ЗАХИРГААНЫ ХЭМ ХЭМЖЭЭНИЙ АКТЫН ЭМХЭТГЭЛ 2022 ОНЫ 2 ДАХЬ ДУГААР ХЭВЛЭГДЛЭЭ

  • 2022-12-14
  • Ц.Энхжин
  • 75

ЗАХИРГААНЫ ХЭМ ХЭМЖЭЭНИЙ АКТЫН ЭМХЭТГЭЛ 2022 ОНЫ 2 ДАХЬ
ДУГААРТ УЛСЫН НЭГДСЭН САНД ШИНЭЭР БҮРТГЭСЭН 23 ЭРХ ЗҮЙН АКТ
НИЙТЛЭГДЛЭЭ.
Танилцуулга
5668 МАЛЫН ТОО ТОЛГОЙН АЛБАН ТАТВАРЫН ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ ТУХАЙ
Сүхбаатар аймгийн Баруун-Урт сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2021 оны
12 дугаар сарын 16-ны өдрийн 08/09 дүгээр тогтоол. Малын тоо толгойн албан
татварын хэмжээг нэгдүгээр, Малчин өрхөд хөнгөлөлт үзүүлэх малын тоог
хоёрдугаар хавсралтаар
5669 БЭЛЧЭЭР АШИГЛАЛТЫГ ХАРИУЦЛАГАЖУУЛАХ ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ
Сүхбаатар аймгийн Уулбаян сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2021 оны 12
дугаар сарын 16-ны өдрийн 7 дугаар тогтоол. Бэлчээр ашиглалтыг
хариуцлагажуулах журмыг хавсралтаар баталсугай
5670 БЭЛЧЭЭР АШИГЛАЛТЫН ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ
Баян-ӨлгийаймгийнБуянт сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2021 оны 12
дугаар сарын 15-ны өдрийн 04 дүгээр тогтоол. Сумын хэмжээнд мөрдөх “Бэлчээр
ашиглалтын журам”-ыг нэгдүгээр хавсралтаар
5671 ГАЗРЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ЗЭРЭГЛЭЛ /БҮС/-ИЙН ГАЗРЫН ТӨЛБӨР ТООЦОХ
ИТГЭЛЦҮҮРИЙН ТООН УТГА, ТҮҮНИЙГ ХЭРЭГЛЭХ ЗААГ, ХЯЗГААРЫГ
ШИНЭЧЛЭН ТОГТООХ ТУХАЙ
Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2021 оны 12 дугаар сарын 24-ний
өдрийн 12/39 дүгээр тогтоол. Нийслэлийн газрын төлбөрийн итгэлцүүрийн тоон
утгыг хоёрдугаар, хөдөө аж ахуйн газрын төлбөрийн итгэлцүүрийн тоон утгыг
гуравдугаар хавсралтаар
5672 ХОГ ХАЯГДЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХУРААМЖИЙН ХЭМЖЭЭГ ШИНЭЧЛЭН
ТОГТООХ ТУХАЙ
Өмнөговь аймгийн Ханхонгор сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2021 оны 12
дугаар сарын 17-ны өдрийн 6/6 дугаар тогтоол. Хог хаягдлын үйлчилгээний
хураамжийн хэмжээг хавсралтаар
5673 ХОГ ХАЯГДЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХУРААМЖИЙН ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ
ТУХАЙ
Завхан аймгийн Сантмаргаз сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2021 оны 12
дугаар сарын 20-ны өдрийн 05 дугаар тогтоол. Тус сумын нутаг дэвсгэрт мөрдөх
Хог хаягдлын үйлчилгээний хураамжийн хэмжээг хавсралтаар
5674 ХОГ ХАЯГДЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХУРААМЖИЙН ХЭМЖЭЭ ТОГТООХ
ТУХАЙ

