ЗАХИРГААНЫ ХЭМ ХЭМЖЭЭНИЙ АКТЫН ЭМХЭТГЭЛ 2022 ОНЫ 7 ДАХЬ ДУГААР ХЭВЛЭГДЛЭЭ

  • 2022-12-20
  • Ц.Энхжин
  • 152

ЗАХИРГААНЫ ХЭМ ХЭМЖЭЭНИЙ АКТЫН ЭМХЭТГЭЛ 2022 ОНЫ 7 ДАХЬ
ДУГААРТ УЛСЫН НЭГДСЭН САНД ШИНЭЭР БҮРТГЭСЭН 16 ЭРХ ЗҮЙН АКТ
НИЙТЛЭГДЛЭЭ.
Танилцуулга
5729 МАЛЫН ТОО, ТОЛГОЙН АЛБАН ТАТВАРЫН ХУВЬ ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ
ТУХАЙ
Баянхонгор аймгийн Жинст сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Хуралдааы
2022 оны 2 дугаар сарын 10-ны өдрийн 7/01 дүгээр тогтоол
5730 АРГАЧЛАЛ, ЗАРДЛЫН НОРМАТИВ БАТЛАХ ТУХАЙ
Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд, Сангийн сайдын хамтарсан 2022 оны 1
дүгээр сарын 31-ний өдрийн А/23, 27 дугаар тушаал. Хүүхэд хамгааллын
үйлчилгээг санхүүжүүлэх аргачлал, үйлчилгээний зардлын норматив”-ыг
хавсралтаар
5731 СУМДЫН ГАЗРЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ БҮСИЙН ЗУРАГ, ИТГЭЛЦҮҮР, ГАЗРЫН
ТӨЛБӨРИЙН ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ ТУХАЙ
Өвөрхангай аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 1 дүгээр сарын
28-ны өдрийн 08/04 дүгээр тогтоол. Өвөрхангай аймгийн Арвайхээр сумын “Гэр
бүлийн хамтын хэрэгцээний зориулалттай газрын суурь үнэлгээний бүсийн зураг”-
ийг нэгдүгээр, “Худалдаа, бүх төрлийн үйлчилгээний зориулалттай газрын суурь
үнэлгээний бүсийн зураг”-ийг хоёрдугаар, “Хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийн
зориулалттай газрын суурь үнэлгээний бүсийн зураг”-ийг гуравдугаар, “Хөдөө аж
ахуйгаас бусад үйлдвэрлэлийн зориулалттай газрын суурь үнэлгээний бүсийн
зураг”-ийг дөрөвдүгээр, Хархорин сумын “Гэр бүлийн хамтын хэрэгцээний
зориулалттай газрын суурь үнэлгээний бүсийн зураг”-ийг тавдугаар, “Худалдаа,
бүх төрлийн үйлчилгээний зориулалттай газрын суурь үнэлгээний бүсийн зураг”-
ийг зургаадугаар, “Хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийн зориулалттай газрын суурь
үнэлгээний бүсийн зураг”-ийг долдугаар, “Хөдөө аж ахуйгаас бусад үйлдвэрлэлийн
зориулалттай газрын суурь үнэлгээний бүсийн зураг”-ийг наймдугаар, “Арвайхээр,
Хархорин, бусад сумдын газрын суурь үнэлгээ, итгэлцүүр, газрын төлбөрийн
хэмжээ”-г есдүгээр хавсралтаар
5732 ЖАГСААЛТ БАТЛАХ ТУХАЙ
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд, Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн
сайд, Эрүүл мэндийн сайдын хамтарсан 2022 оны 2 дугаар сарын 9-ний өдрийн
A/25, A/46, A/75 дугаар тушаал. “Монгол Улсад 2022 онд хөдөө аж ахуйд ургамал
хамгааллын зориулалтаар ашиглаж болох пестицидийн жагсаалт, тоо хэмжээг 1
дүгээр, газар тариалангийн зориулалтаар ашиглаж болох химийн бордооны
жагсаалт, тоо хэмжээг 2 дугаар, мал эмнэлгийн ариутгал, халдваргүйтгэлийн
зориулалтаар ашиглаж болох бодисын жагсаалт, тоо хэмжээг 3 дугаар, ахуйн
хортон шавж, мэрэгч устгалын болон ариутгал, халдваргүйтгэлийн зориулалтаар
ашиглаж болох бодисын жагсаалт, тоо хэмжээг 4 дүгээр хавсралтаар

