ЗАХИРГААНЫ ХЭМ ХЭМЖЭЭНИЙ АКТЫН ЭМХЭТГЭЛ 2022 ОНЫ 20 ДАХЬ ДУГААР ХЭВЛЭГДЛЭЭ

  • 2022-12-24
  • Ц.Энхжин
  • 5

ЗАХИРГААНЫ ХЭМ ХЭМЖЭЭНИЙ АКТЫН ЭМХЭТГЭЛ 2022 ОНЫ 20 ДАХЬ
ДУГААРТ УЛСЫН НЭГДСЭН САНД ШИНЭЭР БҮРТГЭСЭН 35 ЭРХ ЗҮЙН АКТ
НИЙТЛЭГДЛЭЭ.
Танилцуулга

5871 СУУРИН МАЛ МАЛЛАГААНЫ БҮС ТОГТООХ ТУХАЙ
Булган аймгийн Тэшиг сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 5 дугаар
сарын 5-ны өдрийн 15 дугаар тогтоол
5872 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ
Монголбанкны ерөнхийлөгч, Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2022 оны 6 дугаар
сарын 23-ны өдрийн А-185/А/176 дугаар хамтарсан тушаал
5873 БАРИЛГА, БАЙГУУЛАМЖИЙН НОРМ, НОРМАТИВЫН БАРИМТ БИЧИГ
“БАРИЛГА, БАЙГУУЛАМЖИД ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ИРГЭНИЙ
ХҮРТЭЭМЖИЙГ ТӨЛӨВЛӨХ” /БНБД 31-23-22/ БАТЛАХ ТУХАЙ
Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2022 оны 5 дугаар сарын 31-ний өдрийн 123
дугаар тушаал
5874 ЖУРАМ, АРГАЧЛАЛ БАТЛАХ ТУХАЙ
Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд, Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн
сайдын 2022 оны 6 дугаар сарын 22- ны өдрийн А/135/А/200 дугаар хамтарсан
тушаал
5875 ЖУРАМ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ
Монгол Улсын Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайдын 2022 оны 6 дугаар
сарын 13-ны өдрийн А/193 дугаар тушаал
5876 ЖАГСААЛТ БАТЛАХ ТУХАЙ
Монгол Улсын Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайдын 2022 оны 6 дугаар
сарын 16-ны өдрийн А/195 дугаар тушаал
5877 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ
Монгол Улсын Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайдын 2022 оны 6 дугаар
сарын 17-ны өдрийн А/196 дугаар тушаал
5878 НИЙСЛЭЛИЙН НУТАГ ДЭВСГЭРТ ХУДАЛДАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ
БАЙГУУЛЛАГУУДЫН АЖИЛЛАХ ЦАГИЙН ХЯЗГААРЫГ ТОГТООХ ТУХАЙ
Нийслэлийн засаг даргын 2022 оны 6 дугаар сарын 20-ны өдрийн А/832 дугаар
захирамж
5879 ХОГ ХАЯГДЛЫН ХУРААМЖИЙГ ШИНЭЧЛЭН ТОГТООХ ТУХАЙ
Баянхонгор аймгийн Баянлиг сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын хуралдааны
2022 оны 6 дугаар сарын 9-ний өдрийн 8/11 дүгээр тогтоол

5880 ХОГ ХАЯГДЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХУРААМЖИЙН ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ
ТУХАЙ
Архангай аймгийн Хашаат сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 6
дугаар сарын 15-ны өдрийн 05 дугаар тогтоол
5881 ЖУРАМ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ
Сангийн сайд, Монголбанкны ерөнхийлөгчийн 2022 оны 6 дугаар сарын 7-ны
өдрийн А122/А-172 дугаар хамтарсан тушаал
5882 МАЛЫН ТОО ТОЛГОЙН АЛБАН ТАТВАРЫН ХЭМЖЭЭ ТОГТООХ ТУХАЙ
Баян-Өлгий аймаг Алтанцөгц сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын хуралдааны
2022 оны 6 дугаар сарын 16-ны өдрийн 44 дүгээр тогтоол
5883 ГАЗРЫН ТӨЛБӨРИЙН БҮСИЙН ХИЛ ЗААГ, ИТГЭЛЦҮҮР, ТӨЛБӨРИЙН
ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ ТУХАЙ
Баян-Өлгий аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын хуралдааны 2022 оны 6
дугаар сарын 15-ны өдрийн 79 дүгээр тогтоол
5884 НИЙТЭЭР ДАГАЖ МӨРДӨХ ЖУРМЫГ БАТЛАХ ТУХАЙ
Баян-Өлгий аймгийн Алтанцөгц сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын
хуралдааны 2022 оны 6 дугаар сарын 16-ны өдрийн 45 дугаар тогтоол
5885 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ
Монгол Улсын Цахим хөгжил, харилцаа холбооны сайдын 2022 оны 6 дугаар
сарын 23-ны өдрийн А/28 дугаар тушаал
5886 “ХӨРӨНГӨӨР БАТАЛГААЖСАН ҮНЭТ ЦААС ГАРГАХ, БҮРТГЭХ, ТУСГАЙ
ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ЖУРАМ” БАТЛАХ ТУХАЙ
Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2022 оны 6 дугаар сарын 22-ны өдрийн 360
дугаар тогтоол
5887 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ
Увс аймаг Ховд сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын хуралдааны 2022 оны 6
дугаар сарын 16-ны өдрийн 7/06 дугаар тогтоол
5888 ХОГ ХАЯГДЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХУРААМЖИЙН ХЭМЖЭЭГ ӨӨРЧЛӨН
ТОГТООХ ТУХАЙ
Архангай аймаг Батцэнгэл сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 6
дугаар сарын 15-ны өдрийн 08 дугаар тогтоол
5889 ХОГ ХАЯГДЛЫН ХУРААМЖ ТОГТООХ ТУХАЙ
Увс аймаг Зүүнхангай сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 6 дугаар
сарын 17-ны өдрийн 9/03 дугаар тогтоол

