ЗАХИРГААНЫ ХЭМ ХЭМЖЭЭНИЙ АКТЫН ЭМХЭТГЭЛ 2022 ОНЫ 17 ДАХЬ ДУГААР ХЭВЛЭГДЛЭЭ

  • 2022-12-24
  • Ц.Энхжин
  • 91

ЗАХИРГААНЫ ХЭМ ХЭМЖЭЭНИЙ АКТЫН ЭМХЭТГЭЛ 2022 ОНЫ 17 ДАХЬ
ДУГААРТ УЛСЫН НЭГДСЭН САНД ШИНЭЭР БҮРТГЭСЭН 18 ЭРХ ЗҮЙН АКТ
НИЙТЛЭГДЛЭЭ.
Танилцуулга
5847 “ВИРТУАЛ ХӨРӨНГИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭГЧИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ
ХЯЗГААРЛАХ, ТҮР ЗОГСООХ, БҮРТГЭЛЭЭС ХАСАХ ЖУРАМ” БАТЛАХ ТУХАЙ.
Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2022 оны 5 дугаар сарын 25-ны өдрийн 305
дугаар тогтоол
5848 “ВИРТУАЛ ХӨРӨНГИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭГЧИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ
ХЯЗГААРЛАХ, ТҮР ЗОГСООХ, БҮРТГЭЛЭЭС ХАСАХ ЖУРАМ” БАТЛАХ ТУХАЙ.
Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2022 оны 5 дугаар сарын 25-ны өдрийн 306
дугаар тогтоол
5849 МАЯГТ, ТҮҮНИЙГ НӨХӨХ ЗААВРЫГ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ.
Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын 2022 оны 5 дугаар сарын 31-ний өдрийн
А/123 дугаар тушаал
5850 “ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН САНГ ҮҮСГЭН БАЙГУУЛАХ, ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
ЭРХЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ, ТҮҮНД ХЯНАЛТ ТАВИХ ЖУРАМ”
БАТЛАХ ТУХАЙ.
Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2022 оны 5 дугаар сарын 25-ны өдрийн 275
дугаар тогтоол.
5851 “ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН МЕНЕЖМЕНТИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ
ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ЖУРАМ” БАТЛАХ ТУХАЙ.
Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2022 оны 5 дугаар 25-ны өдрийн 276 дугаар
тогтоол.
5852 МАЯГТ, ТҮҮНИЙГ НӨХӨХ ЗААВРЫГ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ. Уул
уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын 2022 оны 5 дугаар сарын 31-ний өдрийн А/123
дугаар тушаал.
5853 МАЛЫН ТОО ТОЛГОЙН АЛБАН ТАТВАРЫГ ТОГТООХ ТУХАЙ.
Завхан аймгийн Сонгино сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын хуралдааны
2022 оны 3 дугаар сарын 11-ний өдрийн VI/02 дугаар тогтоол
5854 ХОГ ХАЯГДЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХУРААМЖИЙН ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ
ТУХАЙ.
Завхан аймгийн Сонгино сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын хуралдааны
2022 оны 3 дугаар сарын 11-ний өдрийн VI/03 дугаар тогтоол

5855 АУДИТЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТӨЛБӨРИЙН ЖИШИГ ҮНЭ ТОГТООХ ТУХАЙ.
Сангийн сайдын 2022 оны 5 дугаар сарын 20-ны өдрийн 113 дугаар тушаал.
5856 ГАЗРЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ БҮСИЙН ЗУРАГ, СУУРЬ ҮНЭЛГЭЭ, ИТГЭЛЦҮҮР,
ГАЗРЫН ТӨЛБӨРИЙН ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ ТУХАЙ.
Хөвсгөл аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын хуралдааны 2022 оны 1 дүгээр
сарын 7-ны өдрийн 09 дугаар тогтоол.
ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН НӨХЦӨЛ, ШААРДЛАГАД НЭМЭЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ.
Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт, үйлчилгээг зохицуулах
зөвлөлийн 2022 оны 5 дугаар сарын 27-ны өдрийн 63 дугаар тогтоол.
ЖУРАМД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ.
Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2022 оны 5 дугаар сарын 25-ны өдрийн 287
дугаар тогтоол.
ТОГТООЛ, ЖУРАМД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ.
Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2022 оны 5 сарын 25-ны өдрийн 307 дугаар
тогтоол
ЖУРАМД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ.
Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2022 оны 5 дугаар сарын 23-ны өдрийн А/127
дугаар тушаал.
ТУШААЛД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛЖ, МАЯГТЫН ЗАГВАР БАТЛАХ ТУХАЙ.
Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын даргын 2022 оны 5 дугаар сарын 23-ны өдрийн
А/427 дугаар тушаал.
ТОГТООЛ ХҮЧИНГҮЙД ТООЦОХ ТУХАЙ.
Төв аймгийн Баянчандмань сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 2022 оны 5
дугаар сарын 18-ны өдрийн 04 дугаартай тогтоол.
ТОГТООЛ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ТУХАЙ.
Дорнод аймаг Булган сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 6-р хуралдааны 2022
оны 3 дугаар сарын 22-ны өдрийн 16 дугаар тогтоол.
ТОГТООЛ ХҮЧИНГҮЙ БОЛСОНД ТООЦОХ ТУХАЙ.
Төв аймаг, Баяндэлгэр сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 2022 оны 5 дугаар
сарын 6-ны өдрийн 21 дүгээр тогтоол.