2020-06-06
+(976)-11-315735 | Монгол хэл | English

Author Archives: bayanmunkh@legalinstitute.mn

“ТӨРИЙН БУС БАЙГУУЛЛАГЫН ЭРХ ЗҮЙН ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ЗАРИМ АСУУДАЛ”

Цахим орчин дахь хүүхдийн эрхийн хамгаалалт

УУЛ УУРХАЙГААС ОЛОХ ЭХ ҮҮСВЭР БҮХИЙ ТУСГАЙ САНГИЙН ЭРХ ЗҮЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ

“ГАЛТ ЗЭВСГИЙН ЗОХИЦУУЛАЛТЫН САЙН ТУРШЛАГА” ЛАВЛАГАА

ҮНДЭСТЭН ДАМНАСАН ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТТАЙ ГЭМТ ХЭРЭГ, ТҮҮНТЭЙ ТЭМЦЭХ АСУУДАЛ

Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн эрх зүйн орчин: Бүртгэл, тусгай зөвшөөрөл, эзэмшил, татаасын асуудал

ТӨРИЙН АЛБАН ХЭРЭГ ХӨТЛӨХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ХУУЛИАР ЗОХИЦУУЛАХ ШААРДЛАГА БАЙГАА ЭСЭХ, ГАДААДЫН ЗАРИМ УЛСЫН ЭРХ ЗҮЙН ОРЧИН, ТУРШЛАГА

НИЙТЭД ТУСТАЙ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА, САЙН ДУРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР НӨЛӨӨТЭЙ ЭРХ ЗҮЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ

МӨРДӨХ АЛБА: ГАДААДЫН ЗАРИМ ОРНЫ ТУРШЛАГА

“Донтох өвчнөөр өвчлөгсдөд ногдуулах захиргааны арга хэмжээ” бусад орны туршлага-лавлагаа