2020-02-28 06:03
+(976)-11-315735 | @: info@legalinstitute.mn | English

Нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөр авч буй эрх бүхий этгээдийн жагсаалт /3-р сар/

Д/д

Төрөл

Тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөрийн төрөл

Хүний тоо

Зарцуулсан хөрөнгө

1

ТЭТГЭВЭР
өндөр насны
тахир дутуугийн
тэжээгчээ алдсаны
ҮОМШӨ-ний даатгалын сангаас

2

ТЭТГЭМЖ
жирэмсний ,амаржсаны 2 3211968
ажилгүйдлийн
оршуулгын
хөдөлмөрийн чадвар түр алдсаны тэтгэмж
ҮОМШӨ-ний даатгалын сангаас

3

ТӨЛБӨР
ЭМДСангаас эмчилгээ, үйлчилгээний
эмийн үнийн хөнгөлөлт
рашаан сувилал
ҮОМШӨ-ний даатгалын сангаас
ажилгүйдлийн даатгалын сангаас сургалтын төлбөр авсан
Төрөл: Шилэн дансны мэдээлэл