ЗАХИРГААНЫ ХЭМ ХЭМЖЭЭНИЙ АКТЫН ЭМХЭТГЭЛ 2022 ОНЫ 1 ДЭХ ДУГААР ХЭВЛЭГДЛЭЭ

  • 2022-12-14
  • Ц.Энхжин
  • 139

ЗАХИРГААНЫ ХЭМ ХЭМЖЭЭНИЙ АКТЫН ЭМХЭТГЭЛ 2022 ОНЫ 1 ДЭХ
ДУГААРТ УЛСЫН НЭГДСЭН САНД ШИНЭЭР БҮРТГЭСЭН 61 ЭРХ ЗҮЙН АКТ
НИЙТЛЭГДЛЭЭ.
Танилцуулга
5615 ӨРГӨН НЭВТРҮҮЛГИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАХ ЗЭЭЛД ШУДАРГААР
ӨРСӨЛДӨХ НӨХЦӨЛИЙГ БҮРДҮҮЛЭХ, ХЭТ ТӨВЛӨРӨЛ ҮҮСЭХЭЭС СЭРГИЙЛЭХ
ЖУРАМ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ
Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны 2021 оны 12 дугаар сарын 17- ны өдрийн
73 дугаар тогтоол. Өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээний зах зээлд шударгаар
өрсөлдөх нөхцөлийг бүрдүүлэх, хэт төвлөрөл үүсэхээс сэргийлэх журам”-ыг
хавсралтаар
5616 ХОГ ХАЯГДЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХУРААМЖИЙН ХЭМЖЭЭГ ШИНЭЧЛЭН
ТОГТООХ ТУХАЙ
Өвөрхангай аймгийн Бат-Өлзий сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2021 оны
12 дугаар сарын 19-ний өдрийн 6/08 дугаар тогтоол. Бат-Өлзий сумын нутаг
дэвсгэрт мөрдөх хог хаягдлын үйлчилгээний хураамжийг нэгдүгээр хавсралтаар,
энгийн хог хаягдлыг цуглуулж, тээвэрлэх зардлын хэмжээг хоёрдугаар
хавсралтаар
5617 ТАРИФ БАТЛАХ ТУХАЙ
Эрчим хүчний зохицуулах хороо, Нийслэлийн зохицуулах зөвлөлийн хурлын 2021
оны 10 дугаар сарын 20-ны өдрийн 08 дугаар тогтоол. “Улаанбаатар хийн сүлжээ”
ХХК-ийн эзэмшлийн дулаан түгээх сүлжээнд холбогдсон хэрэглэгчдэд борлуулах
дулааны эрчим хүчний тарифыг хавсралтаар
5618 ТАРИФ БАТЛАХ ТУХАЙ
Эрчим хүчний зохицуулах хороо, Нийслэлийн зохицуулах зөвлөлийн хурлын 2021
оны 10 дугаар сарын 20-ны өдрийн 09 дүгээр тогтоол. “Хоёулаа хүү” ХХКийн
эзэмшлийн дулаан түгээх сүлжээнд холбогдсон хэрэглэгчдэд борлуулах дулааны
эрчим хүчний тарифыг хавсралтаар
5619 ӨНДӨРШИЛ СУМЫН МАЛЫН ТОО ТОЛГОЙН 2022 ОНЫ ТАТВАРЫН
ХЭМЖЭЭ ТОГТООХ ТУХАЙ
Дундговь аймгийн Өндөршил сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2021 оны 12
дугаар сарын 17-ны өдрийн 33 дугаар тогтоол. Сумын нэг малд ногдуулсан
татварын хэмжээг хавсралтаар
5620 БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН СУМДЫН ГАЗРЫН ТӨЛБӨРИЙН ХУВЬ ХЭМЖЭЭГ
ШИНЭЧЛЭН ТОГТООХ ТУХАЙ
Баянхонгор аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2021 оны 12 дугаар сарын
1-ний өдрийн 6/25 дугаар тогтоол. Хот тосгон бусад суурин газрын төлбөрийн хувь
хэмжээг нэгдүгээр хавсралтаар, Баянхонгор сумаас бусад сумын Хот тосгон бусад
суурин газрын төлбөрийн хувь хэмжээг хоёрдугаар хавсралтаар

5621 ХОГ ХАЯГДЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХУРААМЖИЙГ ШИНЭЧЛЭН ТОГТООХ
ТУХАЙ
Дорноговь аймгийн Сайншанд сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2021 оны
12 дугаар сарын 15-ны өдрийн 07/05 дугаар тогтоол. Сайншанд сумын нутаг
дэвсгэрт мөрдөгдөх хог хаягдлын үйлчилгээний хураамжийг иргэн, аж ахуйн нэгж,
