2016 оны өргөдөл гомдлын мэдээ

  • 2020-12-28
  • Ч.Батзориг

Энэ хугацаанд нийт 28 өргөдөл ирсэн. Үүнээс:

–          Ажлаас чөлөөлөгдөх хүсэлт 1,
–          Ажилд орох хүсэлт – 3,
–         Чөлөө хүсэх болон хүүхэд асрах,  жирэмсний болон амаржсаны амралт авах тухай нийт 24 өргөдөл хүлээн авсан.
Өргөдлийн дагуу хүрээлэнгийн захирлын тушаал 13 удаа гарсан бөгөөд бусад өргөдлийг холбогдох журмын хүрээнд цаг тухайд нь хариуг өгч шийдвэрлэсэн байна.