Архангай аймгийн Булган сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2021 оны 12
дугаар сарын 13-ны өдрийн 08 дугаар тогтоол. Сумын нутаг дэвсгэрт мөрдөх хог
хаягдлын хураамжийн хэмжээг хавсралтаар
5675 ХОГ ХАЯГДЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХУРААМЖЫН ХЭМЖЭЭГ ШИНЭЧЛЭН
ТОГТООХ ТУХАЙ
Ховд аймгийн Мөст сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2021 оны 12 дугаар
сарын 17-ны өдрийн 07 дугаар тогтоол. Орон нутгийн татварын орлогод тооцогдох
хог хаягдлын жилийн хураамжийн хэмжээг хавсралтаар
5676 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ
Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын 2021 оны 12 дугаар сарын 24-ний өдрийн
А/209 дүгээр тушаал. “Хүүхэд асрах хувилбарт үйлчилгээ үзүүлэх журам”-ыг
хавсралтаар
5677 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ
Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын 2021 оны 12 дугаар сарын 24-ний өдрийн
А/210 дугаар тушаал. “Хүүхэд хамгааллын үйлчилгээг үзүүлэх хуулийн этгээдийг
магадлан итгэмжлэх журам”-ыг нэгдүгээр, “Магадлан итгэмжлэгдсэн байгууллагад
олгох гэрчилгээний загвар”-ыг хоёрдугаар хавсралтаар
5678 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ
Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын 2021 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдрийн
А/218 дугаар тушаал. Хүүхэд хамгааллын үйлчилгээ үзүүлэх журмыг хавсралтаар
5679 ХОГ ХАЯГДЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХУРААМЖИЙН ХЭМЖЭЭ, ЗАРДЛЫН
НЭГЖ ТАРИФЫГ ШИНЭЧЛЭН ТОГТООХ ТУХАЙ
Архангай аймгийн Батцэнгэл сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2021 оны 12
дугаар сарын 16-ны өдрийн 07 дугаар тогтоол. Батцэнгэл сумын нутаг дэвсгэрийн
хэмжээнд мөрдөх хог хаягдлын үйлчилгээний хураамжийн хэмжээг шинэчлэн
тогтоож нэгдүгээр, энгийн хог хаягдлыг цуглуулах, тээвэрлэх зардлын нэгж
тарифыг хоёрдугаар хавсралтаар
5680 ҮЛ ХӨДЛӨХ ЭД ХӨРӨНГИЙН АЛБАН ТАТВАРЫН ХУВЬ, ХЭМЖЭЭГ
ТОГТООХ ТУХАЙ
Төв аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2021 оны 12 дугаар сарын 3-ны
өдрийн 04 дүгээр тогтоол. Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татварыг хавсралтаар
5681 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ
Монголын өмгөөлөгчдийн холбооны удирдах зөвлөлийн 2021 оны 11 дүгээр сарын
16-ны өдрийн 49 дүгээр тогтоол. Өмгөөлөгчийн шалгалт зохион байгуулах журмыг
хавсралтаар

5682 ЖУРАМ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ
Эрчим хүчний зохицуулах хорооны 2021 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдрийн 661
дүгээр тогтоол “Аймаг, нийслэлийн зохицуулах зөвлөлийг байгуулах, түүний
гишүүнийг томилох, чөлөөлөх журам”-ыг хавсралтаар
5683 БЭЛЧЭЭР АШИГЛАХ ЖУРАМ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ
Увс аймгийн Түргэн сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2021 оны 12 дугаар
сарын 16-ны өдрийн 05/10 дугаар тогтоол. Сумын “Бэлчээр ашиглах журам”-г
шинэчлэн хавсралтаар
ЗААВАРТ ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2022 оны 1 дүгээр сарын 4-ний өдрийн А/06
дугаар тушаал
МАЛЫН ТОО ТОЛГОЙН АЛБАН ТАТВАРТ ХӨНГӨЛӨЛТ ҮЗҮҮЛЭХ ТУХАЙ
Өмнөговь аймгийн Баяндалай сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2021 оны
12 дугаар сарын 15-ны өдрийн 5/9 дүгээр тогтоол
ЖУРАМД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
Дундговь аймгийн Дэлгэрхангай сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2021 оны
8 дугаар сарын 10-ны өдрийн 24 дүгээр тогтоол
ЖУРАМД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
Монголбанкны Ерөнхийлөгчийн 2021 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийн А-367
дугаар тушаал
ЖУРАМД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
Сангийн сайдын 2021 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдрийн 241 дүгээр тушаал
ЖУРАМД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
Сангийн сайдын 2021 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдрийн 242 дугаар тушаал
ЖУРАМД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
Сангийн сайдын 2021 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийн 253 дугаар тушаал