байгууллагад тооцсон тарифыг 1 дүгээр, Хог хаягдлыг цуглуулах, тээвэрлэх,
булшлах, зардлын нэгж тарифыг 2 дугаар, Энгийн хог хаягдлын үйлчилгээний
хураамжийн хэмжээг 3 дугаар хавсралтаар
5622 МАЛЫН ТОО ТОЛГОЙН АЛБАН ТАТВАР ТОГТООХ ТУХАЙ
Дорноговь аймгийн Айраг сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2021 оны 12
дугаар сарын 15-ны өдрийн 04/03 дугаар тогтоол. Орон нутгийн онцлог, байгаль
цаг уурын нөхцөл байдалтай уялдуулан малын тоо толгойн албан татварыг 5
төрөл дээр тогтоон хавсралтаар
5623 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ
Дорноговь аймгийн Айраг сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2021 оны 12
дугаар сарын 15-ны өдрийн 04/09 дүгээр тогтоол. “Бэлчээр ашиглалтыг
хариуцлагажуулах, отор нүүдлийг зохицуулах журам”-ыг хавсралтаар
5624 АЛБАН ТАТВАРЫН ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ ТУХАЙ
Баян-Өлгий аймгийн Алтай сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2021 оны 12
дугаар сарын 17-ны өдрийн 21 дүгээр тогтоол. Малын тоо толгойн татварын жилд
ноогдуулах хэмжээг хавсралтаар
5625 МАЛЫН ТОО ТОЛГОЙД 2022 ОНД НОГДУУЛАХ АЛБАН ТАТВАРЫН
ХЭМЖЭЭ ТОГТООХ ТУХАЙ
Дундговь аймгийн Сайхан-Овоо сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2021 оны
12 дугаар сарын 16-ны өдрийн 25 дугаар тогтоол
5626 МАЛЫН ТОО ТОЛГОЙН АЛБАН ТАТВАР ТОГТООХ ТУХАЙ
Баян-Өлгий аймаг Дэлүүн сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Хуралдааны
2021 оны 12 дугаар сарын 15-ны өдрийн 25 дугаар тогтоол. Малын тоо толгойн
албан татварын хэмжээг хавсралтаар
5627 ХОГ ХАЯГДЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХУРААМЖИЙН ХЭМЖЭЭ ТОГТООХ
ТУХАЙ
Төв аймгийн Баянцагаан сумын игэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2021 оны 12
дугаар сарын 17-ны өдрийн 08 дугаар тогтоол. Сумын нутаг дэвсгэрт оршин сууж
буй айл өрх, аж ахуйн нэгж, үйлчилгээний газрууд, албан байгууллагуудаас гарч
байгаа, ахуйн болон хуурай хог хаягдлын үйлчилгээний хураамжийн хувь хэмжээг
хавсралтаар
5628 МАЛЫН ТОО ТОЛГОЙН АЛБАН ТАТВАР ТОГТООХ ТУХАЙ
Булган аймгийн Баян-Агт сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Хуралдааны
2021 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдрийн Vlll/06 дугаар тогтоол

5629 ХОГ ХАЯГДЛЫН ТӨЛБӨРИЙГ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ
Өмнөговь аймгийн Гурвантэс сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Хуралдааны
2021 оны 12 дугаар сарын 10-ны өдрийн 5/08 дугаар тогтоол
5630 ХОГ ХАЯГДЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХУРААМЖИЙН ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ
ТУХАЙ
Архангай аймаг Чулуут сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2021 оны 12
дугаар сарын 15-ны өдрийн 12 дугаар тогтоол. Албан байгууллага, аж ахуй нэгж,
айл өрхийн хог хаягдлын үйлчилгээний хураамжийн хэмжээг хавсралтаар