5733 МАЛЫН ТОО ТОЛГОЙН АЛБАН ТАТВАРЫГ ШИНЭЧИЛЭН ТОГТООХ ТУХАЙ
Хөвсгөл аймгийн Тариалан сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын хуралдааны
2021 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдрийн 05 дугаар тогтоол. Малын тоо толгойд
ногдуулах албан татварын хувь, хэмжээг хавсралтаар
5734 ХОГ ХАЯГДЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХУРААМЖИЙН ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ
ТУХАЙ
Архангай аймгийн Эрдэнэмандал сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022
оны 1 дүгээр сарын 27-ны өдрийн 14 дүгээр тогтоол. Албан байгууллга, аж ахуйн
нэгж, айл өрхийн хог хаягдлын үйлчилгээний хураамжийн хэмжээг хавсралтаар
5735 МАЛЫН ТОО ТОЛГОЙН ТАТВАР БАТЛАХ ТУХАЙ
Ховд аймгийн Дуут сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын Хуралдааны 2021 оны
12 дугаар сарын 17-ны өдрийн 5/6 дугаар тогтоол
5736 МАЛЫН ТОО ТОЛГОЙН АЛБАН ТАТВАР ШИНЭЧЛЭН ТОГТООХ ТУХАЙ
Ховд аймгийн Булган сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын хуралдааны 2021
оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн 05 дугаар тогтоол. Малын тоо толгойд ногдох
албан татварын хувь хэмжээг хавсралтаар
5737 ГАЗРЫН ТӨЛБӨРИЙН БҮСИЙН ХИЛ ЗААГ, ИТГЭЛЦҮҮР, ТӨЛБӨРИЙН
ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ ТУХАЙ
Дундговь аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 2 дугаар сарын 15-
ны өдрийн 07 дугаар тогтоол. “Сайнцагаан сумын газрын төлбөрийн бүсийн зураг”-
ийг нэгдүгээр хавсралтаар, “Сайнцагаан сумын газрын төлбөрийн итгэлцүүр,
газрын төлбөрийн хэмжээ”-г хоёрдугаар хавсралтаар, “Сайнцагаан сумын газрын
төлбөрийн бүсчлэлийн 1м.кв газрын төлбөрийн хувь хэмжээний нэгтгэл“-ийг
гуравдугаар хавсралтаар, “Сайнцагаанаас бусад сумдын газрын төлбөрийн
итгэлцүүр, газрын төлбөрийн хэмжээ”-г дөрөвдүгээр хавсралтаар
5738 МАЛЫН ТОО ТОЛГОЙН АЛБАН ТАТВАРЫН ХЭМЖЭЭ ТОГТООХ ТУХАЙ
Ховд аймгийн Ховд сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 1 дүгээр
сарын 27-ны өдрийн 6/5 дугаар тогтоол
5739 ХОГ ХАЯГДЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХУРААМЖИЙН ХЭМЖЭЭГ ШИНЭЧЛЭН
ТОГТООХ ТУХАЙ
Ховд аймаг Ховд сумын иргэдийн Төлөөлөгчлийн Хурлын 2022 оны 1 дүгээр сарын
27-ны өдрийн 6/6 дугаар тогтоол. Хог хаягдлын хураамжийн төлбөрийн хэмжээг
хавсралтаар
5740 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ
Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын 2022 оны 2 дугаар сарын 22-ны өдрийн А/59
дүгээр тушаал. “Цэцэрлэг, ерөнхий боловсролын сургууль/дотуур байрын хүүхдэд
хоол, хүнсний хангамж, үйлчилгээ үзүүлэхэд мөрдөх журам”-ыг хавсралтаар

5741 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ
Батлан хамгаалахын сайд, Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын хамтарсан 2022 оны 2
дугаар сарын 9-ний өдрийн А/38, А/24 дүгээр тогтоол.“Улсын агаарын хөлгийн
онцгой болон тусгай үүргийн нислэгийн хөдөлгөөнийг зохицуулах хамтарсан
журам”- ыг нэгдүгээр, “Улсын нисэхийн аэродромыг хамтран ашиглах журам”-ыг
хоёрдугаар хавсралтаар
5742 БАРИЛГЫН НОРМ, ДҮРЭМ БАТЛАХ ТУХАЙ
Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2022 оны 2 дугаар сарын 7-ны өдрийн тушаал.
“Барилгын инженер- геологи, геотехникийн судалгааны ажил” /БНбД 11-03-21/-ыг
хавсралтаар
“БОГИНО ЗАЙН РАДИО ХОЛБООНЫ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИД АШИГЛАХ РАДИО
ДАВТАМЖИЙН ХУВААРИЛАЛТ, ТЕХНИКИЙН НӨХЦӨЛ, ШААРДЛАГА”-Д НЭМЭЛТ
ОРУУЛАХ ТУХАЙ
Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны 2022 оны 1 дүгээр сарын 31-ний өдрийн
01 дүгээр тогтоол
ТОГТООЛ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ТУХАЙ
Сонгинохайрхан дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын хуралдааны 2022 оны
2 дугаар сарын 16-ны өдрийн ЭБ-02/01 дүгээр тогтоол