ЗАХИРГААНЫ ХЭМ ХЭМЖЭЭНИЙ АКТЫН ЭМХЭТГЭЛ 2022 ОНЫ 11 ДЭХ ДУГААР ХЭВЛЭГДЛЭЭ

  • 2022-12-20
  • Ц.Энхжин
  • 80

ЗАХИРГААНЫ ХЭМ ХЭМЖЭЭНИЙ АКТЫН ЭМХЭТГЭЛ 2022 ОНЫ 11 ДЭХ
ДУГААРТ УЛСЫН НЭГДСЭН САНД ШИНЭЭР БҮРТГЭСЭН 32 ЭРХ ЗҮЙН АКТ
НИЙТЛЭГДЛЭЭ.
Танилцуулга
5772 ХОГ ХАЯГДЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХУРААМЖИЙН ХЭМЖЭЭГ ШИНЭЧЛЭН
ТОГТООХ ТУХАЙ
Төв аймгийн Бүрэн сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 3 дугаар
сарын 4-ний өдрийн 06 дугаар тогтоол.
5773 ХОГ ХАЯГДЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХУРААМЖИЙН ХЭМЖЭЭГ ШИНЭЧЛЭН
ТОГТООХ ТУХАЙ
Увс аймгийн Сагил сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Хуралдааны 2022 оны
3 дугаар сарын 21-ний өдрийн 6/12 дугаар тогтоол.
5774 ХОГ ХАЯГДЛЫН ТӨЛБӨРИЙН ХЭМЖЭЭГ ШИНЭЧЛЭН ТОГТООХ ТУХАЙ
Төв аймгийн Сэргэлэн сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 3 дугаар
сарын 25-ны өдрийн 07 дугаар тогтоол.
5775 ТАРИФ БАТЛАХ ТУХАЙ
Эрчим хүчний зохицуулах хорооны 2022 оны 3 дугаар сарын 24- ний өдрийн 219
дүгээр тогтоол. Дорноговь аймгийн Замын-Үүд сумын хэрэглэгчдэд борлуулах
дулааны эрчим хүчний тариф.
5776 МАЛЫН ТОО ТОЛГОЙН АЛБАН ТАТВАРЫН ХЭМЖЭЭГ ШИНЭЧЛЭН
ТОГТООХ ТУХАЙ
Хөвсгөл аймгийн Түнэл сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын хуралдааны 2022
оны 2 дугаар сарын 14-ний өдрийн 01 дүгээр тогтоол.
5777 МАЛЫН ТОО ТОЛГОЙН АЛБАН ТАТВАРЫН ХУВЬ ХЭМЖЭЭГ ШИНЭЧЛЭН
ТОГТООХ ТУХАЙ
Увс аймгийн Өмнөговь сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 3 дугаар
сарын 16-ны өдрийн 6/04 дүгээр тогтоол.
5778 МАЛЫН ТОО ТОЛГОЙН АЛБАН ТАТВАРЫН ХЭМЖЭЭНД ӨӨРЧЛӨЛТ
ОРУУЛАХ ТУХАЙ
Завхан аймгийн Их-Уул сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 2 дугаар
сарын 25-ны өдрийн 08 дугаар тогтоол.
5779 ХОГ ХАЯГДЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХУРААМЖИЙН ХЭМЖЭЭ ТОГТООХ
ТУХАЙ
Завхан аймгийн Их-Уул сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 2 дугаар
сарын 25-ны өдрийн 14 дугаар тогтоол.

5780 ЖАГСААЛТ БАТЛАХ ТУХАЙ
Эрүүл мэндийн сайдын 2021 оны 6 дугаар сарын 15-ны өдрийн А/370 дугаар
тушаал. Сургуулийн орчинд хүүхдэд худалдаалахыг хориглосон хүнсний
бүтээгдэхүүний жагсаалт
5781 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ
Эрүүл мэндийн сайдын 2022 оны 3 дугаар сарын 15-ны өдрийн А/139 дүгээр
тушаал. Хүн амын нас, хүйс, эрүүл мэндийн эрсдэлд суурилсан зонхилон
тохиолдох халдварт болон халдварт бус өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, эрт
илрүүлэх үзлэг, шинжилгээ, оношилгоог зохион байгуулах журмыг хавсралтаар.
5782 ТӨЛБӨРИЙН ХЭМЖЭЭ, ТӨЛБӨРИЙН АРГА, ЖУРАМ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ
ТУХАЙ
Эрүүл мэндийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн 2022 оны 3 дугаар сарын 23-ны
өдрийн 05 дугаар тогтоол. Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас зардлын төлбөрийг
нь хариуцах өрх, сум, тосгоны эрүүл мэндийн төвөөс үзүүлэх эрүүл мэндийн
тусламж, үйлчилгээний төлбөрийн хэмжээ”-г нэгдүгээр, “Өрх, сум, тосгоны эрүүл
мэндийн төвөөс үзүүлэх эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээг санхүүжүүлэх
төлбөрийн арга”-ыг хоёрдугаар, “Өрх, сум, тосгоны эрүүл мэндийн төвөөс үзүүлэх
эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээг эрүүл мэндийн даатгалын сангаас
санхүүжүүлэх, хяналт тавих журам”-ыг гуравдугаар хавсралтаар.
5783 “КОМПАНИЙН ЗАСАГЛАЛЫН КОДЕКС”-ИЙГ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ
Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2022 оны 3 дугаар сарын 23- ны өдрийн 145
дугаар тогтоол.
5784 ХОГ ХАЯГДЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХУРААМЖИЙН ХЭМЖЭЭГ ШИНЭЧЛЭН
ТОГТООХ ТУХАЙ
Завхан аймгийн Баянхайрхан сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 2
дугаар сарын 25-ны өдрийн 01 дүгээр тогтоол.
5785 ХОГ ХАЯГДЛЫН ХУРААМЖИЙГ ШИНЭЧЛЭН ТОГТООХ ТУХАЙ
Баянхонгор аймгийн Баянлиг сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Хуралдааны
2022 оны 3 дугаар сарын 21-ний өдрийн 7/08 дугаар тогтоол.
5786 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ
Монгол Улсын Шадар сайд, Боловсрол, шинжлэх ухааны сайд, Эрүүл мэндийн
сайдын 2022 оны 3 дугаар сарын 29-ний өдрийн 28/ А/108/ А/180 дугаар хамтарсан
тушаал. Сургуулийн хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд тавих хяналтын журам
5787 ХОГ ХАЯГДЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХУРААМЖИЙН ХЭМЖЭЭ ТОГТООХ
ТУХАЙ
Архангай аймгийн Төвшрүүлэх сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 3
дугаар сарын 24-ний өдрийн 13 дугаар тогтоол.