5631 МАЛЫН ТОО ТОЛГОЙН АЛБАН ТАТВАРЫН ХЭМЖЭЭГ ШИНЭЧЛЭН
ТОГТООХ ТУХАЙ
Дорноговь аймаг Иххэт сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2021 оны 12
дугаар сарын 15-ны өдрийн 05/04 дүгээр тогтоол
5632 СУМЫН ЭНГИЙН ХОГ ХАЯГДЛЫН ТӨЛБӨРИЙН ХЭМЖЭЭГ БАТЛАХ ТУХАЙ
Дорноговь аймаг Иххэт сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2021 оны 12
дугаар сарын 15-ны өдрийн 05/08 дугаар тогтоол. Сумын энгийн хог хаягдлын
үйлчилгээний хураамжийн хэмжээг хавсралтаар
5633 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ
Хүнс, хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн сайдын 2021 оны 12 дугаар сарын 24-ний
өдрийн А/382 дугаар тушаал. “Малын үндэсний генийн санд үржүүлгийн
бүтээгдэхүүн байршуулах, бүртгэх, зарцуулах, хяналт тавих журам”-ыг
хавсралтаар
5634 МАЛЫН ТОО, ТОЛГОЙН АЛБАН ТАТВАРЫН ХЭМЖЭЭ ТОГТООХ ТУХАЙ
Баянхонгор аймгийн Богд сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2021 оны 12
дугаар сарын 17-ны өдрийн 4/05 дугаар хуралдааны тогтоол
5635 ЭНГИЙН ХОГ ХАЯГДЛЫН ТӨЛБӨР ХУРААМЖИЙГ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ
ТУХАЙ
Хэнтий аймгийн Баянмөнх сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2021 оны 12
дугаар сарын 17-ны өдрийн 8 дугаар тогтоол. Баянмөнх сумын нутаг дэвсгэрт
мөрдөх “Хог хаягдал, үйлчилгээний төлбөр хураамж”-ийг 1-р хавсралтаар
5636 МАЛЫН ТОО ТОЛГОЙН АЛБАН ТАТВАРЫН ХУВЬ ХЭМЖЭЭГ ШИНЭЧЛЭН
ТОГТООХ ТУХАЙ
Завхан аймаг Түдэвтэй сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2021 оны 12
дугаар сарын 20-ны өдрийн 20 дугаар тогтоол
5637 “ЦАХИЛГААН СОРОНЗОН ОРНЫ ХҮНД ҮЗҮҮЛЭХ НӨЛӨӨНИЙ АЮУЛГҮЙН
ТҮВШНИЙ ХЭМЖИЛТ ХИЙХ АРГАЧЛАЛ” БАТЛАХ ТУХАЙ
Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны 2021 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдрийн
75 дугаар тогтоол. Цахилгаан соронзон орны хүнд үзүүлэх нөлөөний аюулгүйн
түвшний хэмжилт хийх аргачлал”-ыг хавсралтаар

5638 ХОГ ХАЯГДЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХУРАМЖИЙН ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ
ТУХАЙ
Баян-Өлгий аймгийн Дэлүүн сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2021 оны 12
дугаар сарын 15-ны өдрийн 26 дугаар хуралдааны тогтоол. Сумын нутаг дэвсгэрт
мөрдөх хог хаягдлын үйлчилгээний хураамжийн хэмжээг шинэчлэн тогтоож
хавсралтаар
5639 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ
Монгол Улсын Шадар сайдын 2021 оны 12 дугаар сарын 10-ны өдрийн 129 дүгээр
тушаал. “Барилга байгууламжийн ашиглалтын гэрчилгээ олгох, паспортжуулах
журам”-ыг хавсралтаар
5640 ЖУРАМ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ
Хөдөлмөр, нийгэм хамгааллын сайдын 2021 оны 11 дүгээр сарын 25-ны өдрийн
А/187 дугаар тушаал. “Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнийг бие даан амьдрахад нь
дэмжлэг үзүүлэх үйлчилгээний журам”-ыг нэгдүгээр, Хувийн туслах үйлчилгээнд
