ЗАХИРГААНЫ ХЭМ ХЭМЖЭЭНИЙ АКТЫН ЭМХЭТГЭЛ 2022 ОНЫ 21 ДЭХ ДУГААР ХЭВЛЭГДЛЭЭ

  • 2022-12-24
  • Ц.Энхжин
  • 74

ЗАХИРГААНЫ ХЭМ ХЭМЖЭЭНИЙ АКТЫН ЭМХЭТГЭЛ 2022 ОНЫ 21 ДЭХ
ДУГААРТ УЛСЫН НЭГДСЭН САНД ШИНЭЭР БҮРТГЭСЭН 48 ЭРХ ЗҮЙН АКТ
НИЙТЛЭГДЛЭЭ.
Танилцуулга
5892 АВТО ЗАМ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРИЙН ХЭМЖЭЭГ БАТЛАХ ТУХАЙ
Булган аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын хуралдааны 2022 оны 3 дугаар
сарын 29-ний өдрийн IX/13 дугаар тогтоол
5893 ЖУРАМ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ
Боловсрол шинжлэх ухааны сайдын 2022 оны 6 дугаар сарын 22-ны өдрийн А/224
дүгээр хамтарсан тушаал
5894 ГАЗРЫН ТӨЛБӨРИЙН БҮСИЙН ХИЛ ЗААГ ИТГЭЛЦҮҮР ХУВЬ ХЭМЖЭЭГ
ТОГТООХ ТУХАЙ
Дорноговь аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 6 дугаар сарын 24-
ний өдрийн 07/19 дүгээр тушаал
5895 ГАЗРЫН ТӨЛБӨРИЙН БҮСИЙН ХИЛ ЗААГ ИТГЭЛЦҮҮРИЙН ХУВЬ,
ТӨЛБӨРИЙН ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ ТУХАЙ
Дорнод аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 6 дугаар сарын 24-ний
өдрийн 10/01 дүгээр тогтоол
5896 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ
Цахим хөгжил, харилцаа холбооны сайдын 2022 оны 6 дугаар сарын 29-ний
өдрийн А/30 дугаар тушаал
5897 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ
Соёлын сайдын 2022 оны 6 дугаар сарын 20-ны өдрийн А/198 дугаар тушаал 3242
5898 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ
Соёлын сайдын 2022 оны 6 дугаар сарын 20-ны өдрийн А/199 дүгээр тушаал 3253
5899 ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН ЗАРИМ СУМЫН ТӨВИЙН УС ТҮГЭЭХ БАЙРНЫ ЦЭВЭР
УСНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТАРИФ БАТЛАХ ТУХАЙ
Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт, үйлчилгээг зохицуулах
зөвлөлийн 2022 оны 6 дугаар сарын 23-ны өдрийн 80 дугаар тогтоол
5900 СҮХБААТАР АЙМГИЙН ЗАРИМ СУМЫН ТӨВИЙН УС ТҮГЭЭХ БАЙРНЫ
ЦЭВЭР УСНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТАРИФ БАТЛАХ ТУХАЙ
Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт, үйлчилгээг зохицуулах
зөвлөлийн 2022 оны 6 дугаар сарын 23-ны өдрийн 81 дүгээр тогтоол

