ЗАХИРГААНЫ ХЭМ ХЭМЖЭЭНИЙ АКТЫН ЭМХЭТГЭЛ” 2023 ОНЫ 6 ДАХЬ ДУГААР ХЭВЛЭГДЭЭ

  • 2023-02-15
  • Ц.Энхжин
  • 33

Энэ удаагийн дугаарт:

6140 ТАЙЛАНГИЙН МАЯГТ, ХАВСРАЛТ МЭДЭЭ, НӨХӨХЗААВРЫГ ШИНЭЧЛЭН
БАТЛАХ ТУХАЙ
Татварын ерөнхий газрын даргын 2022 оны 12 дугаар сарын 30-ны өдрийн А/210
дугаар тушаал
6141 ЖУРАМ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ

Монголбанкны ерөнхийлөгчийн 2023 оны 1 дүгээр сарын 19-ний өдрийн А-15
дугаар тушаал
6142 ТӨРИЙН АЛБАНЫ ШАЛГАЛТ ӨГӨХ БОЛЗОЛ БОЛОН ШАТЛАН ДЭВШҮҮЛЭХ,
СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ЖУРАМ, ЗАГВАР БАТЛАХ ТУХАЙ
Монгол Улс Төрийн албаны зөвлөлийн 2023 оны 1 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 25
дугаар тогтоол
6143 МАЛЫН ТОО ТОЛГОЙН АЛБАН ТАТВАРЫН ХЭМЖЭЭГ ШИНЭЧЛЭН
ТОГТООХ ТУХАЙ
Говь-Алтай аймаг Тонхил сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 12
дугаар сарын 15-ны өдрийн 33 дугаар тогтоол
6144 “ИЛЧИТХУТАГ” ОНӨААТҮГ-ЫН ЦЭВЭР, БОХИР УСНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ
ТАРИФ, УСНЫ СУУРЬ ХУРААМЖ БАТЛАХ ТУХАЙ
Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт, үйлчилгээг зохицуулах
зөвлөлийн 2023 оны 1 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 11 дүгээр тогтоол

6145 ХОГ ХАЯГДЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХУРААМЖИЙН ХЭМЖЭЭ, ЭНГИЙН ХОГ
ХАЯГДЛЫГ ЦЭВЭРЛЭХ, ЦУГЛУУЛАХ, ТЭЭВЭРЛЭХ ЗАРДЛЫН НЭГЖ ТАРИФ
БАТЛАХ ТУХАЙ
Говь-Алтай аймаг Жаргалан сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 12
дугаар сарын 19-ний өдрийн 05 дугаар тогтоол

6146 МАЛЫН ТОО ТОЛГОЙН АЛБАН ТАТВАРЫН ХЭМЖЭЭГ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ
ТУХАЙ
Говь-Алтай аймаг Цээл сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 12
дугаар сарын 15-ны өдрийн 16 дугаар тогтоол
6147 ХОГ, ХАЯГДЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХУРААМЖ ТОГТООХ ТУХАЙ
Говь-Алтай аймаг Цээл сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 12
дугаар сарын 15-ны өдрийн 23 дугаар тогтоол
6148 ХҮН АМЫН АМЬЖИРГААНЫ 2023 ОНЫ ДООД ТҮВШИНГ ТОГТООХ ТУХАЙ
Монгол Улсын Үндэсний статистикийн хорооны даргын 2023 оны 1 дүгээр сарын
23-ны өдрийн А/23 дугаар тушаал
6149 ЭКОЛОГИ ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮНЭЛГЭЭ БАТЛАХ ТУХАЙ
Монгол Улсын Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын 2022 оны 12 дугаар
сарын 22-ны өдрийн А/603 дугаар тушаал
6150 ТАРИФ БАТЛАХ ТУХАЙ
Эрчим хүчний зохицуулах хорооны 2023 оны 1 дүгээр сарын 27-ны өдрийн 133
дугаар тогтоол