тавигдах шалгуур”-ыг хоёрдугаар, “Зөвлөлдөх бүлэг буюу харилцан суралцах,
зөвлөгөө өгөх үйлчилгээнд тавигдах шалгуур”-ыг гуравдугаар хавсралтаар
5641 АЙМГИЙН ГАЗРЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ БҮСЧЛЭЛ, ГАЗРЫН ТӨЛБӨРИЙН
ИТГЭЛЦҮҮРИЙГ ТОГТООХ ТУХАЙ
Ховд аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2021 оны 12 дугаар сарын 4-ний
өдрийн 5/08 дугаар тогтоол
5642 ТАТВАРЫН ХУВЬ, ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ ТУХАЙ
Архангай аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2021 оны 12 дугаар сарын 2-
ны өдрийн 06 дугаар хуралдааны тогтоол. Бичил худалдаа, ажил, үйлчилгээ
эрхлэгч хувь хүний сард төлөх албан татварын хувь хэмжээг хавсралтаар
5643 МАЛЫН ТОО ТОЛГОЙН АЛБАН ТАТВАР ТОГТООХ ТУХАЙ
Баянхонгор аймгийн Баянлиг сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2021 оны 12
дугаар сарын 15-ны өдрийн 6/01 дүгээр хуралдааны тогтоол
5644 МАЛЫН ТОО ТОЛГОЙН АЛБАН ТАТВАРЫН ХЭМЖЭЭГ ШИНЭЧЛЭН
ТОГТООХ ТУХАЙ
Өвөрхангай аймгийн Зүүнбаян-Улаан иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2021 оны
12 дугаар сарын 17-ны өдрийн 6/05 дугаар тогтоол. Сумын малчин, мал бүхий
иргэдийн өмчилж буй малын төрөл тус бүрээр тоо толгойд ногдуулах албан
татварын хэмжээнд өөрчлөлт оруулсныг хавсралтаар
5645 ТӨЛБӨР, ХУРААМЖИЙН ХЭМЖЭЭ ТОГТООХ ТУХАЙ
Булган аймгийн Бүрэнхангай сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2021 оны 12
дугаар сарын 17-ны өдрийн VI/09 дүгээр Хуралдааны тогтоол. Хог хаягдлын
төлбөр, хураамжийн хэмжээг хавсралтаар

5646 МАЛЫН ТОО ТОЛГОЙН АЛБАН ТАТВАР ТОГТООХ ТУХАЙ
Завхан аймгийн Отгон сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2021 оны 12 дугаар
сарын 17-ны өдрийн 20 дугаар тогтоол
5647 ТАЙЛАНГИЙН МАЯГТ БАТЛАХ ТУХАЙ
Татварын ерөнхий газрын даргын 2021 оны 12 дугаар сарын 30-ны өдрийн А/133
дугаар тушаал. “Банкны суутгасан ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөрийн
тайлан”-гийн маягт /ТТ-15(1)/-ыг 1 дүгээр, “Банкны суутгасан ашигт малтмалын
нөөц ашигласны төлбөрийн тайлангийн хавсралт мэдээ”-г 2 дугаар, “Банкны
суутгасан ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөрийн тайлангийн маягтыг нөхөх
заавар”-ыг 3 дугаар хавсралтаар
5648 ТАЙЛАНГИЙН МАЯГТ, ХАВСРАЛТ МЭДЭЭ, НӨХӨХ ЗААВАР БАТЛАХ ТУХАЙ
Татварын ерөнхий газрын даргын 2021 оны 12 дугаар сарын 30-ны өдрийн А/134
дүгээр тушаал. “Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөрийн тайлан”- гийн маягт
/ТТ-15/-ыг 1 дүгээр, “Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөрийн тайлангийн
хавсралт мэдээ”-г 2 дугаар, “Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөрийн
тайлангийн маягтыг нөхөх заавар”-ыг 3 дугаар хавсралтаар
5649 ХУУРАЙ СҮҮНИЙ ИМПОРТЫН ТОО ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ ТУХАЙ
Хүнс, Хөдөө аж ахуй, Хөнгөн үйлдвэрийн сайдын 2021 оны 12 дугаар сарын 30-ны
