ЗАХИРГААНЫ ХЭМ ХЭМЖЭЭНИЙ АКТЫН ЭМХЭТГЭЛ 2022 ОНЫ 5 ДАХЬ ДУГААР ХЭВЛЭГДЛЭЭ

  • 2022-12-20
  • Ц.Энхжин
  • 94

ЗАХИРГААНЫ ХЭМ ХЭМЖЭЭНИЙ АКТЫН ЭМХЭТГЭЛ 2022 ОНЫ 5 ДАХЬ
ДУГААРТ УЛСЫН НЭГДСЭН САНД ШИНЭЭР БҮРТГЭСЭН 4 ЭРХ ЗҮЙН АКТ
НИЙТЛЭГДЛЭЭ.
Танилцуулга
5702 МАЛЫН ТОО ТОЛГОЙН АЛБАН ТАТВАРЫН ХЭМЖЭЭ ТОГТООХ ТУХАЙ
Ховд аймаг Зэрэг сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Хуралдааны 2022 оны 1
дүгээр сарын 30-ны өдрийн 30 дугаар тогтоол
5703 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ
Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн дарга, Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын хамтарсан
2021 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдрийн А/301, 186 дугаар тушаал
МАЛЫН ТОО ТОЛГОЙН АЛБАН ТАТВАРЫН ХЭМЖЭЭНД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ
ТУХАЙ
Завхан аймгийн Их-Уул сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2021 оны 12
дугаар сарын 18-ны өдрийн 04 дүгээр тогтоол
ТУШААЛЫН ХАВСРАЛТЫГ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ
Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2022 оны 1 дүгээр сарын 6-ны өдрийн 07
дугаар тушаал