5901 ХОВД АЙМГИЙН ЗАРИМ СУМЫН ТӨВИЙН УС ТҮГЭЭХ БАЙРНЫ ЦЭВЭР
УСНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТАРИФ БАТЛАХ ТУХАЙ
Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт, үйлчилгээг зохицуулах
зөвлөлийн 2022 оны 6 дугаар сарын 23-ны өдрийн 82 дугаар тогтоол
5902 ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН ЗАРИМ СУМЫН ТӨВИЙН УС ТҮГЭЭХ БАЙРНЫ
ЦЭВЭР УСНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТАРИФ БАТЛАХ ТУХАЙ
Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт, үйлчилгээг зохицуулах
зөвлөлийн 2022 оны 6 дугаар сарын 23-ны өдрийн 83 дугаар тогтоол
5903 СОГТУУРУУЛАХ УНДАА ХУДАЛДАХ, ТҮҮГЭЭР ҮЙЛЧЛЭХ ЦАГИЙН
ХЯЗГААРЫГ ӨӨРЧЛӨХ ТУХАЙ
Төв аймгийн засаг даргын 2022 оны 6 дугаар сарын 22-ны өдрийн А/350 дугаар
тогтоол
5904 ЖУРАМ, МАЯГТ БАТЛАХ ТУХАЙ
Татварын ерөнхий газрын даргын 2022 оны 6 дугаар сарын 24-ний өдрийн А/70
дугаар тогтоол
5905 ТЭМДЭГТИЙН ХУРААМЖИЙН ХЭМЖЭЭ ТОГТООХ ТУХАЙ
Өмнөговь аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын хуралдааны 2022 оны 6
дугаар сарын 10-ны өдрийн 6/5 дугаар тогтоол
5906 БЭЛЧЭЭР АШИГЛАХ ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ
Увс аймгийн Бөхмөрөн сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 6 дугаар
сарын 17-ны өдрийн 07/08 дугаар тушаал
5907 МАЛЫН ТОО ТОЛГОЙН АЛБАН ТАТВАРЫН ХЭМЖЭЭГ ШИНЭЧЛЭН
ТОГТООХ ТУХАЙ
Дундговь аймгийн Гурвансайхан сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын 2022 оны
6 дугаар сарын 24-ний өдрийн 44 дүгээр тогтоол
5908 СУМЫН БЭЛЧЭЭР АШИГЛАЛТЫГ ХАРИУЦЛАГАЖУУЛАХ ЖУРАМ БАТЛАХ
ТУХАЙ
Дорноговь аймгийн Эрдэнэ сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын хуралдааны
2022 оны 6 дугаар сарын 30-ны өдрийн 08/06 дугаар тогтоол
5909 ХОГ ХАЯГДЛЫН ТӨЛБӨР ХУРААМЖ ТОГТООХ ТУХАЙ
Ховд аймгийн Үенч сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 5 дугаар
сарын 17-ны өдрийн 9/08 дугаар тогтоол
5910 ЭМИЙН ЖАГСААЛТЫГ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ
Эрүүл мэндийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн 2022 оны 7 дугаар сарын 4-ний
өдрийн 11 дүгээр тогтоол

5911 БЭЛЧЭЭР АШИГЛАЛТЫГ ХАРИУЦЛАГАЖУУЛАХ ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ
Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 6
дугаар сарын 28-ны өдрийн 64 дүгээр тогтоол
5912 СОГТУУРУУЛАХ УНДАА ХУДАЛДАХ ТҮҮГЭЭР ҮЙЛЧЛЭХ ЦАГИЙН
ХЯЗГААРЫГ ШИНЭЧЛЭН ТОГТООХ ТУХАЙ
Баянхонгор аймгийн засаг даргын 2022 оны 7 дугаар сарын 6-ны өдрийн А/468
дугаар захирамж
ХОГ ХАЯГДЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХУРААМЖИД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
Дорноговь аймгийн Сайншанд сумыниргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 6
дугаар сарын 29-ний өдрийн 09/06 дугаар тогтоол
УС ХАНГАМЖ, АРИУТГАХ ТАТУУРГЫН ТӨВЛӨРСӨН ШУГАМ СҮЛЖЭЭНД
ХЭРЭГЛЭГЧИЙГ ХОЛБОХ ТЕХНИКИЙН НӨХЦӨЛ ОЛГОХ ЖУРАМД НЭМЭЛТ
ОРУУЛАХ ТУХАЙ
Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт, үйлчилгээг зохицуулах
зөвлөлийн 2022 оны 6 дугаар сарын 23-ны өдрийн 85 дугаар тогтоол
ЖУРАМД НЭМЭЛТ , ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2022 оны 7 дугаар сарын 6-ны өдрийн 378 дугаар
тогтоол
АГААРЫН ЗАМ ТОГТООЖ, ТУШААЛД НЭМЭЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2022 оны 7 дугаар сарын 7-ны өдрийн А/210
дугаар тогтоол
ТОГТООЛ ХҮЧИНГҮЙ БОЛСОНД ТООЦОХ ТУХАЙ
Төв аймгийн Заамар сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 6 дугаар
сарын 23-ны өдрийн 03 дугаар тогтоол
ТОГТООЛ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ТУХАЙ
Баянхонгор аймгийн Баянхонгор сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын
хуралдааны 2021 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн 4/17 дугаар тогтоол
ТОГТООЛ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ТУХАЙ
Баянхонгор аймгийн Баян-Овоо сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны
6 дугаар сарын 27-ны өдрийн 06/03 дугаар тогтоол
ТОГТООЛ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ТУХАЙ
Дорноговь аймгийн Дэлгэрэх сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын хуралдааны
2022 оны 7 дугаар сарын 6-ны өдрийн 6/04 дүгээр тогтоол
ТОГТООЛ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ТУХАЙ
Баянхонгор аймгийн Баянхонгор сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын
хуралдааны 2022 оны 6 дугаар сарын 30-ны өдрийн 6/34 дүгээр тогтоол