өдрийн А/387 дугаар тушаал. “Барааг тодорхойлох, кодлох уялдуулсан систем”-д
үндэслэсэн гадаад худалдааны барааны ангиллын жагсаалтад нийцүүлэн 2022
оны эхний хагас жилд импортлох хуурай сүүний тоо хэмжээг хавсралтаар
5650 ХОГ ХАЯГДЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХУРААМЖ0ИЙН ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ
ТУХАЙ
Архангай аймгийн Өгийнуур сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2021 оны 12
дугаар сарын 20-ны өдрийн 10 дугаар тогтоол. Сумын нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд
мөрдөх Хог хаягдлын үйлчилгээний хураамжийн хэмжээг тогтоож хавсралтаар
5651 МАЛЫН ТОО ТОЛГОЙН АЛБАН ТАТВАРЫН ХУВЬ ХЭМЖЭЭ ТОГТООХ
ТУХАЙ
Говь-Алтай аймгийн Алтай сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2021 оны 12
дугаар сарын 10-ны өдрийн 03 дугаар тогтоол
5652 МАЛЫН ТОО ТОЛГОЙН АЛБАН ТАТВАРЫН ХУВЬ ХЭМЖЭЭ ТОГТООХ
ТУХАЙ
Говь-Алтай аймгийн Алтай сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2021 оны 12
дугаар сарын 10-ны өдрийн 04 дүгээр тогтоол. Малын тоо толгойн албан татварын
хэмжээг малын төрөл тус бүрээр хавсралтаар
5653 МАЛЫН ТОО ТОЛГОЙН АЛБАН ТАТВАРЫН ХЭМЖЭЭ БАТЛАХ ТУХАЙ
Говь-Алтай аймгийн Бигэр сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2021 оны 12
дугаар сарын 16-ны өдрийн 22 дугаар тогтоол. Малын тоо толгойн татварын
хэмжээг малын төрөл тус бүрээр хавсралтаар

5654 МАЛЫН ТОО ТОЛГОЙН АЛБАН ТАТВАРЫН ХУВЬ ХЭМЖЭЭГ ШИНЭЧЛЭН
ТОГТООХ ТУХАЙ
Хөвсгөл аймгийн Улаан-Уул сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2021 оны 12
дугаар сарын 17-ны өдрийн 01 дүгээр тогтоол
5655 ХОГ ХАЯГДЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХУРААМЖИЙН ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ
ТУХАЙ
Архангай аймгийн Тариат сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2021 оны 12
дугаар сарын 17-ны өдрийн 11 дүгээр тогтоол. Сумын нутаг дэвсгэрт оршин сууж
буй айл өрх, аж ахуйн нэгж, үйлчилгээний газрууд, албан байгууллагуудаас гарч
байгаа ахуйн болон хуурай хог хаягдлын үйлчилгээний хураамжийн хэмжээг
хавсралтаар
5656 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ
Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2021 оны 12 дугаар сарын 13-ны өдрийн 268
дугаар тушаал. “Барилга байгууламжийн цахим тооцооллын программ хангамжийг
баталгаажуулж, хэрэглэх журам”-ыг нэгдүгээр хавсралтаар
5657 МАЛЫН ТОО ТОЛГОЙН АЛБАН ТАТВАРЫН ХЭМЖЭЭ ТОГТООХ ТУХАЙ
Ховд аймгийн Жаргалант сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2021 оны 12
дугаар сарын 17-ны өдрийн Э/4/07 дугаар хуралдааны тогтоол
5658 ТЭТГЭВЭР АВАХ ДУНДАЖ ХУГАЦААНЫ ИЛЭРХИЙЛЭЛ ТОГТООХ ТУХАЙ
Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн 2021 оны 12 дугаар сарын 27-ны өдрийн
20 дугаар тогтоол
5659 НЭРИЙН ДАНСНЫ 2021 ОНЫ ОРЛОГОД ТООЦОХ ХҮҮГИЙН ХЭМЖЭЭГ
ТОГТООХ ТУХАЙ
Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн 2021 оны 12 дугаар сарын 27-ны өдрийн
21 дүгээр тогтоол
5660 “ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ СҮЛЖЭЭНИЙ ДУГААРЫН АШИГЛАЛТ,
ҮЙЛЧИЛГЭЭГ БҮРТГЭХТЭЙ ХОЛБОГДСОН ЖУРАМ”-ЫГ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ
ТУХАЙ
Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны 2021 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдрийн
74 дүгээр тогтоол. Харилцаа холбооны сүлжээний дугаарын ашиглалт, үйлчилгээг
бүртгэхтэй холбогдсон журам”-ыг энэхүү тогтоолын хавсралтаар
5661 “ЧАНДМАНЬ-УВС” ХХК-ИЙН ЦЭВЭР, БОХИР УСНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТАРИФ
БАТЛАХ ТУХАЙ
Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт, үйлчилгээг зохицуулах
зөвлөлийн 2021 оны 12 дугаар сарын 27-ны өдрйн 147 дугаар тогтоол. Увс
аймгийн Улаангом сумын “Чандмань-Увс” ХХК-ийн цэвэр, бохир усны
үйлчилгээний тарифыг хавсралтаар

5662 НИЙСЛЭЛИЙН БАГАНУУР ДҮҮРГИЙН ЦЭВЭР, БОХИР УСНЫ
ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТАРИФ БАТЛАХ ТУХАЙ
Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт, үйлчилгээг зохицуулах
зөвлөлийн 2021 оны 12 дугаар сарын 27-ны өдрйн 149 дугаар тогтоол. Нийслэлийн
Багануур дүүрэгт мөрдөгдөх цэвэр, бохир усны үйлчилгээний тарифыг
хавсралтаар
5663 ЖУРАМ, АРГАЧЛАЛ БАТЛАХ ТУХАЙ
Байгаль орчин, Аялал жуулчлалын сайд, Сангийн сайдын хамтарсан 2021 оны 12
дугаар сарын 23-ны өдрийн А/406/226 дугаар тушаал. “Хаягдал усны эзлэхүүн
болон бохирдуулах бодисын агууламжийг үндэслэн хаягдал усан дахь
бохирдуулах бодисын хэмжээг тогтоох журам”-ыг нэгдүгээр, “Хаягдал усан дахь
бохирдуулах бодисын хэмжээг тооцоолох аргачлал”-ыг хоёрдугаар хавсралтаар
5664 БЭЛЧЭЭР АШИГЛАЛТЫН ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ
Говьсүмбэр аймгийн Сүмбэр сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2021 оны 12
дугаар сарын 20-ны өдрийн 06 дугаар хуралдааны тогтоол. Сумын “Бэлчээр
ашиглалтын журам”-ыг хавсралтаар
5665 МАЛЫН ТОО ТОЛГОЙД НОГДУУЛАХ ТАТВАРЫН ХЭМЖЭЭ ТОГТООХ
ТУХАЙ
Баянхонгор аймгийн Гурванбулаг сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2021
оны 12 дугаар сарын 17-ны өдрийн 6/01 дүгээр тогтоол
5666 МАЛЫН ТОО ТОЛГОЙН АЛБАН ТАТВАРЫН ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ ТУХАЙ
Дорнод аймгийн Хэрлэн сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2021 оны 12
дугаар сарын 16-ны өдрийн 07/09 дүгээр тогтоол
5667 МАЛЫН ТОО ТОЛГОЙН АЛБАН ТАТВАРЫН ХУВЬ ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ
ТУХАЙ
Дорнод аймгийн Даланжаргалан сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2021 оны
12 дугаар сарын 16-ны өдрийн 05/10 дугаар тогтоол
ЖАГСААЛТАД ОРУУЛАХ НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТИЙГ БАТЛАХ ТУХАЙ
Гаалийн ерөнхий газрын 2021 оны 12 дугаар сарын 14-ний өдрийн А/248 дугаар
тушаал.
