ЗАХИРГААНЫ ХЭМ ХЭМЖЭЭНИЙ АКТЫН ЭМХЭТГЭЛ 2023 ОНЫ 5 ДАХЬ ДУГААР ХЭВЛЭГДЛЭЭ

  • 2023-02-02
  • Ц.Энхжин
  • 188

Энэ удаагийн дугаарт: 

6134 “МӨНГӨ УГААХ БОЛОН ТЕРРОРИЗМЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХТЭЙ ТЭМЦЭХ
ЧИГЛЭЛЭЭР БАНКНААС БУСАД МЭДЭЭЛЭХ ҮҮРЭГТЭЙ ЭТГЭЭДЭД ЗАЙНЫ
БОЛОН ГАЗАР ДЭЭРХ ХЯНАЛТ, ШАЛГАЛТ ХИЙХ ЖУРАМ”-ЫГ ШИНЭЧЛЭН
БАТЛАХ ТУХАЙ
Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2023 оны 1 дүгээр сарын 13-ны өдрийн 22 дугаар
тогтоол
6135 ЖУРАМ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ
Монгол Улсын Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын 2022 оны 12 дугаар сарын 12-
ны өдрийн А/303 дугаар тушаал

6136 АЛДАНГИЙН ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ ТУХАЙ
Монгол Улсын Сангийн сайдын 2023 оны 1 дүгээр сарын 18-ны өдрийн А/13 дугаар
тушаал
6137 ЭРҮҮЛ АХУЙН ХАМГААЛАЛТЫН БҮСИЙН ЗААГИЙГ ТОГТООХ ТУХАЙ
Дархан-Уул аймаг Шарын гол сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2023 оны 1
дүгээр сарын 5-ны өдрийн 31 дүгээр тогтоол
6138 ТАРИФ БАТЛАХ ТУХАЙ
Эрчим хүчний зохицуулах хорооны 2023 оны 1 дүгээр сарын 12-ны өдрийн 03
дугаар тогтоол
6139 СҮХБААТАР АЙМГИЙН “ДӨРВӨЛЖ” ОНӨААТҮГ-ЫН ЦЭВЭР, БОХИР УСНЫ
ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТАРИФ, БОХИР УСНЫ СУУРЬ ХУРААМЖ БАТЛАХ ТУХАЙ
Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт, үйлчилгээг зохицуулах
зөвлөлийн 2023 оны 1 дүгээр сарын 13-ны өдрийн 03 дугаар тогтоол
ТУШААЛ, ТУШААЛЫН ХАВСРАЛТАД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
Монгол Улсын Эрчим хүчний сайдын 2023 оны 1 дүгээр сарын 16-ны өдрийн А/36
дугаар тушаал
ТОГТООЛ ХҮЧИНГҮЙД ТООЦОХ ТУХАЙ
Төв аймгийн Зуунмод сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Хуралдааны 2022
оны 4 дүгээр сарын 29-ний өдрийн 07 дугаар тогтоол
ТОГТООЛ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ТУХАЙ
Баянхонгор аймгийн Галуут сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Хуралдааны
2022 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдрийн 10/07 дугаар тогтоол
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ
Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн 2014 оны 5 дугаар сарын 28-ны өдрийн
17 дугаар тогтоол
ГАЗРЫН ТӨЛБӨРИЙН ХУВЬ ХЭМЖЭЭ ТОГТООСОН ТОГТООЛЫГ ХҮЧИНГҮЙ
БОЛГОХ ТУХАЙ
Баянхонгор аймгийн Баянцагаан сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын
Хуралдааны 2022 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдрийн 12/01 дүгээр тогтоол