9283-05-26 15:27
+(976)-11-315735 | @: info@legalinstitute.mn | English

Author Archives: admin

“Зохиогчийн эрх болон түүнд хамаарах эрхийн тухай” хуулийн хэрэгжилтийн үр дагаварт хийсэн үнэлгээний тайлан

“Рецидив гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх асуудал” судлаачийн зөвлөмж

Монгол Улс дахь эрх зүйн бакалаврын зэрэг олгох сургалтын өнөөгийн нөхцөл байдал

Мэргэшсэн хуульч бэлтгэх тогтолцоо харьцуулсан судалгаа

Унгар улсын цагдаагийн байгууллагын бүтэц, зохион байгуулалт, чиг үүрэг, удирдлагын томилгоо

ХБНГУ-ын их, дээд сургуулиудын эрх зүйн байдлын талаарх лавлагаа

Унгар улсын их, дээд сургуулиудын эрх зүйн байдал, эрх зүйн зохицуулалт

Австрали дахь насанд хүрээгүй хүүхдийн эрх зүйн чадамж

Япон улс дахь их сургуулийн тогтолцоо

Эзэрхийлсэн худалдан авалтаас урьдчилан сэргийлэх механизм: Гадаад орны туршлага ба Монгол Улсын эрх зүйн зохицуулалт