хуулийн хэрэгжилтийн үр дагаварт хийсэн үнэлгээ”. МОУҮАХ 2020 он. /хамтарсан судалгаа/
 42. Олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээ үзүүлэх үйл ажиллагаанд хяналт, оролцоог хэрхэн хэрэгжүүлсэн талаарх хууль тогтоомжийн хэрэгжилт. Авлигатай тэмцэх газар-ХЗҮХ. 2020 он. /хамтарсан судалгаа/
 43. Шүүхийн судалгааны байгууллага, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын харьяалал. ХЗДХЯ-ХЗҮХ., 2020 он. /хамтарсан лавлагаа/
 44. Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн үр нөлөөний үнэлгээ. ХЗДХЯ-ХЗҮХ., 2020 он. /хамтарсан судалгаа/
 45. Компанийн эрх зүйн зохицуулалтын өнөөгийн байдал, тулгамдсан асуудал. ХЗДХЯ-ХЗҮХ., 2020 он. /хамтарсан судалгаа/

Хамтарч гаргасан ном, гарын авлага:

 1. “Эрдэс баялгийн эрх зүйн тойм” номын 1-р бүлгийн 1-р хэсгийн зохиогч. Уб., 2012 он.
 2. “Хүүхэд ба хууль ёс” сургалтын гарын авлагын эх бэлтгэхэд оролцсон. Уб., 2008 он.
 3. Монгол Улсын эрх зүйн хөгжлийн асуудлууд /ХЗДХЯ-ны 100 жилийн ойн эрдэм шинжилгээний бага хурлын эмхэтгэл/ ХЗДХЯ., Уб., 2011 он,
 4. Монгол Улсын Үндсэн хууль /13 хэлээр/ Уб., 2019 он, (эмхэтгэсэн)
 5. Холбооны Бүгд Найрамдах Герман Улсын Үндсэн хууль. Уб., 2020 он, (хамтран оролцсон)
 6. Хөдөлмөрийн тухай хууль /холбогдох эрх зүйн акт/ Уб., 2020 он, (эмхэтгэсэн)

Хэвлэн нийтлүүлсэн эрдэм шинжилгээний өгүүлэл:

 1. Дээд боловсролын эрх зүйн зохицуулалт /өгүүлэл/ БХИС-ийн сэтгүүл. 2006 он.
 2. Технологи дамжуулах тухай хуулийн давхардал, зөрчил, хийдлийг арилгах, бусад холбогдох хуулийн уялдаа холбоог хангах арга зам /өгүүлэл/ “Шинжлэх ухаан, технологи-хөгжлийн хүчин зүйл” илтгэлийн эмхэтгэл. 2010 он.
 3. Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн тухай хуулийн давхардал, зөрчил, хийдлийн талаарх зарим асуудал /өгүүлэл/. Хууль дээдлэх ёс сэтгүүл, 2012 он.
 4. Жендэрийн тэгш байдлын талаарх бусад хууль тогтоомжийн зохицуулалт, Хууль дээдлэх ёс сэтгүүл цуврал, № 39 2012 он.
 5. Хууль зүйн дээд боловсролын эрх зүйн зохицуулалт /өгүүлэл/. Хууль дээдлэх ёс сэтгүүл, 2015 он.
 6. “Information security; Emerging issues of theory and practice” /international conference/. Current development and tendency of Mongolia’s information security. 2018,
 7. “Монгол Улс дахь мэдээллийн аюулгүй байдлын эрх зүйн зохицуулалтын төлөвшил, чиг хандлага”. Хууль дээдлэх ёс сэтгүүл. 2019 он. /хамтарсан өгүүлэл/
 8. “Хууль зүйн мэргэжилтэн бэлтгэгдэж буй өнөөгийн байдал”. Хууль дээдлэх ёс сэтгүүл. 2020 он.