6151 ЖУРАМ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ
Монголбанкны ерөнхийлөгчийн 2023 оны 1 дүгээр сарын 25-ны өдрийн А-25 дугаар
тушаал
6152 ЗАГВАР, ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ
Монгол Улсын Сангийн сайдын 2023 оны 1 дүгээр сарын 17-ны өдрийн А/12 дугаар
тушаал
6153 ХОГ ХАЯГДЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХУРААМЖ, ҮНИЙН ТАРИФЫГ
ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ
Төв аймгийн Өндөрширээт сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 12
дугаар сарын 19-ний өдрийн 08 дугаар тогтоол
6154 БАЙГАЛИЙН УРГАМЛЫН НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРИЙН ХЭМЖЭЭГ
ШИНЭЧЛЭН ТОГТООХ ТУХАЙ
Сэлэнгэ аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 12 дугаар сарын 28-
ны өдрийн 85 дугаар тогтоол
6155 БЭЛЧЭЭР АШИГЛАЛТЫГ ХАРИУЦЛАГАЖУУЛАХ ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ
Баянхонгор аймгийн Баацагаан сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын
Хуралдааны 2022 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдрийн 8/03 дугаар тогтоол
6156 БЭЛЧЭЭР АШИГЛАХ ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ
Увс аймгийн Завхан сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 12 дугаар
сарын 15-ны өдрийн 9/04 дүгээр тогтоол
6157 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ
Монгол Улсын Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын 2023 оны 2 дугаар сарын
6-ны өдрийн А/14 дүгээр тушаал
6158 ХОГ ТЭЭВЭРЛЭЛТИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХӨЛСНИЙ ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ
ТУХАЙ
Говь-Алтай аймаг Шарга сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 12
дугаар сарын 16-ны өдрийн 27 дугаар тогтоол
6159 МАЛЫН ТОО ТОЛГОЙН АЛБАН ТАТВАРЫН ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ ТУХАЙ
Говь-Алтай аймаг Шарга сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 12
дугаар сарын 16-ны өдрийн 31 дүгээр тогтоол
“БАНК БУС САНХҮҮГИЙН ЗЭЭЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЖУРАМ”-Д
ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
Монгол Улсын Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2023 оны 1 дүгээр сарын 25-ны
өдрийн 36 дугаар тогтоол
“ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ ЗАХ ЗЭЭЛД ШУДАРГА ӨРСӨЛДӨХ НӨХЦӨЛИЙГ
БҮРДҮҮЛЭХ ЖУРАМ”-Д ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны 2022 оны 12 дугаар сарын 22-ны өдрийн
65 дугаар тогтоол

ЖУРАМД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
Монголбанкны ерөнхийлөгчийн 2023 оны 1 дүгээр сарын 25-ны өдрийн А-26 дугаар
тушаал
ТЭЭВЭРЛЭЛТИЙН ЧИГЛЭЛ, ЗУРАГЛАЛД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
Монгол Улсын Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2023 оны 2 дугаар сарын 7-ны
өдрийн А/32 дугаар тушаал
“ДААТГАЛЫН БАГЦ ДҮРЭМ”-Д НЭМЭЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2023 оны 2 дугаар сарын 8-ны өдрийн 46 дугаар
тогтоол
ТАЙЛАНГИЙН МАЯГТЫН ХАВСРАЛТ МЭДЭЭНД НЭМЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ
ТУХАЙ
Татварын ерөнхий газрын даргын 2022 оны 12 дугаар сарын 30-ны өдрийн А/211
дүгээр тушаал
ТОГТООЛ ХҮЧИНГҮЙД ТООЦОХ ТУХАЙ
Төв аймаг Алтанбулаг сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 6 дугаар
сарын 8-ны өдрийн 05 дугаар тогтоол
ТОГТООЛ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ТУХАЙ
Төв аймгийн Угтаалцайдам сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 7
дугаар сарын 27-ны өдрийн 07 дугаар тогтоол
СУМЫН ГАЗРЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ БҮС, ГАЗРЫН ТӨЛБӨРИЙН ХУВЬ, ХЭМЖЭЭГ
ТОГТООХ ТУХАЙ ТОГТООЛЫГ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ТУХАЙ
Увс аймаг Давст сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Хуралдааны 2022 оны 9
дүгээр сарын 29-ний өдрийн 9/02 дугаар тогтоол
ЗОХИЦУУЛАХ ЗӨВЛӨЛИЙН 2020 ОНЫ 93 ДУГААР ТОГТООЛЫГ ХҮЧИНГҮЙ
БОЛГОХ ТУХАЙ
Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт, үйлчилгээг зохицуулах
зөвлөлийн 2023 оны 1 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 16 дугаар тогтоол
ТОГТООЛ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ТУХАЙ
Дундговь аймгийн Адаацаг сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 12
дугаар сарын 19-ний өдрийн 25 дугаар тогтоол

ТОГТООЛ ХҮЧИНГҮЙ БОЛСОНД ТООЦОХ ТУХАЙ

Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны 2022 оны 12 дугаар сарын 22-ны өдрийн
63 дугаар тогтоол
ТҮР ЖУРАМ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ТУХАЙ
Хадгаламжийн даатгалын үндэсний хорооны 2023 оны 1 дүгээр сарын 30-ны
өдрийн 177 дугаар тогтоол
ТОГТООЛ ХҮЧИНГҮЙД ТООЦОХ ТУХАЙ
Төв аймгийн Баянжаргалан сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 6
дугаар сарын 20-ны өдрийн 05 дугаар тогтоол