ЗАХИРГААНЫ ХЭМ ХЭМЖЭЭНИЙ АКТЫН ЭМХЭТГЭЛ” 2023 ОНЫ 2 ДАХЬ ДУГААР ХЭВЛЭГДЛЭЭ

  • 2023-01-12
  • Ц.Энхжин
  • 166

Энэ удаагийн дугаарт: 

6090 ХОГ ХАЯГДЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХӨЛСНИЙ ХЭМЖЭЭГ ШИНЭЧЛЭН
ТОГТООХ ТУХАЙ
Архангай аймаг Чулуут сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 12
дугаар сарын 15-ны өдрийн 13 дугаар тогтоол
6091 МАЛЫН ТОО ТОЛГОЙН АЛБАН ТАТВАРЫН ХУВЬ ХЭМЖЭЭНД ӨӨРЧЛӨЛТ
ОРУУЛАХ ТУХАЙ
Баянхонгор аймгийн Баян-Овоо сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын
Хуралдааны 2022 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдрийн 08/04 дүгээр тогтоол

6092 МАЛЫН ТОО ТОЛГОЙН АЛБАН ТАТВАРЫН ХЭМЖЭЭНД ӨӨРЧЛӨЛТ
ОРУУЛАХ ТУХАЙ
Дорноговь аймаг Дэлгэрэх сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 12
дугаар сарын 14-ний өдрийн 8/02 дугаар тогтоол
6093 ХОГ ХАЯГДЛЫН ТӨЛБӨР ХУРААМЖИЙН ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ ТУХАЙ
Дорноговь аймаг Даланжаргалан сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022
оны 12 дугаар сарын 12-ны өдрийн 11/07 дугаар тогтоол

6094 ТОДОРХОЙЛОЛТ, НИЙТЛЭГ ШААРДЛАГА, ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ БАТЛАХ
ТУХАЙ
Монгол Улсын Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын 2022 оны 12 дугаар сарын 20-
ны өдрийн А/547 дугаар тушаал
6095 ХОГ ХАЯГДЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХУРААМЖИЙГ ШИНЭЧЛЭХ, ЭНГИЙН
ХОГ ХАЯГДЛЫГ ЦУГЛУУЛЖ, ТЭЭВЭРЛЭХ ЗАРДЛЫН НЭГЖ ТАРИФЫГ ТОГТООХ
ТУХАЙ
Хөвсгөл аймгийн Мөрөн сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Хуралдааны 2022
оны 12 дугаар сарын 12-ны өдрийн 14 дүгээр тогтоол

6096 ГАЗАР НУТГИЙН ЗАРИМ ХЭСГИЙГ ОРОН НУТГИЙН ХАМГААЛАЛТАД АВАХ
ТУХАЙ

Өвөрхангай аймаг Бат-Өлзий сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 12
дугаар сарын 19-ний өдрйин 11/04 дүгээр тогтоол

6097 МАЛЫН ТОО ТОЛГОЙН АЛБАН ТАТВАРЫН ХЭМЖЭЭГ ШИНЭЧЛЭН
ТОГТООХ ТУХАЙ
Өвөрхангай аймаг Хайрхандулаан сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022
оны 12 дугаар сарын 19-ний өдрийн 10/03 дугаар тогтоол

6098 ТАРИФ БАТЛАХ ТУХАЙ
Эрчим хүчний зохицуулах хорооны 2022 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн 668
дугаар тогтоол
6099 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ
Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2022 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдрийн А/344
дүгээр тушаал
6100 ТАРИФ БАТЛАХ ТУХАЙ
Эрчим хүчний зохицуулах хороо
Нийслэлийн зохицуулах зөвлөлийн хурлын 2022 оны 9 дүгээр сарын 27-ны өдрийн
02 дугаар тогтоол

6101 ТАРИФ БАТЛАХ ТУХАЙ
Эрчим хүчний зохицуулах хороо
Нийслэлийн зохицуулах зөвлөлийн хурлын 2022 оны 9 дүгээр сарын 27-ны өдрийн
03 дугаар тогтоол

