ЗАХИРГААНЫ ХЭМ ХЭМЖЭЭНИЙ АКТЫН ЭМХЭТГЭЛ” 2023 ОНЫ 3 ДАХЬ ДУГААР ХЭВЛЭГДЛЭЭ

  • 2023-01-23
  • Ц.Энхжин
  • 114

Энэ удаагийн дугаарт: 

6124 НЭРИЙН ДАНСНЫ 2022 ОНЫ ОРЛОГОД ТООЦОХ ХҮҮГИЙН ХЭМЖЭЭГ
ТОГТООХ ТУХАЙ
Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн 2022 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдрийн
07 дугаар тогтоол
6125 ХОГ ХАЯГДЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХУРААМЖ ШИНЭЧЛЭН ТОГТООХ ТУХАЙ
Говь-Алтай аймаг Тайшир сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 12
дугаар сарын 19-ний өдрийн 26 дугаар тогтоол
6126 МАЛЫН ТОО ТОЛГОЙН АЛБАН ТАТВАР ТОГТООХ ТУХАЙ
Булган аймгийн Баян-Агт сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын ээлжит XIII
Хуралдааны 2022 оны 12 дугаар сарын 18-ны өдрийн 06 дугаар тогтоол
6127 ЭНГИЙН ХОГ ХАЯГДЛЫГ ЦУГЛУУЛЖ ТЭЭВЭРЛЭХ ЗАРДЛЫН НЭГЖ ТАРИФ
БАТЛАХ ТУХАЙ
Ховд аймаг Жаргалант сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Хуралдааны 2022
оны 10 дугаар сарын 20-ны өдрийн 2/7/08 дугаар тогтоол
6128 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ
Монгол Улсын Цахим хөгжил, харилцаа холбооны сайдын 2023 оны 01 дүгээр
сарын 04-ний өдрийн А/01 дүгээр тушаал
6129 БҮРЭГХАНГАЙ СУМЫН ДАРХАН БАГИЙН СУУРЬШЛЫН БҮСИЙГ ТОГТООХ
ТУХАЙ
Булган аймгийн Бүрэгхангай сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Хуралдааны
2022 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдрийн IX/02 дугаар тогтоол
6130 ШАРГАЛЖУУТ РАШААНЫ ХАМГААЛАЛТЫН БҮС ТОГТООХ ТУХАЙ
Баянхонгор аймгийн Эрдэнэцогт сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын
хуралдааны 2022 оны 12 дугаар сарын 15-ны өдрийн 8/04 дүгээр тогтоол
6131 ДҮРЭМ БАТЛАХ ТУХАЙ
Цөмийн энергийн комиссын 2022 оны 12 дугаар сарын 26-ны өдрийн 11 дүгээр
тогтоол
6132 МАЛЫН ТОО ТОЛГОЙН АЛБАН ТАТВАРЫГ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ

Говь-Алтай аймгийн Дэлгэр сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 12
дугаар сарын 16-ны өдрийн 28 дугаар тогтоол
6133 ХОГ ХАЯГДЛЫН ХУРААМЖИЙГ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ
Говь-Алтай аймгийн Дэлгэр сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 12
дугаар сарын 16-ны өдрийн 30 дугаар тогтоол
ТЭТГЭВРИЙГ ХӨНГӨЛӨЛТТЭЙ ТОГТООХ ГАЗРЫН ДООР БОЛОН
ХӨДӨЛМӨРИЙН ХОРТОЙ, ХАЛУУН, ХҮНД НӨХЦӨЛД ХАМААРАХ АЖИЛ,
МЭРГЭЖЛИЙН ЖАГСААЛТАД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
Монгол Улсын Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын 2023 оны 1 дүгээр сарын
2-ны өдрийн А/01 дүгээр тушаал
ТОГТООЛ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГУУЛАХ ТУХАЙ
Увс аймаг Өлгий сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Хуралдааны 2022 оны 6
дугаар сарын 22-ны өдрийн 7/07 дугаар тогтоол
ТОГТООЛ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ТУХАЙ
Дорноговь аймаг Айраг сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 12
дугаар сарын 14-ний өдрийн 08/08 дугаар тогтоол
ТОГТООЛ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ТУХАЙ
Дорнод аймаг Сэргэлэн сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 11
дүгээр сарын 30-ны өдрийн 11/01 дүгээр тогтоол