ЗАХИРГААНЫ ХЭМ ХЭМЖЭЭНИЙ АКТЫН ЭМХЭТГЭЛ 2022 ОНЫ 24 ДЭХ ДУГААР ХЭВЛЭГДЛЭЭ

  • 2022-12-24
  • Ц.Энхжин
  • 68

ЗАХИРГААНЫ ХЭМ ХЭМЖЭЭНИЙ АКТЫН ЭМХЭТГЭЛ 2022 ОНЫ 24 ДЭХ
ДУГААРТ УЛСЫН НЭГДСЭН САНД ШИНЭЭР БҮРТГЭСЭН 12 ЭРХ ЗҮЙН АКТ
НИЙТЛЭГДЛЭЭ.
Танилцуулга
5923 ЖУРАМ ЗААВАР БАТЛАХ ТУХАЙ
Монгол Улсын Сангийн сайдын 2022 оны 8 дугаар сарын 1-ний өдрийн А155
дугаар тушаал
5924 ХАМГААЛАЛТЫН БҮС ТОГТООХ ТУХАЙ
Говь-Алтай аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 6 дугаар сарын 13-
ны өдрийн 22 дугаар тогтоол
5925 ЭНГИЙН ХОГ ХАЯГДЛЫГ, АНГИЛАХ, ЦУГЛУУЛАХ ТЭЭВЭРЛЭХ, ДАХИН
БОЛОВСРУУЛАХ, СЭРГЭЭН АШИГЛАХ, УСТГАХ БУЛШЛАХ ЖУРАМ БАТЛАХ
ТУХАЙ
Говь-Алтай аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 6 дугаар сарын 13-
ны өдрийн 23 дугаар тогтоол
5926 ЖУРАМ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ
Говь-Алтай аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 6 дугаар сарын 13-
ны өдрийн 24 дүгээр тогтоол
5927 ТЭМДЭГТИЙН ХУРААМЖИЙН ХЭМЖЭЭ ТОГТООХ ТУХАЙ
Говь-Алтай аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 6 дугаар сарын 13-
ны өдрийн 25 дугаар тогтоол
5928 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ
Монгол Улсын Цахим хөгжил, харилцаа холбооны сайдын 2022 оны 7 дугаар
сарын 6-ны өдрийн А/35 дугаар тушаал
5929 ЖУРАМ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ
Эрүүл мэндийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн 2022 оны 8 дугаар сарын 11-ний
өдрийн 12 дугаар тогтоол
5930 ХОГ ХАЯГДЛЫН ХУРААМЖИЙН ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ ТУХАЙ
Баян-Өлгий аймаг Цэнгэл сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 7
дугаар сарын 30-ны өдрийн 16 дугаар тогтоол
5931 МАЛЫН ТОО ТОЛГОЙН АЛБАН ТАТВАРЫН ХЭМЖЭЭГ ШИНЭЧЛЭН
ТОГТООХ ТУХАЙ
Хэнтий аймгийн Биндэр сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 8 дугаар
сарын 1-ний өдрийн 01 дүгээр тогтоол

5932 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ
Монгол Улсын Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын 2022 оны 8 дугаар сарын
4-ний өдрийн А/282 дугаар тушаал
5933 ОЙН ДАГАЛТ БАЯЛГИЙН НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРИЙН ХЭМЖЭЭГ
ТОГТООХ ТУХАЙ
Монгол Улсын Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын 2022 оны 8 дугаар сарын
9-ний өдрийн А/290 дүгээр тушаал
ТЭЭВЭРЛЭЛТИЙН ЧИГЛЭЛ, ЗУРАГЛАЛД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
Монгол Улсын Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2022 оны 7 дугаар сарын 25-ны
өдрийн А/220 дугаар тушаал