6102 ТАРИФ БАТЛАХ ТУХАЙ
Эрчим хүчний зохицуулах хороо
Нийслэлийн зохицуулах зөвлөлийн хурлын 2022 оны 9 дүгээр сарын 27-ны өдрийн
04 дүгээр тогтоол

6103 ТАРИФ БАТЛАХ ТУХАЙ
Эрчим хүчний зохицуулах хороо
Нийслэлийн зохицуулах зөвлөлийн хурлын 2022 оны 9 дүгээр сарын 27-ны өдрийн
05 дугаар тогтоол
6104 ТАРИФ БАТЛАХ ТУХАЙ
Эрчим хүчний зохицуулах хороо
Нийслэлийн зохицуулах зөвлөлийн хурлын 2022 оны 9 дүгээр сарын 27-ны өдрийн
06 дугаар тогтоол

6105 ТАРИФ БАТЛАХ ТУХАЙ
Эрчим хүчний зохицуулах хороо
Нийслэлийн зохицуулах зөвлөлийн хурлын 2022 оны 9 дүгээр сарын 27-ны өдрийн
07 дугаар тогтоол

6106 ТАРИФ БАТЛАХ ТУХАЙ
Эрчим хүчний зохицуулах хороо
Нийслэлийн зохицуулах зөвлөлийн хурлын 2022 оны 9 дүгээр сарын 27-ны өдрийн
08 дугаар тогтоол

6107 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ
Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд, Гадаад харилцааны сайдын хамтарсан 2022 оны
12 дугаар сарын 19-ний өдрийн А/358,А/99 дүгээр хамтарсан тушаал
6108 ЖУРАМ БОЛОН ЖИШИГ ТӨЛБӨРИЙН ХЭМЖЭЭГ БАТЛАХ ТУХАЙ
Монгол Улсын Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2023 оны 1 дүгээр сарын 6-ны
өдрийн А/04 дүгээр тушаал
6109 ЭНГИЙН ХОГ ХАЯГДЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХУРААМЖИЙН ХЭМЖЭЭГ
БАТЛАХ ТУХАЙ
Нийслэлийн Баянгол дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 12
дугаар сарын 15-ны өдрийн 05/36 дугаар тогтоол

6110 СУМЫН БЭЛЧЭЭР АШИГЛАЛТ БОЛОН ОТОР НҮҮДЭЛ ЗОХИЦУУЛАХ
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ
Дорноговь аймаг Иххэт сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 12
дугаар сарын 14-ний өдрийн 10/09 дүгээр тогтоол

6111 НОРМАТИВЫН БАРИМТ БИЧИГ БАТЛАХ ТУХАЙ
Монгол Улсын Эрчим хүчний сайдын 2022 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн
А/261 дүгээр тушаал
6112 НОРМАТИВЫН БАРИМТ БИЧИГ БАТЛАХ ТУХАЙ
Монгол Улсын Эрчим хүчний сайдын 2022 оны 12 дугаар сарын 27-ны өдрийн
А/264 дүгээр тушаал
6113 ТАЙЛАНГИЙН МАЯГТ, ХАВСРАЛТ МЭДЭЭ, НӨХӨХ ЗААВАР, АРГАЧЛАЛ
БАТЛАХ ТУХАЙ
Татварын ерөнхий газрын даргын 2022 оны 12 дугаар сарын 13-ны өдрийн А/196
дугаар тушаал

6114 МАЛЫН ТОО ТОЛГОЙД АЛБАН ТАТВАР ШИНЭЧЛЭН ТОГТООХ ТУХАЙ
Ховд аймаг Чандмань сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Хуралдааны 2022
оны 12 дугаар сарын 15-ны өдрийн 08/04 дүгээр тогтоол
6115 МАЛЫН ТОО ТОЛГОЙД АЛБАН ТАТВАР ШИНЭЧЛЭН
ТОГТООХ ТУХАЙ
Ховд аймаг Булган сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Хуралдааны 2022 оны
12 дугаар сарын 15-ны өдрийн 08 дугаар тогтоол

6116 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ
Баянхонгор аймгийн Баянхонгор сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын
Хуралдааны 2022 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн 8/52 дугаар тогтоол

