ЗАХИРГААНЫ ХЭМ ХЭМЖЭЭНИЙ АКТЫН ЭМХЭТГЭЛ 2022 ОНЫ 23 ДАХЬ ДУГААР ХЭВЛЭГДЛЭЭ

  • 2022-12-24
  • Ц.Энхжин
  • 115

ЗАХИРГААНЫ ХЭМ ХЭМЖЭЭНИЙ АКТЫН ЭМХЭТГЭЛ 2022 ОНЫ 23 ДАХЬ
ДУГААРТ УЛСЫН НЭГДСЭН САНД ШИНЭЭР БҮРТГЭСЭН 8 ЭРХ ЗҮЙН АКТ
НИЙТЛЭГДЛЭЭ.
Танилцуулга
5921 МУЗЕЙН ОЛОН НИЙТИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ
ҮЛГЭРЧИЛСЭН ДҮРЭМ БАТЛАХ ТУХАЙ
Монгол Улсын Соёлын сайдын 2022 оны 6 дугаар сарын 23-ны өдрийн А/210
дугаар тушаал
5922 ХОГ ХАЯГДЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХУРААМЖИЙН ХЭМЖЭЭГ ШИНЭЧЛЭН
ТОГТООХ ТУХАЙ
Дорнод аймаг Дашбалбар сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 7
дугаар сарын 1-ний өдрийн 09 дүгээр тогтоол
ТУШААЛД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
Монгол Улсын Сангийн сайдын 2022 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрийн 135 дугаар
тушаал
ТУШААЛД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
Монгол Улсын Сангийн сайдын 2022 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрийн 136 дугаар
тушаал
ТУШААЛД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
Монгол Улсын Сангийн сайдын 2022 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрийн 137 дугаар
тушаал
ТУШААЛД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
Монгол Улсын Сангийн сайдын 2022 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрийн 138 дугаар
тушаал
ЖУРАМД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
Монгол Улсын Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайдын 2022 оны 7 дугаар
сарын 26-ны өдрийн А/243 дугаар тушаал
ТАРИФТ ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
Эрчим хүчний зохицуулах хорооны 2022 оны 7 дугаар сарын 26- ны өдрийн 445
дугаар тогтоол