Дэлхийн гаалийн байгууллагын “Барааг тодорхойлох, кодлох уялдуулсан
системийн Жагсаалтад оруулах 2022 оны нэмэлт, өөрчлөлт”- ийг баталсан 2019
оны 6 дугаар сарын 28-ны өдрийн зөвлөмж, түүнд нэмэлт оруулсан 2020 оны 06
дугаар сарын 25-ны өдрийн зөвлөмж, Мэргэжлийн зөвлөлийн хуралдааны 2021
оны 08/07 тоот шийдвэрийг хэрэгжүүлэх зорилгоор Гаалийн ерөнхий газрын
даргын 2017 оны А/300 дугаар тушаалын хавсралтаар батлагдсан “Барааг
тодорхойлох, кодлох уялдуулсан системд үндэслэсэн гадаад худалдааны барааны
ангиллын жагсаалт”-д оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийг нэгдүгээр хавсралтаар,
Жагсаалтад оруулсан нэмэлт, өөрчлөлттэй холбоотой 2017 оны хувилбарыг 2022
оны хувилбартай харьцуулсан хүснэгтийг хоёрдугаар хавсралтаар

ЖУРАМД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
Барилга, хот байгууллалтын сайдын 2021 оны 11 дүгээр сарын 29-ний өдрийн 253
дугаар тушаал. Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2015 оны 246 дугаар тушаалын
нэгдүгээр хавсралтаар баталсан “Геодези, зураг зүйн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ
эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох журам”-д оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийг
хавсралтаар
“ТӨРИЙН АРХИВААС ҮЗҮҮЛЭХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХӨЛСНИЙ ХЭМЖЭЭ”-НД
НЭМЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
Архивийн Ерөнхий газрын даргын 2021 оны 12 дугаар сарын 24-ний өдрийн А/117
дугаар тушаал. Архивын ерөнхий газрын даргын 2021 оны 03 дугаар сарын 12-ны
өдрийн А/24 дүгээр тушаалын дөрөвдүгээр хавсралтаар баталсан “Газар зохион
байгуулалт, геодези, зураг зүйн баримтын архиваас үзүүлэх үйлчилгээний хөлсний
хэмжээ”-г хавсралтаар
МАЛЫН ТОО ТОЛГОЙН АЛБАН ТАТВАРЫН ХЭМЖЭЭНД ХӨНГӨЛӨЛТ ҮЗҮҮЛЭХ
ТУХАЙ
Дундговь аймгийн Өлзийт сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2021 оны 10
дугаар сарын 11-ний өдрийн 24 дүгээр тогтоол
ТОГТООЛД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
Төв аймгийн Мөнгөнморьт сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2021 оны 12
дугаар сарын 17-ны өдрийн 06 дугаар тогтоол
МАЛЫН ТОО ТОЛГОЙН АЛБАН ТАТВАРЫН ХЭМЖЭЭНД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ
ТУХАЙ
Дундговь аймгийн Сайхан-Овоо сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2021 оны
12 дугаар сарын 16-ны өдрийн 24 дүгээр тогтоол
МАЛЫН ТОО ТОЛГОЙН АЛБАН ТАТВАРЫН ХУВЬ ХЭМЖЭЭНД НЭМЭЛТ,
ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
Өвөрхангай аймгийн Бат-Өлзий сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2021 оны
7 дугаар сарын 26-ны өдрийн 5/22 дугаар тогтоол
МАЛЫН ТОО ТОЛГОЙН АЛБАН ТАТВАРТ ХӨНГӨЛӨЛТ ҮЗҮҮЛЭХ ТУХАЙ
Өмнөговь аймгийн Сэврэй сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 2021 оны 12
дугаар сарын 8-ны өдрийн 5/08 дугаар тогтоол