5788 ҮЛ ХӨДЛӨХ ЭД ХӨРӨНГИЙН АЛБАН ТАТВАРЫН ХУВЬ, ХЭМЖЭЭГ
ШИНЭЧЛЭН ТОГТООХ ТУХАЙ
Дорнод аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 3 дугаар сарын 15-ны
өдрийн 9/08 дугаар тогтоол.
5789 ШҮҮГЧЭЭР АЖИЛЛАХАД ХАРШЛАХ ӨВЧНИЙ ЖАГСААЛТ БАТЛАХ ТУХАЙ
Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн дарга, Эрүүл мэндийн сайдын 2022 оны 4 дүгээр
сарын 7-ны өдрийн 75, А/205 дугаар хамтарсан тушаал.
5790 ШҮҮГЧИЙН БҮРЭН ЭРХИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ БОЛОМЖГҮЙ БОЛОХ ЭРҮҮЛ
МЭНДИЙН ШАЛТГААНЫГ ТОГТООХ ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ
Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн дарга, Эрүүл мэндийн сайдын 2022 оны 4 дүгээр
сарын 7-ны өдрийн 76, А/206 дугаар хамтарсан тушаал.
5791 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ
Увс аймаг Тариалан сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 3 дугаар
сарын 28-ны өдрийн 7/01 дүгээр тогтоол. Сумын бэлчээрийг зохистой ашиглах,
хамгаалан журам.
5792 МАЛЫН ТОО ТОЛГОЙН АЛБАН ТАТВАРЫН ХЭМЖЭЭГ ӨӨРЧЛӨН ТОГТООХ
ТУХАЙ
Сүхбаатар аймгийн Асгат сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 3
дугаар сарын 22-ны өдрийн 02 дугаар тогтоол.
5793 МАЛЫН ТОО ТОЛГОЙН АЛБАН ТАТВАРЫН ХЭМЖЭЭ БАТЛАХ ТУХАЙ
Завхан аймгийн Идэр сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2021 оны 12 дугаар
сарын 17-ны өдрийн 3/07 дугаар тогтоол.
5794 БАГЦ, ТӨЛБӨРИЙН ХЭМЖЭЭ, ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ Эрүүл мэндийн
даатгалын үндэсний зөвлөлийн 2022 оны 4 дүгээр сарын 5-ны өдрийн 06 дугаар
тогтоол. Даатгуулагчийг урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэх үзлэг, оношилгоо,
шинжилгээнд хамруулах, төлбөрийг нь санхүүжүүлэх журмыг хавсралтаар
ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ АЖЛЫН ТӨРӨЛ, НӨХЦӨЛ ШААРДЛАГЫГ
ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ
Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2022 оны 3 дугаар сарын 25-ны өдрийн А/72
дугаар тушаал.
ЖУРАМД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2022 оны 3 дугаар сарын 23- ны өдрийн 129
дүгээр тогтоол.
ТОГТООЛД НЭМЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
Говь-Алтай аймгийн Хөхморьт сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 3
дугаар сарын 2-ны өдрийн 08 дугаар тогтоол.

ТОГТООЛ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ТУХАЙ
Өвөрхангай аймгийн Бат-Өлзий сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны
3 дугаар сарын 1-ний өдрийн 7/15 дугаар тогтоол.
ТОГТООЛ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ТУХАЙ
Өвөрхангай аймгийн Арвайхээр сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны
2 дугаар сарын 23-ны өдрийн 7/09 дугаар тогтоол.
ТОГТООЛ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ТУХАЙ
Өвөрхангай аймгийн Есөнзүйл сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 3
дугаар сарын 29-ний өдрийн 08/04 дугаар тогтоол.
ТОГТООЛ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ТУХАЙ
Өвөрхангай аймгийн Уянга сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 3
дугаар сарын 22-ны өдрийн 08/12 дугаар тогтоол.
ТОГТООЛ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ТУХАЙ
Өвөрхангай аймгийн Хайрхандулаан сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022
оны 2 дугаар сарын 21-ний өдрийн 06/08 дугаар тогтоол.
ТОГТООЛ ХҮЧИНГҮЙ БОЛСОНД ТООЦОХ ТУХАЙ
Дундговь аймгийн Эрдэнэдалай сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны
3 дугаар сарын 28-ны өдрийн 47 дугаар тогтоол.