ЗАХИРГААНЫ ХЭМ ХЭМЖЭЭНИЙ АКТЫН ЭМХЭТГЭЛ 2022 ОНЫ 26 ДАХЬ ДУГААР ХЭВЛЭГДЛЭЭ

  • 2022-12-30
  • Ц.Энхжин
  • 80

ЗАХИРГААНЫ ХЭМ ХЭМЖЭЭНИЙ АКТЫН ЭМХЭТГЭЛ2022 ОНЫ 26 ДАХЬ
ДУГААРТ УЛСЫН НЭГДСЭН САНД ШИНЭЭР БҮРТГЭСЭН 8 ЭРХ ЗҮЙН АКТ
НИЙТЛЭГДЛЭЭ.
Танилцуулга
5937 ҮНЭ ТАРИФ БАТЛАХ ТУХАЙ
Сүхбаатар аймгийн Эрчим хүчний зохицуулах зөвлөлийн 2022 оны 8 дугаар сарын
3-ны өдрийн А/12 дугаар тогтоол
5938 БЭЛЧЭЭР ХАМГААЛАХ, ХАРИУЦЛАГАЖУУЛАХ ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ
Дорнод аймгийн Баян-Уул сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2021 оны 12
дугаар сарын 17-ны өдрийн 07 дугаар тогтоол

ТОГТООЛ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ТУХАЙ
Дорнод аймгийн Дашбалбар сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 7
дугаар сарын 29-ний өдрийн 02 дугаар тогтоол
ТОГТООЛ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ТУХАЙ
Дорнод аймгийн Халхгол сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 7
дугаар сарын 24-ний өдрийн 07 дугаар тогтоол
ТОГТООЛ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ТУХАЙ
Баянхонгор аймгийн Баян-Өндөр сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022
оны 7 дугаар сарын 8-ны өдрийн 09/55 дугаар тогтоол
ТОГТООЛ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ТУХАЙ
Дорнод аймгийн Чулуунхороот сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 7
дугаар сарын 18-ны өдрийн 9/01 дүгээр тогтоол
ТОГТООЛ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ТУХАЙ
Дорнод аймгийн Матад сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 8 дугаар
сарын 2-ны өдрийн 23 дугаар тогтоол
ТОГТООЛ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ТУХАЙ
Дорнод аймгийн Чойбалсан сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 6
дугаар сарын 30-ны өдрийн 39 дугаар тогтоол