ЗАХИРГААНЫ ХЭМ ХЭМЖЭЭНИЙ АКТЫН ЭМХЭТГЭЛ 2022 ОНЫ 16 ДАХЬ ДУГААР ХЭВЛЭГДЛЭЭ

  • 2022-12-24
  • Ц.Энхжин
  • 86

ЗАХИРГААНЫ ХЭМ ХЭМЖЭЭНИЙ АКТЫН ЭМХЭТГЭЛ 2022 ОНЫ 16 ДАХЬ
ДУГААРТ УЛСЫН НЭГДСЭН САНД ШИНЭЭР БҮРТГЭСЭН 15 ЭРХ ЗҮЙН АКТ
НИЙТЛЭГДЛЭЭ.
Танилцуулга
5839 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ
Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын 2022 оны 5 дугаар сарын 11-ний өдрийн
А/88 дугаар тушаал.
5840 АВТОТЭЭВРИЙН БОЛОН ӨӨРӨӨ ЯВАГЧ ХЭРЭГСЛИЙН АЛБАН ТАТВАРЫН
ХЭМЖЭЭГ ШИНЭЧЛЭН ТОГТООХ ТУХАЙ
Сэлэнгэ аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 4 дүгээр сарын 20-ны
өдрийн 48 дугаар тогтоол.
5841 ҮЛ ХӨДЛӨХ ЭД ХӨРӨНГИЙН АЛБАН ТАТВАРЫН ХУВЬ, ХЭМЖЭЭГ
ШИНЭЧЛЭН ТОГТООХ ТУХАЙ
Сэлэнгэ аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 4 дүгээр сарын 20-ны
өдрийн 47 дугаар тогтоол.
5842 ХОГ ХАЯГДЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХУРААМЖИЙН ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ
ТУХАЙ
Булган аймгийн Рашаант сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 3
дугаар сарын 25-ны өдрийн 08 дугаар тогтоол.
5843 ТАЙЛАНГИЙН МАЯГТ, ХАВСРАЛТ МЭДЭЭ, НӨХӨХ ЗААВАР БАТЛАХ ТУХАЙ
Татварын ерөнхий газрын даргын 2022 оны 5 дугаар сарын 25-ны өдрийн А/50
дугаар тушаал.
5844 ХОГ ХАЯГДЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХУРААМЖИЙН ХЭМЖЭЭГ ШИНЭЧЛЭН
ТОГТООХ ТУХАЙ
Өвөрхангай аймаг Арвайхээр сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 5
дугаар сарын 6-ны өдрийн 8/02 дугаар тогтоол.
5845 ХОГ ХАЯГДЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХУРААМЖИЙН ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ
ТУХАЙ
Баян-Өлгий аймаг Сагсай сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын хуралдааны
2022 оны 5 дугаар сарын 6-ны өдрийн 39 дүгээр тогтоол.
5846 ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН ГАЗРЫН ҮНЭЛГЭЭ, ТӨЛБӨРИЙН БҮСИЙН ХИЛ
ЗААГ, ТӨЛБӨРИЙН ХЭМЖЭЭГ БАТЛАХ ТУХАЙ
Дархан-Уул аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын 2022 оны 3 дугаар сарын 21-
ний өдрийн 09 дүгээр тогтоол.

ЖУРАМД НЭМЭЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
Сангийн сайдын 2022 оны 5 дугаар сарын 3-ны өдрийн А/103 дугаар тушаал.
ТУШААЛЫН ХАВСРАЛТ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ
Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2022 оны 5 дугаар сарын 6-ны өдрийн А/64 дүгээр
тушаал.
ЗАХИРАМЖИЙН ХАВСРАЛТАД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
Увс аймгийн засаг даргын 2022 оны 5 дугаар сарын 2-ны өдрийн А/250 дугаар
захирамж.
ТОГТООЛ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ТУХАЙ
Өмнөговь аймаг Сэврэй сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 3
дугаар сарын 23-ны өдрийн 6/14 дүгээр тогтоол.
ТОГТООЛ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ТУХАЙ
Өмнөговь аймгийн Номгон сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 3
дугаар сарын 23-ны өдрийн 6/14 дүгээр тогтоол.
ТУШААЛ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ТУХАЙ
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын 2021 оны 4 дүгээр сарын 29-ний өдрийн
А/146 дугаар тушаал.
ТОГТООЛ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ТУХАЙ
Говь-Алтай аймаг Цээл сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 3 дугаар
сарын 24-ний өдрийн 08 дугаар тогтоол.