ЗАХИРГААНЫ ХЭМ ХЭМЖЭЭНИЙ АКТЫН ЭМХЭТГЭЛ 2022 ОНЫ 27 ДАХЬ ДУГААР ХЭВЛЭГДЛЭЭ

  • 2022-12-30
  • Ц.Энхжин
  • 87

ЗАХИРГААНЫ ХЭМ ХЭМЖЭЭНИЙ АКТЫН ЭМХЭТГЭЛ 2022 ОНЫ 27 ДАХЬ
ДУГААРТ УЛСЫН НЭГДСЭН САНД ШИНЭЭР БҮРТГЭСЭН 10 ЭРХ ЗҮЙН АКТ
НИЙТЛЭГДЛЭЭ.
Танилцуулга
5939 ЖАГСААЛТЫГ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ
Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2022 оны 8 дугаар сарын 31-ний өдрийн А/145
дугаар тушаал
5940 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ
Монгол Улсын Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын 2022 оны 8 дугаар сарын
26-ны өдрийн А/324 дүгээр тушаал
5941 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ
Монгол Улсын Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын 2022 оны 8 дугаар сарын
26-ны өдрийн А/325 дугаар тушаал
5942 БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НОРМ, НОРМАТИВЫН БАРИМТ БИЧИГ
БАТЛАХ ТУХАЙ
Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2022 оны 8 дугаар сарын 15-ны өдрийн 169
дүгээр тушаал

5943 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ
Нийслэлийн засаг дарга, газар зохион байгуулал, геодези, зураг зүйн газрын
дарга, татварын ерөнхий газрын даргын хамтарсан 2022 оны 9 дүгээр сарын 2-ны
өдрийн А/1144, А/157, А/157/102 дугаар захирамж, тушаал
5944 ЖУРАМ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ
Монгол Улсын Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын 2022 оны 2 дугаар сарын 22-
ны өдрийн А/61 дүгээр тушаал
5945 “ГАН БҮТЭЭЦ” /БНбД 53-03-22/ БАРИЛГЫН НОРМ, ДҮРМИЙГ ШИНЭЧЛЭН
БАТЛАХ ТУХАЙ
Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2022 оны 8 дугаар сарын 29-ний өдрийн 185
дугаар тушаал
5946 АРГАЧЛАЛ БАТЛАХ ТУХАЙ
Монгол Улсын Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын 2022 оны 8 дугаар сарын
29-ний өдрийн А/328 дугаар тушаал
5947 ДҮРЭМ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ
Эрчим хүчний зохицуулах хорооны 2022 оны 8 дугаар сарын 25-ны өдрийн 449
дүгээр тогтоол
ТОГТООЛ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ТУХАЙ
Дорнод аймаг Баянтүмэн сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн