ЗАХИРГААНЫ ХЭМ ХЭМЖЭЭНИЙ АКТЫН ЭМХЭТГЭЛ 2022 ОНЫ 12 ДАХЬ ДУГААР ХЭВЛЭГДЛЭЭ

  • 2022-12-20
  • Ц.Энхжин
  • 10

ЗАХИРГААНЫ ХЭМ ХЭМЖЭЭНИЙ АКТЫН ЭМХЭТГЭЛ 2022 ОНЫ 12 ДАХЬ
ДУГААРТ УЛСЫН НЭГДСЭН САНД ШИНЭЭР БҮРТГЭСЭН 13 ЭРХ ЗҮЙН АКТ
НИЙТЛЭГДЛЭЭ.
Танилцуулга
5795 ҮЛ ХӨДЛӨХ ЭД ХӨРӨНГИЙН АЛБАН ТАТВАРЫН ХУВЬ ХЭМЖЭЭГ
ШИНЭЧЛЭН ТОГТООХ ТУХАЙ
Говьсүмбэр аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын хуралдааны 2022 оны 3
дугаар сарын 24-ний өдрийн 10 дугаар тогтоол.
5796 МОНГОЛ УЛСЫН 2022 ОНД ИМПОРТЛОХ ҮРИЙН УЛААНБУУДАЙН ТОО
ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ ТУХАЙ
Монгол Улсын Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайдын 2022 оны 4 дүгээр
сарын 4-ний өдрийн А/113 дугаар тушаал.
5797 БЭЛЧЭЭР АШИГЛАЛТЫГ ХАРИУЦЛАГАЖУУЛАХ ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ
Архангай аймгийн Жаргалант сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 3
дугаар сарын 31-ний өдрийн 08 дугаар тогтоол.
5798 “ЦАНТ-ОРХОН” ОНӨААТҮГ-ЫН ЦЭВЭР, БОХИР УСНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ
ТАРИФ ТУХАЙ
Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт, үйлчилгээг зохицуулах
зөвлөлийн 2022 оны 3 дугаар сарын 31- ний өдрийн 33 дугаар тогтоол.
5799 ШҮҮХ ХУРАЛДААНД ОРОЛЦОГЧИЙГ ЗАЙНААС БУЮУ ЦАХИМААР
ОРОЛЦУУЛАХ АЖЛЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ
Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн 2022 оны 3 дугаар сарын 31-ний өдрийн 82 дугаар
тогтоол. “Шүүх хуралдаанд оролцогчийг зайнаас буюу цахимаар оролцуулах
ажлыг зохион байгуулах журам”-ыг 1 дүгээр, “Цахимаар оролцогчийн баталгаа”-г 2
дугаар хавсралтаар
5800 БЭЛЧЭЭР АШИГЛУУЛАХ ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ
Хэнтий аймгийн Дадал сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын хуралдааны 2022
оны 3 дугаар сарын 23-ны өдрийн 03 дугаар тогтоол.
5801 ТАТВАРЫН ХУВЬ ХЭМЖЭЭГ ШИНЭЧЛЭН ТОГТООХ ТУХАЙ
Хөвсгөл аймгийн Төмөрбулаг сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын хуралдааны
2022 оны 3 дугаар сарын 31-ний өдрийн 06 дугаар тогтоол.
5802 ӨВӨЛЖӨӨ ХАВАРЖААНЫ БЭЛЧЭЭР АШИГЛАЛТЫГ ХАРИУЦЛАГАЖУУЛАХ
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ
Төв аймгийн Баянжаргалан сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 3
дугаар сарын 21-ний өдрийн 12 дугаар тогтоол.

5803 МАЛЫН ТОО ТОЛГОЙН АЛБАН ТАТВАРЫН ХЭМЖЭЭГ ШИНЭЧЛЭН
ТОГТООХ ТУХАЙ
Өмнөговь аймгийн Цогтцэций сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 3
дугаар сарын 21-ний өдрийн 5/7 дугаар тогтоол.
5804 ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН ГАЗРЫН ТӨЛБӨРИЙН ХУВЬ ХЭМЖЭЭГ
ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ
Говьсүмбэр аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын хуралдааны 2022 оны 3
дугаар сарын 24-ний өдрийн 11 дүгээр тогтоол. “Сүмбэр сумын газрын төлбөрийн
итгэлцүүр, бүсийн зураг, бүсийн солбилцол”-ийг нэгдүгээр, “Шивээговь сумын
газрын төлбөрийн итгэлцүүр, бүсийн зураг, бүсийн солбилцол”- ийг хоёрдугаар,
“Баянтал сумын газрын төлбөрийн итгэлцүүр, бүсийн зураг, бүсийн солбилцол”-ийг
гуравдугаар хавсралтаар
5805 МАЛЫН ТОО ТОЛГОЙН АЛБАН ТАТВАРЫН ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ ТУХАЙ
Баянхонгор аймгийн Баацагаан сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын
хуралдааны 2022 оны 3 дугаар сарын 28-ны өдрийн 5/12 дугаар тогтоол.
ТОГТООЛ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ТУХАЙ
Нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын хуралдааны 2022
оны 3 дугаар сарын 28-ны өдрийн 32 дугаар тогтоол.
ХАДГАЛАМЖИЙН ДААТГАЛЫН КОРПОРАЦИЙН КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАР
/КОВИД-19/-ЫН ЦАР ТАХЛЫН ҮЕД МӨРДӨГДӨХ ДААТГАЛЫН НӨХӨН ТӨЛБӨР
ОЛГОХ ТҮР ЖУРАМД НЭМЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
Хадгаламжийн даатгалын үндэсний хорооны 2022 оны 4 дүгээр сарын 6-ны өдрийн
152 дугаар тогтоол.