“ЗАХИРГААНЫ ХЭМ ХЭМЖЭЭНИЙ АКТЫН ЭМХЭТГЭЛ” 2023 ОНЫ 12 ДАХЬ ДУГААР ХЭВЛЭГДЛЭЭ

  • 2023-05-02
  • Ц.Энхжин
  • 133

Энэ удаагийн дугаарт:

6204 ХОГ ХАЯГДЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХУРААМЖИЙГ ШИНЭЧЛЭН ТОГТООХ
ТУХАЙ

Булган аймгийн Хутаг-Өндөр сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын ээлжит XI
Хуралдааны 2023 оны 03 дугаар сарын 30-ны өдрийн 09 дүгээр тогтоол
6205 ХОГ ХАЯГДЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХУРААМЖИЙН ХЭМЖЭЭГ БАТЛАХ
ТУХАЙ
Сүхбаатар аймгийн Мөнххаан сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2023 оны
03 дугаар сарын 30-ны өдрийн А/03 дугаар тогтоол
6206 ХОГ ХАЯГДЛЫН ХУРААМЖИЙН ХЭМЖЭЭГ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ
Дорноговь аймаг Өргөн сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2023 оны 03
дугаар сарын 29-ний өдрийн 10/07 дугаар тогтоол
6207 ЖУРАМ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ
Санхүүгийн зохицуулах хорооны дарга, Сангийн сайд, Монголбанкны
ерөнхийлөгчийн хамтарсан 2023 оны 04 дүгээр сарын 03-ны өдрийн 190/71/А-72
дугаар тушаал
6208 МАЛЫН ТОО ТОЛГОЙН АЛБАН ТАТВАРЫН ХУВЬ ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ
ТУХАЙ
Баянхонгор аймгийн Галуут сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Хуралдааны
2023 оны 03 дугаар сарын 31-ний өдрийн 12/01 дүгээр тогтоол
6209 МАЛЫН ТОО ТОЛГОЙН АЛБАН ТАТВАРЫН ХЭМЖЭЭГ ШИНЭЧЛЭН
ТОГТООХ ТУХАЙ
Увс аймаг Бөхмөрөн сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Хуралдааны 2023
оны 03 дугаар сарын 24-ний өдрийн 10/05 дугаар тогтоол
6210 СОГТУУРУУЛАХ УНДАА ХУДАЛДАХ, ҮЙЛЧЛЭХИЙГ ХОРИГЛОХ ӨДРИЙГ
ШИНЭЧЛЭН ТОГТООХ ТУХАЙ
Өмнөговь аймгийн засаг даргын 2023 оны 03 дугаар сарын 30-ны өдрийн А/452
дугаар захирамж
6211 БАЙГАЛИЙН УРГАМЛЫН НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРИЙН ХЭМЖЭЭГ
ШИНЭЧЛЭН ТОГТООХ ТУХАЙ
Баян-Өлгий аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Хуралдааны 2023 оны 03
дугаар 23-ны өдрийн 145 дугаар тогтоол
6212 БАРИЛГЫН ДҮРЭМ БАТЛАХ ТУХАЙ
Монгол Улсын Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2023 оны 03 дугаар сарын 28-ны
өдрийн 60 дугаар тушаал
6213 ТӨЛБӨРИЙН ХЭМЖЭЭ ТОГТООХ ТУХАЙ
Өмнөговь аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2023 оны 03 дугаар сарын 27-
ны өдрийн 10/4 дүгээр тогтоол

МАЛЫН ТОО ТОЛГОЙН АЛБАН ТАТВАРЫН ХЭМЖЭЭНД 2023 ОНД ӨӨРЧЛӨЛТ
ОРУУЛАХ ТУХАЙ
Дорноговь аймаг Хатанбулаг сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 12
дугаар сарын 15-ны өдрийн 11/03 дугаар тогтоол
ТОГТООЛ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ТУХАЙ
Өмнөговь аймаг Хүрмэн сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2023 оны 03
дугаар сарын 29-ний өдрийн 12/2 дугаар тогтоол
ТОГТООЛ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ТУХАЙ
Увс аймаг Завхан сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2023 оны 03 дугаар
сарын 23-ны өдрийн 10/01 дүгээр тогтоол