5890 ХОГ ХАЯГДЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХУРААМЖИЙН ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ
ТУХАЙ
Архангай аймаг Хайрхан сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 6
дугаар сарын 17-ны өдрийн 10 дугаар тогтоол
5891 ХОГ ХАЯГДЛЫН ХУРААМЖ, ҮНЭ ТАРИФ ТОГТООХ ТУХАЙ
Баянхонгор аймгийн Баянлиг сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын хуралдааны
2022 оны 6 дугаар сарын 17-ны өдрийн 7/14 дүгээр тогтоол
ТОГТООЛ, ЖУРАМД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2022 оны 6 дугаар сарын 22-ны өдрийн 377
дугаар тогтоол
ТОГТООЛ ХҮЧИНГҮЙ БОЛСОНД ТООЦОХ ТУХАЙ
Дундговь аймаг Говь-Угтаал сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 7
дугаар сарын 8-ны өдрийн 07 дугаар тогтоол
ТОГТООЛ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ТУХАЙ
Баянхонгор аймгийн Бөмбөгөр сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын
хуралдааны 2022 оны 6 дугаар сарын 15-ны өдрийн 7/05 дугаар тогтоол
ТОГТООЛ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ТУХАЙ
Баянхонгор аймгийн Баянлиг сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын хуралдааны
2022 оны 6 дугаар сарын 9-ний өдрийн 8/09 дүгээр тогтоол
ТОГТООЛ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ТУХАЙ
Дундговь аймгийн Хулд сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 6 дугаар
сарын 9-ний өдрийн 10/06 дугаар тогтоол
МАЛЫН ТОО ТОЛГОЙН АЛБАН ТАТВАР ТОГТООХ ТУХАЙ
Баянхонгор аймгийн Шинэжинст сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын
хуралдааны 2021 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдрийн 30 дугаар тогтоол
ТОГТООЛ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ТУХАЙ
Дундговь аймгийн Өлзийт сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 6
дугаар сарын 6-ны өдрийн 51 дүгээр тогтоол
ТОГТООЛ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ТУХАЙ
Дундговь аймгийн Өндөршил сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын хуралдааны
2022 оны 6 дугаар сарын 17-ны өдрийн 57 дугаар тогтоол
ТОГТООЛ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ТУХАЙ
Баянхонгор аймгийн Шинэжинст сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын
хуралдааны 2022 оны 6 дугаар сарын 10-ны өдрийн 62 дугаар тогтоол

ЗАХИРАМЖ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ТУХАЙ
Баянхонгор аймгийн Жинст сумын Засаг даргын 2022 оны 6 дугаар сарын 10-ны
өдрийн А/75 дугаар захирамж
ЗАХИРАМЖ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ТУХАЙ
Баянхонгор аймаг Жаргалант сумын Засаг даргын 2022 оны 6 дугаар сарын 13-ны
өдрийн А/79 дүгээр захирамж
ХУДАЛДАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЭРХЭЛДЭГ ЗАРИМ АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГЫН
АЖИЛЛАХ ЦАГИЙН ХЯЗГААРЫГ ТОГТООХ ТУХАЙ
Нийслэлийн Засаг даргын 2022 оны 2 дугаар сарын 14- ний өдрийн А/177 дугаар
захирамж
ТОГТООЛ ХҮЧИНГҮЙ БОЛСОНД ТООЦОХ ТУХАЙ
Дархан-Уул аймгийн Дархан сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 4
дүгээр сарын 18-ны өдрийн 16 дугаар тогтоол
ТОГТООЛ ХҮЧИНГҮЙ БОЛСОНД ТООЦОХ ТУХАЙ
Нийслэлийн Чингэлтэй дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 6
дугаар сарын 30-ны өдрийн 16 дугаар тогтоол