ЗАХИРГААНЫ ХЭМ ХЭМЖЭЭНИЙ АКТЫН ЭМХЭТГЭЛ 2022 ОНЫ 19 ДЭХ ДУГААР ХЭВЛЭГДЛЭЭ

  • 2022-12-24
  • Ц.Энхжин
  • 76

ЗАХИРГААНЫ ХЭМ ХЭМЖЭЭНИЙ АКТЫН ЭМХЭТГЭЛ 2022 ОНЫ 19 ДЭХ
ДУГААРТ УЛСЫН НЭГДСЭН САНД ШИНЭЭР БҮРТГЭСЭН 16 ЭРХ ЗҮЙН АКТ
НИЙТЛЭГДЛЭЭ.
Танилцуулга

5861 БЭЛЧЭЭР АШИГЛАЛТЫГ ХАРИУЦЛАГАЖУУЛАХ ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ
Сүхбаатар аймгийн Мөнххаан сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 5
дугаар сарын 31-ний өдрийн А/06 дугаар тогтоол
5862 ГАЗРЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ЗЭРЭГЛЭЛ /БҮС/-ИЙН ЗААГ, ХЯЗГААР, ГАЗРЫН
ТӨЛБӨРИЙН ХУВЬ ХЭМЖЭЭГ ШИНЭЧЛЭН ТОГТООХ ТУХАЙ
Сэлэнгэ аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 4 дүгээр сарын 20-ны
өдрийн 46 дугаар тогтоол
5863 ХОГ ХАЯГДАЛ ҮҮСГЭСНИЙ ХУРААМЖИЙН ТӨЛБӨРИЙГ ТОГТООХ ТУХАЙ
Архангай аймаг Хотонт сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2021 оны 12
дугаар сарын 16-ны өдрийн 15 дугаар тогтоол
5864 ЖУРАМ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ
Монголбанкны ерөнхийлөгчийн 2022 оны 6 дугаар сарын 7-ны өдрийн А-171 дүгээр
тушаал
5865 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ
Монгол Улсын Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайдын 2022 оны 6 дугаар
сарын 8-ны өдрийн А/180 дугаар тушаал
5866 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ
Монгол Улсын Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайдын 2022 оны 6 дугаар
сарын 8-ны өдрийн А/181 дүгээр тушаал
5867 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ
Монгол Улсын Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайдын 2022 оны 6 дугаар
сарын 8-ны өдрийн А/182 дугаар тушаал
5868 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ
Монгол Улсын Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайдын 2022 оны 6 дугаар
сарын 8-ны өдрийн А/183 дугаар тушаал
5869 ХОГ ХАЯГДЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХУРААМЖИЙН ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ
ТУХАЙ
Баянхонгор аймгийн Богд сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын хуралдааны
2022 оны 6 дугаар сарын 10-ны өдрийн 6/05 дугаар тогтоол

5870 ХОГ ХАЯГДЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХУРААМЖИЙН ХЭМЖЭЭГ ШИНЭЧЛЭН
ТОГТООХ ТУХАЙ
Ховд аймаг Дарви сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын хуралдааны 2022 оны 3
дугаар сарын 25-ны өдрийн 06 дугаар тогтоол
ТОГТООЛ ХҮЧИНГҮЙ БОЛСОНД ТООЦОХ ТУХАЙ
Төв аймаг Эрдэнэ сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 5 дугаар
сарын 2-ны өдрийн 21 дүгээр тогтоол
ТОГТООЛ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ТУХАЙ
Өвөрхангай аймаг Бүрд сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 5 дугаар
сарын 27-ны өдрийн 9/06 дугаар тогтоол
ТОГТООЛ ХҮЧИНГҮЙ БОЛСОНД ТООЦОХ ТУХАЙ
Өвөрхангай аймаг Баянгол сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 4
дүгээр сарын 29-ний өдрийн 08/07 дугаар тогтоол
ХОГ ХАЯГДЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХУРААМЖИЙН ХЭМЖЭЭНД ӨӨРЧЛӨЛТ
ОРУУЛЖ ТОГТООХ ТУХАЙ
Дундговь аймгийн Дэлгэрхангай сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны
6 дугаар сарын 6-ны өдрийн 47 дугаар тогтоол
МАЛЫН ТОО ТОЛГОЙН АЛБАН ТАТВАРЫН ХЭМЖЭЭ ТОГТООХ ТУХАЙ
ТОГТООЛД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
Сүхбаатар аймгийн Мөнххаан сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 5
дугаар сарын 31-ний өдрийн А/02 дугаар тогтоол
ТОГТООЛ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ТУХАЙ
Өвөрхангай аймаг Хархорин сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 6
дугаар сарын 10-ны өдрийн 10/11 дүгээр тогтоол