Хаяг

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн байр 503 тоот Хуульчдын гудамж 1, Чингэлтэй дүүрэг, Улаанбаатар

Холбоо барих

Утас: +976-11315734

И-мэйл: khaliun_g@legalinstitute.mn

Г.Халиунаа

Эрдэм шинжилгээний ахлах ажилтан

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн

Боловсрол

 1. 2020

  Хууль зүйн магистр (LL.M)

  Олон Улсын Улаанбаатарын Их Сургууль
 2. 2011

  Бизнесийн удирдлагын бакалавр

  Монгол Улсын Их Сургуулийн Эдийн засгийн сургууль
 3. 2005

  Эрх зүй (LL.B)

  “Улаанбаатар Эрдэм Судлал” дээд сургууль

Ажлын туршлага

 1. 2018-Одоо
  Эрдэм шинжилгээний ахлах ажилтан
  Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн
 2. 2009-2018
  Эрдэм шинжилгээний ажилтан
  Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн

Судалгааны чиглэл: Нийтийн эрх зүй

Гадаад хэл: Англи

БҮТЭЭЛ

Дотоодын 30 орчим судалгааны ажилд хамтран оролцсон буюу удирдсан, нэг сэдэвт бүтээл нэг, хамтын бүтээл 10 орчим, эрдэм шинжилгээний өгүүлэл, илтгэл 10 гаруйг хэвлэн нийтлүүлсэн. Тухайлбал,

 1. 2009 он, “Монгол Улсын шүүх эрх мэдлийн хүрээний хууль тогтоомж, олон улсын гэрээний зөрчилдөөн, олон улсын эрх зүйн хэм хэмжээг хэрэглэх арга зам” сэдэвт судалгаа;
 2. 2010 он, “Гадаадын хөрөнгө оруулалт” гарын авлага;
 3. 2010 он, “Шүүх эрх мэдлийн хүрээнд олон улсын хувийн эрх зүйн хэм хэмжээг хэрэглэх үндэслэл, арга зүй:олон улсын худалдааны эрх зүйг арбитрын шүүхэд хэрэглэх асуудал” сэдэвт судалгаа;
 4. “Эрдэс баялгийн салбар дахь гадаадын хөрөнгө оруулалтын зохицуулалтын эрх зүйн орчин” сэдэвт судалгаа;
 5. 2010 он, “Гадаадын хөрөнгө оруулалтын эрх зүйн зохицуулалт” эрх зүйн баримт бичгийн эмхтгэл;
 6. 2011 он, “Эрдэс баялгийн эрх зүйн тойм” ном;
 7. 2011 он, “Цахим худалдааны олон улсын эрх зүйн зохицуулалт” сэдэвт судалгаа;
 8. 2011 он, “Тариф худалдааны ерөнхий хэлэлцээр олон улсын хувийн эрх зүйн хэм хэмжээ болох нь” сэдэвт эрдэм шинжилгээний өгүүлэл;
 9. 2011-2012 он, “Ураны эрх зүйн зохицуулалт”, “Ураны салбар дахь төрийн оролцоо”, “Уул уурхайн салбар дахь гадаадын хөрөнгө оруулалт ба эдийн засгийн аюулгүй байдал” сэдэвт эрдэм шинжилгээний өгүүлэл;
 10. 2012 он, “Цацраг идэвхт ашигт малтмал болон, цөмийн энерги ашиглах хууль, эрх зүйн орчинг олон улсын жишигт хүргэх” сэдэвт судалгаа;
 11. 2017 он, Төрийн бус байгууллагын тухай хуулийн хэрэгжилтийн үр дагаварт хийх үнэлгээ;
 12. 2018 он, “Иргэний хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны шүүх хуралдаан хойшлох буюу удааширч буй шалтгаан нөхцөл” сэдэвт судалгаа;
 13. 2019 он, “Кодификацийг амжилттай хэрэгжүүлж буй гадаад орнуудын туршлага” харьцуулсан судалгаа;
 14. 2020 он, “Гэмт хэргийн хөөн хэлэлцэх хугацааны эрх зүйн зохицуулалт” сэдвийн хүрээнд судалгаа;
 15. 2020 он, Нийтийн ашиг сонирхлын төлөө шүгэл үлээгч /илчлэгч/-ийг хамгаалах тухай хуулийн төслийн үр нөлөөний үнэлгээ;
 16. 2009-2019 он, Хууль зүйн судалгааны тайлангийн эмхэтгэл I, II, IV, V, VI боть;
 17. 2020 он, ХБНГУ-ын Үндсэн хууль (орчуулга);
 18. 2020 он, Сонгуулийн тухай хуулийн асуулт, хариултын гарын авлага;
 19. 2020 он, Хөдөлмөрийн харилцаа (асуулт, хариултын гарын авлага);
 20. 2020 он, “Эрүүгийн хууль дахь гэмт хэргийг хөөн хэлэлцэх хугацаа, түүнд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлт” сэдэвт эрдэм шинжилгээний өгүүлэл.