6117 ЗАВХАН АЙМГИЙН “АМЬ-УС” ХХК-ИЙН ЦЭВЭР, БОХИР УСНЫ
ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТАРИФ, БОХИР УСНЫ СУУРЬ ХУРААМЖ БАТЛАХ ТУХАЙ
Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт, үйлчилгээг зохицуулах
зөвлөлийн 2022 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдрийн 184 дүгээр тогтоол

6118 ДОРНОД АЙМГИЙН “ДОРНОД НАА” ОНӨААТҮГ-ЫН ЦЭВЭР, БОХИР УСНЫ
ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТАРИФ БАТЛАХ ТУХАЙ
Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт, үйлчилгээг зохицуулах
зөвлөлийн 2022 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдрийн 186 дугаар тогтоол

6119 ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН “ДАРХАН УС СУВАГ” ХК-ИЙН АЖ АХУЙН НЭГЖ,
БАЙГУУЛЛАГЫН ЦЭВЭР, БОХИР УСНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТАРИФ БАТЛАХ ТУХАЙ
Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт, үйлчилгээг зохицуулах
зөвлөлийн 2022 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдрийн 188 дугаар тогтоол

6120 “ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХӨЛСНИЙ ХЭМЖЭЭ”-Г ШИНЭЧЛЭН
БАТЛАХ ТУХАЙ
Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны 2022 оны 12 дугаар сарын 22-ны өдрийн
61 дүгээр тогтоол
6121 ҮЛ ХӨДЛӨХ ЭД ХӨРӨНГИЙН АЛБАН ТАТВАРЫН ХУВЬ ХЭМЖЭЭГ
ШИНЭЧЛЭН ТОГТООХ ТУХАЙ
Говь-Алтай аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 12 дугаар сарын 5-
ны өдрийн 60 дугаар тогтоол
6122 АВТОТЭЭВРИЙН БОЛОН ӨӨРӨӨ ЯВАГЧ ХЭРЭГСЛИЙН АЛБАН ТАТВАРЫН
ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ ТУХАЙ

Говь-Алтай аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 12 сарын 5-ны
өдрийн 61 дүгээр тогтоол
6123 ХОГ ХАЯГДЛЫН НОРМАТИВ, ТӨЛБӨРИЙН ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ ТУХАЙ
Өвөрхангай аймаг Бүрд сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 12
дугаар 15-ны өдрийн 11/07 дугаар тогтоол

МАЛЫН ТОО ТОЛГОЙН АЛБАН ТАТВАРЫН ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ ТУХАЙ
ТОГТООЛЫН ХАВСРАЛТАД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
Өвөрхангай аймаг Баруунбаян-Улаан сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын
2022 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн 9/07 дугаар тогтоол

ТЕЛЕВИЗИЙН ХӨТӨЛБӨРТ ТАВИГДАХ ШААРДЛАГАД НЭМЭЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны 2022 оны 12 дугаар сарын 22-ны өдрийн
60 дугаар тогтоол
ТУШААЛЫН ХАВСРАЛТАД НЭМЭЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
Монгол Улсын Сангийн сайдын 2022 оны 12 дугаар 6-ны өдрийн А/241 дүгээр
тушаал
ТУШААЛЫН ХАВСРАЛТАД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
Монгол Улсын Сангийн сайдын 2022 оны 12 дугаар сарын 19-ний А/251 дүгээр
тушаал
ДҮРЭМД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
Монголбанкны ерөнхийлөгчийн 2022 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдрийн А-347
дугаар тогтоол
ЖУРАМД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2022 оны 12 дугаар сарын 30-ны өдрийн А/350
дугаар тушаал
ЖУРАМД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2022 оны 12 дугаар сарын 30-ны өдрийн А/351
дүгээр тушаал
ТОГТООЛ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ТУХАЙ
Дорноговь аймаг Хатанбулаг сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 6
дугаар сарын 30-ны өдрийн 09/02 дугаар тогтоол

ТОГТООЛ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ТУХАЙ
Баянхонгор аймгийн Жаргалант сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын
Хуралдааны 2022 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдрийн 9/21 дүгээр тогтоол

ТОГТООЛ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ТУХАЙ
Булган аймгийн Булган сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын ээлжит XI
Хуралдааны 2022 оны 7 дугаар сарын 7-ны XI/12 дугаар тогтоол