ЗАХИРГААНЫ ХЭМ ХЭМЖЭЭНИЙ АКТЫН ЭМХЭТГЭЛ 2022 ОНЫ 9 ДЭХ ДУГААР ХЭВЛЭГДЛЭЭ

  • 2022-12-20
  • Ц.Энхжин
  • 67

ЗАХИРГААНЫ ХЭМ ХЭМЖЭЭНИЙ АКТЫН ЭМХЭТГЭЛ 2022 ОНЫ 9 ДЭХ
ДУГААРТ УЛСЫН НЭГДСЭН САНД ШИНЭЭР БҮРТГЭСЭН 16 ЭРХ ЗҮЙН АКТ
НИЙТЛЭГДЛЭЭ.
Танилцуулга
5749 ГАЗРЫН ТӨЛБӨРИЙН ИТГЭЛЦҮҮРИЙН ТООН УТГА, БҮСИЙН ХИЛ ЗААГИЙГ
ТОГТООХ ТУХАЙ
Хэнтий аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын есдүгээр хуралдааны 2022 оны 1
дүгээр сарын 21-ний өдрийн 05 дугаартай тогтоол. Хэрлэн сумын газрын
төлбөрийн итгэлцүүрийн тоон утгыг нэгдүгээр, Бор-Өндөр сумын газрын төлбөрийн
итгэлцүүрийн тоон утгыг хоёрдугаар, Бусад сумдын газрын төлбөрийн
итгэлцүүрийн тоон утгыг гуравдугаар, Уул уурхай газрын төлбөрийн итгэлцүүрийн
тоон утгыг дөрөвдүгээр, Хэрлэн сумын газрын төлбөрийн бүсийн хил заагийг
тавдугаар хавсралтаар, Бор-Өндөр сумын газрын төлбөрийн бүсийн хил заагийг
зургаадугаар хавсралтаар
5750 АЛБАН ТАТВАРЫН ХУВЬ ХЭМЖЭЭГ ШИНЭЧЛЭН ТОГТООХ ТУХАЙ
Завхан аймгийн Улиастай сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 2
дугаар сарын 24-ний өдрийн 13 дугаар тогтоол
5751 ХОГ ХАЯГДЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХУРААМЖИЙН ХЭМЖЭЭГ ШИНЭЧЛЭН
ТОГТООХ ТУХАЙ
Завхан аймгийн Улиастай сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 2
дугаар сарын 24-ний өдрийн 14 дугаартай тогтоол. “Айл өрхийн хуурай хог
хаягдлын үйлчилгээний хураамжийн хэмжээ”-г нэгдүгээр, “Албан байгууллага,
ААН-ийн хог хаягдлын үйлчилгээний хураамжийн хэмжээ”-г хоёрдугаар,
“Дуудлагаар хог хаягдал тээвэрлэх автомашины үйлчилгээний тариф”-ыг
гуравдугаар хавсралтаар
5752 МАЛЫН ТОО ТОЛГОЙН ТАТВАРЫН ХУВЬ ХЭМЖЭЭГ ШИНЭЧЛЭН
ТОГТООХ ТУХАЙ
Сэлэнгэ аймгийн Цагааннуур сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2021 оны 12
дугаар сарын 17-ны өдрийн 39 дүгээр тогтоол. Сумын малчин, мал бүхий этгээдээс
авах малын тоон толгойн албан татварын хувь хэмжээг хавсралтаар
5753 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ
Цагдаагийн ерөнхий газар, Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын дарга нарын
2022 оны 3 дугаар сарын 7-ны өдрийн хамтарсан А/68, А/11 дүгээр тушаал. Тэсэрч
дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн тээвэрлэлтийн аюулгүй ажиллагааны
журам
5754 ГАЗРЫН ТӨЛБӨРИЙН ХЭМЖЭЭГ ШИНЭЧЛЭН ТОГТООХ ТУХАЙ
Төв аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 2 дугаар сарын 24-ний
өдрийн 8 дугаар хуралдааны 12 дугаар тогтоол. Аймгийн нутаг дэвсгэрт Хөдөө аж
ахуйн газрын /бэлчээр, тариалан, хадлан/ талбайн 1 га газрын төлбөрийн хэмжээ,

сумын төв, суурингийн газрын үнэлгээний зэрэглэл (бүс)-ийн 1 га газрын
төлбөрийн хэмжээг сум тус бүрээр 1-27 дугаар хавсралтаар
5755 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ
Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч, Татварын ерөнхий
газрын даргын хамтарсан 2022 оны 1 дүгээр сарын 3-ны өдрийн А/02, А/01 дүгээр
захирамж, тушаал. Нийслэл хотын албан татвар суутгагчийг бүртгэх, бүртгэлээс
хасах, мэдээлэл хүлээн авах журам
5756 МАЛЫН ТОО ТОЛГОЙН АЛБАН ТАТВАР ТОГТООХ ТУХАЙ
Төв аймгийн Баянхангай сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 2
дугаар сарын 25-ны өдрийн 02 дугаар тогтоол
5757 ГАЗРЫГ ОРОН НУТГИЙН ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТАД АВАХ ТУХАЙ
Өвөрхангай аймгийн Зүүнбаян-Улаан сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын
2022 оны 2 дугаар сарын 23-ны өдрийн 7/10 дугаар тогтоол. Тусгай хамгаалалтад
авсан газруудын солбицол зураглалыг 1 дүгээр, хамгаалалтын дэглэмийг 2 дугаар
хавсралтаар
ТОГТООЛ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ТУХАЙ
Говь-Алтай аймгийн Баян-Уул сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 2
дугаар сарын 28-ны өдрийн 38 дугаар тогтоол
ТОГТООЛ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ТУХАЙ
Говь-Алтай аймгийн Бугат сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 2
дугаар сарын 28-ны өдрийн 04 дүгээр тогтоол
ТОГТООЛ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ТУХАЙ
Говь-Алтай аймгийн Дарви сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 3
дугаар сарын 7-ны өдрийн 07 дугаар тогтоол
ТОГТООЛ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ТУХАЙ
Говь-Алтай аймгийн Есөнбулаг сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны
3 дугаар сарын 3-ны өдрийн 08 дугаар тогтоол
ТОГТООЛ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ТУХАЙ
Говь-Алтай аймгийн Жаргалан сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 2
дугаар сарын 25-ны өдрийн 06 дугаар тогтоол
ТОГТООЛ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ТУХАЙ
Говь-Алтай аймгийн Тайшир сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 2
дугаар сарын 25-ны өдрийн 08 дугаар тогтоол
ТОГТООЛ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ТУХАЙ
Говь-Алтай аймгийн Чандмань сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 3
дугаар сарын 4-ний өдрийн 08 дугаар тогтоол