ЗАХИРГААНЫ ХЭМ ХЭМЖЭЭНИЙ АКТЫН ЭМХЭТГЭЛ 2022 ОНЫ 13 ДАХЬ ДУГААР ХЭВЛЭГДЛЭЭ

  • 2022-12-20
  • Ц.Энхжин
  • 58

ЗАХИРГААНЫ ХЭМ ХЭМЖЭЭНИЙ АКТЫН ЭМХЭТГЭЛ 2022 ОНЫ 13 ДАХЬ
ДУГААРТ УЛСЫН НЭГДСЭН САНД ШИНЭЭР БҮРТГЭСЭН 21 ЭРХ ЗҮЙН АКТ
НИЙТЛЭГДЛЭЭ.
Танилцуулга
5806 ШҮҮГЧИД НЭР ДЭВШИГЧИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ ГАРГАХ
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ
Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн дарга, Эрүүл мэндийн сайдын хамтарсан 2022 оны 4
дүгээр сарын 7-ны өдрийн 74, А/204 дүгээр тушаал.
5807 “БАНК БУС САНХҮҮГИЙН ЗЭЭЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЖУРАМ”-ЫГ
БАТЛАХ ТУХАЙ
Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2022 оны 4 дүгээр сарын 6-ны өдрийн 160 дугаар
тогтоол.
5808 НАРИЙНТЭЭЛ СУМЫН ЭНГИЙН ХОГ ХАЯГДЛЫГ ЦУГЛУУЛЖ, ТЭЭВЭРЛЭХ
ЗАРДЛЫН НЭГЖ ТАРИФЫГ ТОГТООХ ТУХАЙ
Өвөрхангай аймгийн Нарийнтээл сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022
оны 4 дүгээр сарын 9-ний өдрийн 07/04 дүгээр тогтоол.
5809 “ВИРТУАЛ ХӨРӨНГИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭГЧИЙН БҮРТГЭЛИЙН ЖУРАМ”
БАТЛАХ ТУХАЙ
Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2022 оны 4 дүгээр сарын 6-ны өдрийн 174 дүгээр
тогтоол.
5810 “ВИРТУАЛ ХӨРӨНГИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭГЧИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ
ЖУРАМ” БАТЛАХ ТУХАЙ
Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2022 оны 4 дүгээр сарын 6-ны өдрийн 175 дугаар
тогтоол.
5811 “ВИРТУАЛ ХӨРӨНГИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭГЧИЙН САНХҮҮГИЙН
ТАЙЛАНД АУДИТ ХИЙХ ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙГ БҮРТГЭХ, БҮРТГЭХЭД ТАВИХ
НӨХЦӨЛ, ШААРДЛАГЫГ ТОГТООХ ЖУРАМ” БАТЛАХ ТУХАЙ
Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2022 оны 4 дүгээр сарын 6-ны өдрийн 176
дугаартай тогтоол.
5812 “ВИРТУАЛ ХӨРӨНГИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭГЧИЙН МЭРГЭЖЛИЙН
ХОЛБООНД ТАВИХ ШААРДЛАГЫГ ТОГТООХ ЖУРАМ” БАТЛАХ ТУХАЙ
Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2022 оны 4 дүгээр сарын 6-ны өдрийн 177
дугаартай тогтоол.
5813 ХОГ ХАЯГДЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХУРААМЖИЙН ХЭМЖЭЭ ТОГТООХ
ТУХАЙ
Ховд аймгийн Зэрэг сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 3 дугаар
сарын 30-ны өдрийн 04 дүгээр тогтоол.

5814 ХОГ ХАЯГДЛЫН ХУРААМЖИЙН ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ ТУХАЙ
Баян-Өлгийн аймгийн Өлгий сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2021 оны 8
дугаар сарын 13-ны өдрийн 23 дугаар тогтоол.
5815 АЛБАН ТАТВАРЫН ХУВЬ ХЭМЖЭЭ ТОГТООХ ТУХАЙ
Завхан аймгийн Эрдэнэхайрхан сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2021 оны
12 дугаар сарын 20-ны өдрийн 08 дугаар тогтоол.
5816 АВТОТЭЭВРИЙН БОЛОН ӨӨРӨӨ ЯВАГЧ ХЭРЭГСЛИЙН АЛБАН ТАТВАРЫН
ХУВЬ ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ ТУХАЙ
Баян-Өлгийн аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 3 дугаар сарын
28-ны өдрийн 60 дугаар тогтоол.
5817 ҮЛ ХӨДЛӨХ ЭД ХӨРӨНГИЙН АЛБАН ТАТВАРЫН ХУВЬ ХЭМЖЭЭГ
ТОГТООХ ТУХАЙ
Баян-Өлгий аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 3 дугаар сарын
28-ны өдрийн 61 дүгээр тогтоол.
5818 МАЛЫН ТОО ТОЛГОЙН АЛБАН ТАТВАР ТОГТООХ ТУХАЙ
Увс аймгийн Баруунтуруун сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 4
дүгээр сарын 13-ны өдрийн 8/12 дугаар тогтоол.
ТОГТООЛД НЭМЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
Говь-Алтай аймаг Баян-Уул сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2021 оны 12
дугаар сарын 30-ны өдрийн 30 дугаар тогтоол.
ЖУРАМД НЭМЭЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
Монголбанкны Ерөнхийлөгчийн 2022 оны 4 дүгээр сарын 6-ны өдрийн А-98 дугаар
тушаал.
ЖУРАМД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд, Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын
хамтарсан 2022 оны 4 дүгээр сарын 7-ны өдрийн А/70, А/80 дугаар тушаал.
ТОГТООЛ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ТУХАЙ
Өвөрхангай аймгийн Нарийнтээл сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022
оны 4 дүгээр сарын 9-ний өдрийн 07/05 дугаар тогтоол.
ТОГТООЛ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ТУХАЙ
Дархан-Уул аймгийн Хонгор сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 4
дүгээр сарын 1-ний өдрийн 07 дугаар тогтоол
ТОГТООЛ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ТУХАЙ
Өмнөговь аймгийн Гурвантэс сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 3
дугаар сарын 21-ний өдрийн 6/16 дугаар тогтоол.

ТОГТООЛ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ТУХАЙ
Төв аймгийн Жаргалант сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 4 дүгээр
сарын 15-ны өдрийн 03 дугаар тогтоол.
ГАЗРЫН ТӨЛБӨР ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ТУХАЙ
Төв аймгийн Баян сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 3 дугаар
сарын 31-ний өдрийн 05 дугаар тогтоол.