ЗАХИРГААНЫ ХЭМ ХЭМЖЭЭНИЙ АКТЫН ЭМХЭТГЭЛ 2022 ОНЫ 18 ДАХЬ ДУГААР ХЭВЛЭГДЛЭЭ

  • 2022-12-24
  • Ц.Энхжин
  • 98

ЗАХИРГААНЫ ХЭМ ХЭМЖЭЭНИЙ АКТЫН ЭМХЭТГЭЛ 2022 ОНЫ 18 ДАХЬ
ДУГААРТ УЛСЫН НЭГДСЭН САНД ШИНЭЭР БҮРТГЭСЭН 6 ЭРХ ЗҮЙН АКТ
НИЙТЛЭГДЛЭЭ.
Танилцуулга
5857 НИЙСЛЭЛИЙН НУТАГ ДЭВСГЭРТ ХУДАЛДАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЭРХЛЭХ
НИЙТЛЭГ ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ
Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 5 дугаар сарын 30-ны
өдрийн 34 дүгээр тогтоол
5858 МАЛЫН ТОО ТОЛГОЙН АЛБАН ТАТВАРЫН ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ ТУХАЙ
Баянхонгор аймгийн Өлзийт сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын хуралдааны
2022 оны 6 дугаар сарын 3-ны өдрийн 08/19 дүгээр тогтоол
5859 ЭНГИЙН БОЛОН АХУЙН ХОГ ХАЯГДЛЫН ТӨЛБӨР ХУРААМЖИЙГ
ШИНЭЧЛЭН ТОГТООХ ТУХАЙ
Баянхонгор аймгийн Өлзийт сумын игэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын хуралдааны
2022 оны 6 дугаар сарын 3-ны өдрийн 08/20 дугаар тогтоол
5860 “БЭЛЧЭЭР АШИГЛАЛТЫГ ХАРИУЦЛАГАЖУУЛАХ ЖУРАМ” БАТЛАХ ТУХАЙ
Баянхонгор аймгийн Өлзийт сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын хуралдааны
2022 оны 6 дугаар сарын 3-ны өдрийн 08/25 дугаар тогтоол
ТОГТООЛ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ТУХАЙ
Өвөрхангай аймаг Өлзийт сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 5
дугаар сарын 25-ны өдрийн 08/05 дугаар тогтоол
ТУШААЛ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ТУХАЙ
Боловсрол, шинжлэх ухааны сайд, Эрүүл мэндийн сайдын хамтарсан 2022 оны 5
дугаар сарын 31-ний өдрийн А/198, А/297 дугаар тушаал