ТОГТООЛ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ТУХАЙ
Дорноговь аймгийн Хөвсгөл сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 7
дугаар сарын 6-ны өдрийн 07/03 дугаар тогтоол
ТОГТООЛ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ТУХАЙ
Увс аймгийн Түргэн сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын хуралдааны 2022 оны
6 дугаар сарын 29-ний өдрийн 07/06 дугаар тогтоол
ТОГТООЛ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ТУХАЙ
Дорноговь аймгийн Замын-Үүд сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын
хуралдааны 2022 оны 6 дугаар сарын 30-ны өдрийн 07/29 дүгээр тогтоол
ТОГТООЛ ХҮЧИНГҮЙ БОЛСОНД ТООЦОХ ТУХАЙ
Өвөрхангай аймгийн Сант сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 6
дугаар сарын 15-ны өдрийн 7/02 дугаар тогтоол
ТОГТООЛ ХҮЧИНГҮЙ БОЛСОНД ТООЦОХ ТУХАЙ
Өвөрхангай аймгийн Төгрөг сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 6
дугаар сарын 28-ны өдрийн VII/05 дугаар тогтоол
ТОГТООЛ ХҮЧИНГҮЙ БОЛСОНД ТООЦОХ ТУХАЙ
Дорноговь аймгийн Эрдэнэ сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 6
дугаар сарын 30-ны өдрийн 08/07 дугаар тогтоол
ТОГТООЛ ХҮЧИНГҮЙ БОЛСОНД ТООЦОХ ТУХАЙ
Дорноговь аймгийн Сайншанд сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 6
дугаар сарын 29-ний өдрийн 09/05 дугаар тогтоол
ТОГТООЛ ХҮЧИНГҮЙ БОЛСОНД ТООЦОХ ТУХАЙ
Баянхонгор аймгийн Өлзийт сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 7
дугаар сарын 2-ны өдрийн 09/29 дүгээр тогтоол
ТОГТООЛ ХҮЧИНГҮЙ БОЛСОНД ТООЦОХ ТУХАЙ
Төв аймгийн Борнуур сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын IX дүгээр
хуралдааны 2022 оны 6 дугаар сарын 30-ны өдрийн 09 дүгээр тогтоол
ТОГТООЛ ХҮЧИНГҮЙ БОЛСОНД ТООЦОХ ТУХАЙ
Дорноговь аймгийн Мандах сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 6
дугаар сарын 29-ний өдрийн 10/01 дүгээр тогтоол
ТОГТООЛ ХҮЧИНГҮЙ БОЛСОНД ТООЦОХ ТУХАЙ
Баян-өлгий аймгийн Өлгий сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 6
дугаар сарын 24-ний өдрийн 15 дугаар тогтоол

ТОГТООЛ ХҮЧИНГҮЙ БОЛСОНД ТООЦОХ ТУХАЙ
Дархан-уул аймгийн Шарын гол сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны
6 дугаар сарын 30-ны өдрийн 20 дугаар тогтоол
ТОГТООЛ ХҮЧИНГҮЙ БОЛСОНД ТООЦОХ ТУХАЙ
Нийслэлийн Багануур дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 6
дугаар сарын 10-ны өдрийн 28 дугаар тогтоол
ТОГТООЛ ХҮЧИНГҮЙ БОЛСОНД ТООЦОХ ТУХАЙ
Хөвсгөл аймгийн Алаг-эрдэнэ сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 7
дугаар сарын 4-ний өдрийн 44 дүгээр тогтоол
ТОГТООЛ ХҮЧИНГҮЙ БОЛСОНД ТООЦОХ ТУХАЙ
Дундговь аймгийн Луус сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 6 дугаар
сарын 24-ний өдрийн 46 дугаар тогтоол
ТОГТООЛ ХҮЧИНГҮЙ БОЛСОНД ТООЦОХ ТУХАЙ
Дундговь аймгийн Гурвансайхан сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны
6 дугаар сарын 24-ний өдрийн 49 дүгээр тогтоол
ТОГТООЛ ХҮЧИНГҮЙ БОЛСОНД ТООЦОХ ТУХАЙ
Баян-өлгий аймгийн Толбо сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 6
дугаар сарын 30-ны өдрийн 54 дүгээр тогтоол
ТОГТООЛ ХҮЧИНГҮЙ БОЛСОНД ТООЦОХ ТУХАЙ
Дундговь аймгийн Сайхан-Овоо сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны
6 дугаар сарын 27-ны өдрийн 46 дугаар тогтоол