ЗАХИРГААНЫ ХЭМ ХЭМЖЭЭНИЙ АКТЫН ЭМХЭТГЭЛ 2022 ОНЫ 22 ДАХЬ ДУГААР ХЭВЛЭГДЛЭЭ

  • 2022-12-24
  • Ц.Энхжин
  • 75

ЗАХИРГААНЫ ХЭМ ХЭМЖЭЭНИЙ АКТЫН ЭМХЭТГЭЛ 2022 ОНЫ 22 ДАХЬ
ДУГААРТ УЛСЫН НЭГДСЭН САНД ШИНЭЭР БҮРТГЭСЭН 17 ЭРХ ЗҮЙН АКТ
НИЙТЛЭГДЛЭЭ.
Танилцуулга
5913 МАЛЫН ТОО ТОЛГОЙН АЛБАН ТАТВАРЫН ХЭМЖЭЭ ТОГТООХ ТУХАЙ
Баянхонгор аймгийн Баянбулаг сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны
6 дугаар сарын 9-ний өдрийн 07/03 дугаар тогтоол
5914 ТӨРИЙН АРХИВЫН БАРИМТАД НЭГДСЭН ТООЛЛОГО ЯВУУЛАХ ЖУРАМ
БАТЛАХ ТУХАЙ
Архивын ерөнхий газрын даргын 2022 оны 7 дугаар сарын 6-ны өдрийн А/56
дугаар тушаал
5915 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ
Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайд, Сангийн сайдын 2022 оны 7 дугаар
сарын 6-ны өдрийн А/218, А/146 дугаар хамтарсан тушаал
5916 БАРИЛГЫН НОРМ, ДҮРЭМ /ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ҮЙЛДВЭРЛЭЛД
МӨРДӨХ ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ЭРҮҮЛ АХУЙН ДҮРЭМ/ БАТЛАХ
ТУХАЙ
Барилга, хот байгуулалтын сайд, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын 2022
оны 6 дугаар сарын 13-ны өдрийн 136 А/125 дугаар хамтарсан тушаал
5917 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ
Монгол Улсын Цахим хөгжил, харилцаа холбооны сайдын 2022 оны 7 дугаар
сарын 22-ны өдрийн А/37 дугаар тушаал
5918 ҮЛ ХӨДЛӨХ ЭД ХӨРӨНГИЙН АЛБАН ТАТВАРЫН ХУВЬ, ХЭМЖЭЭГ
ТОГТООХ ТУХАЙ
Дархан-Уул аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 6 дугаар сарын
23-ны өдрийн 35 дугаар тогтоол
5919 ХОГ ХАЯГДЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХУРААМЖИЙН ХЭМЖЭЭ, ЭНГИЙН ХОГ
ХАЯГДЛЫГ ЦУГЛУУЛАХ, ТЭЭВЭРЛЭХ ЗАРДЛЫН НЭГЖ ТАРИФЫГ ТОГТООХ
ТУХАЙ
Ховд аймгийн Мөнххайрхан сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 6
дугаар сарын 29-ний өдрийн 7/04 дүгээр тогтоол
5920 ЭНГИЙН ХОГ ХАЯГДЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТӨЛБӨР ХУРААМЖИЙН
ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ ТУХАЙ
Увс аймгийн Бөхмөрөн сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 6 дугаар
сарын 17-ны өдрийн 07/07 дугаар тогтоол

“ДОМЭЙН НЭРИЙГ БҮРТГЭХ, АШИГЛАХ ЖУРАМ”-Д НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ
ОРУУЛАХ ТУХАЙ
Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны 2022 оны 5 дугаар сарын 26-ны өдрийн
17 дугаар тогтоол
ТОГТООЛ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ТУХАЙ
Төв аймаг Эрдэнэсант сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 6 дугаар
сарын 20-ны өдрийн 02 дугаар тогтоол
ТОГТООЛ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ТУХАЙ
Өмнөговь аймаг Манлай сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 5
дугаар сарын 9-ний өдрийн 7/02 дугаар тогтоол
ТОГТООЛ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ТУХАЙ
Дорноговь аймаг Алтанширээ сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 6
дугаар сарын 29-ний өдрийн 7/49 дүгээр тогтоол
ТОГТООЛ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ТУХАЙ
Дорноговь аймаг Иххэт сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 6 дугаар
сарын 29-ний өдрийн 09/05 дугаар тогтоол
ТОГТООЛ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ТУХАЙ
Говь-Алтай аймаг Төгрөг сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 6
дугаар сарын 24-ний өдрийн 17 дугаар тогтоол
ТОГТООЛ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ТУХАЙ
Дархан-Уул аймаг Орхон сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 6
дугаар сарын 20-ны өдрийн 19 дүгээр тогтоол
ТОГТООЛ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ТУХАЙ
Дундговь аймгийн Говь-Угтаал сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 6
дугаар сарын 22-ны өдрийн 48 дугаар тогтоол
ТУШААЛ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ТУХАЙ
Монгол Улсын Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын 2022 оны 7 дугаар сарын
8-ны өдрийн А/252 дугаар тушаал